2
Fwaida ya kukala na ikima
Mwanangu, uchikubali maneno gangu,
na kusamini malagizo gangu,
uchihega sikiro kuphundza ikima,
na kuelekeza moyoo uphahe kuelewa.
Nawe uchivoya busara,
na uchiririra kuelewa;
Uchiendza ikima dza feza,
na uiendze dza hazina iriyofwitsika;
Ndipho ndiphoelewa kumuogopha Mwenyezi Mlungu,
na kuweza kummanya.
Kpwa kukala Mwenyezi Mlungu nkuapha atu ikima;
mwakpwe mromoni nkutuluka marifwa na uwezo wa kuelewa;
Nkuaikira ahendao garigo sawa akiba ya ikima iriyo kamili;
Naye ni ngao kpwa hinyo aphiyao kpwa uaminifu;
Aphahe kuarinda aphiyao kpwa haki,
Na kusitiri njira za aaminifu.
Uchiphundza ndipho undamanya kuhenda ra uadilifu na haki,
Undamanya ra sawa na nono ra kuhenda.
10 Mana ikima indainjira mwako moyoni,
na marifwa gandafwahira nafusiyo.
11 Busara indakurinda;
Na marifwa gandakusitiri.
12 Gago gandakutenga na njira za uyi,
na atu a maneno ga kuangamiza.
13 Atu arichao njira za kugoloka,
ili atsupe na njira za jiza.
14 Ahamirwao ni kuhenda mai,
na amendzao kubanangbwa ni uyi,
15 atu ambao mahendo gao ni mai,
na njira zao taziaminika.
Ikima indakutenga na uzembe
16 Uchikala na ikima undaweza kuepuka kuruswa ni mchetu malaya,
Ee, mchetu malaya wa maneno ga mtswano,
17 Mchetu ariyericha mlumewe wa uhanani,
na kuyala chirapho cha ndowa arichohenda mbere ya Mlunguwe.
18 Nyumbaye inadidimiza chifoni,
na njiraze zinaphirika kuzimu.
19 Yeyesi amlungaye kandauya tsona,
wala kandaishi tsona.
 
20 Kpwa hivyo, iga mfwano wa atu anono,
na kulunga njira za enye haki.
21 Mana alungao usawa andasagala kpwenye tsi,
na asagalao chikamilifu andasazwa ndani ya tsi.
22 Ela atu ayi andatuluzwa kula ndani ya tsi,
na asio aaminifu andangʼolwa.