8
Mwana mlume wa Isaya
anakala dza ishara
Mwenyezi Mlungu waniamba, “Hala mwalawe uandike maneno higa na maandishi ga kawaida, Maheri-Shalali-Hashi-Bazi.* Alafu ndamuambira Uriya na Zakariya mwana wa Jeberekiya akale mashaidi a hiro dzambo.”
Siku zanjina nákala na mkpwazangu, ambaye ni nabii wa chichetu, naye achigbwira mimba na achivyala mwana mlume. Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Dzinare muihe Maheri-Shalali-Hashi-Bazi, mana hiye mwana kabila amanye kuamba ‘mayo’ au ‘baba,’ mfalume wa Ashuru andavamia na kuhala zewe mali ya Damasikasi na ya Samariya.”
Mfalume wa Ashuru aredza
Mwenyezi Mlungu wagomba nami tsona achiamba,
“Kpwa sababu atu hano akarema
madzi ga Shiloa ambago ganajera pore-pore,
na anahererwa ni Resini
na mwana wa Remaliya,
phahi Mwenyezi Mlungu andaarehera mfalume wa Ashuru
na jeshire kulu renye nguvu
nao andaavamia dza madzi ga Muho Yufurati
wakati unavundza.
Jeshi ra maadui rindabwiningiza Juda
dza mafuriko kufikira singoni.”
Jeshi hiro rindaandzula maphage dza kozi na ribwiningize tsiiyo,
ee Mlungu kala phamwenga naswi.
 
Gbwiranani mwi mataifa na muogophe
phundzani mwi tsi za kure.
Dzipangeni na viha ela mundabumbundwa.
Ehe, dzipangeni na viha ela mundabumbundwa.
10 Unganani mpange
ela tamundaongokerwa
mana Mlungu a phamwenga naswi.
Ogopha Mlungu
11 Mana Mwenyezi Mlungu wagomba nami na achisisitiza kukala nisiige tabiya za hinya atu. Iye waniamba,
12  +“Usiihe ‘njama mbii’ chochosi chiihwacho njama mbii ni atu hano.
Usiogophe anachochiogopha wala kumakizwa ni chinachoamakiza.
13 Ela muone Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi kukala ni mtakatifu.
Muogophe iye na utishirwe ni iye bahi.
14  +Iye ni phatu phatakatifu kpwa osi amukuluphirao,
ela kpwa atu a Juda na Iziraeli ni dziwe ambaro aho andarikpwala
na mwamba ambao undahenda atu agbwe.
Kpwa atu a Jerusalemu andakala muhego na utu wa kuogofya.
15 Anji andakpwala dziwe na mwamba hinyo,
andagbwa na avundzike,
andaogopha na andagbwirwa.”
16 Andika maneno gangu gosi na ugafunge
na ugatiye muhuri higo nchigofundza anafundzi angu.
17  +Ndamgodza Mwenyezi Mlungu
na kumkuluphira iye bahi,
iye ambaye akalozera kogo chivyazi cha Jakobo.
18  +Lola, mimi na ana nriohewa ni Mwenyezi Mlungu, hu ishara na mfwano kpwa Iziraeli. Mifwano ihi yala kpwa Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, asagalaye Mwango Sayuni. 19 Atu andakuambirani mkauze ushauri koma na atsai agombao dza kurira kpwa nyama a mapha na kugomba pokopoko. Dze, si atu analondwa auze ushauri Mlungu wao? Kpwa utu wani atu ario moyo auze mikoma ushauri? 20 Ela mwimwi gbwirani lagizo na fundzo ra Mlungu. Aho agombao higo taadzangbweona mwanga, 21 andadengereka tsi yosi na tabu na ndzala, ndiphokala anahirika andatsukirwa hadi amlani mfalume wao na milungu yao. Chisha andaendza msada kula mlunguni, 22 na hipha duniani ela andaona shida tuphu na jiza, tabu sana na chilungulungu cha jiza.
* 8:1 8:1 Maheri-Shalali-Hashi-Bazi manage ni piga-gafula-uhale-haraka. 8:8 8:8 Tafusiri zanjina zinaamba, “Ela Mlungu a phamwenga naswi. Andaandzula maphage arinde tsi yehu.” + 8:12 8:12 1 Petero 3:14–15 + 8:14 8:14 1 Petero 2:8 + 8:17 8:17 Aeburania 2:13 + 8:18 8:18 Aeburania 2:13