12
Dzilavyeni maisha genu
kpwa kumuhumikira Mlungu
Phahi enehu, kpwa vira Mlungu anahuonera mbazi sana, nakuvoyani moyo kutsuka mulavye miri yenu kama sadaka takatifu iriyo moyo, ili masagazi genu gakale gandamhamira Mlungu. Mana iyo ndiyo njira ya kpweli ya kumuabudu Mlungu chiroho. Msiige tsona mambo gahendwago ni atu a dunia hino, ela Mlungu akugaluzeni mwenu mioyoni mkale na maazo maphya. Hipho ndipho ndiphomanya hakika Mlungu amendzavyo; dzambo nono na ra sawa rimhamiraro.
Phahi, kpwa mana Mlungu wanijaliya nikale mtumewe, nakuambirani hivi mwimwi mosi: Msidzione bora kutsapa chiasi. Ela maazo genu nagakale na chiasi kulengana na chipimo cha kuluphiro Mlungu arirojaliya chila mmwenga. +Kama mmanyavyo, mwiri ni mmwenga, ela una vilungo vinji, na chila chilungo china kaziye. Vivyo hivyo, swiswi naswi hata dzagbwe hu anji, hu mwiri mmwenga kpwa kuungana na Jesu. Chila mmwenga waunganishwa na myawe kama chilungo tafwauti ela mwiri mmwenga.
+Phahi chila mmwenga Mlungu wamjaliya chipawache tafwauti kpwa mbazize. Ariye na chipawa cha kutabiri naachihumire kulengana na kuluphirore. Wa kuhumikira ayae, naahumikire moyo kutsuka. Na afundzaye, naafundze vinono. Ariye na chipawa cha kutiya ayae moyo, naahende hivyo. Wa kutsangira atu, naatsange moyo kutsuka. Chilongozi naye, naatawale kpwa chadi. Na ariye na moyo wa kuterya ayae, naahende hivyo na raha.
Mendzanani
Amendzeni ayawenu chikpweli-kpweli. Richani kuhenda mai kabisa, ela mdine kuhenda manono di yosi. 10 Mendzanani chikpweli kama ndugu mwenga. Chila mmwenga naamuishimu myawe zaidi kuriko ye mwenye. 11 Msikale avivu kuhenda kazi ya Mlungu, ela lungani vira Roho Mtakatifu alondavyo mumhumikire Bwana Jesu kpwa chadi. 12 Hererwani mana kuluphiro renu ri kpwa Mlungu. Mchiphaha mashaka vumirirani, wala msiremwe kuvoya Mlungu. 13 Ariye na vitu, naaterye afuasi ayae ario na haja, na kuphokera vinono ajeni mwenu madzumbani.
14  +Atu achikugayisani, avoyereni manono, wala msialani. 15 Atu achihererwa, namwi hererwani phamwenga nao; achisononeka, namwi sononekani nao. 16  +Ishini vinono na ayawenu. Msihende shobo, ela dziikeni sawa na atu a kawaida, wala msidzione kala muna marifwa zaidi.
17 Atu achikukoserani kpwa kukuhenderani uyi, msiariphize uyi; ela chila wakati azani kuhenda gara gaonewago manono ni chila mutu. 18 Hendani rorosi muwezaro msagaleto na atu osi. 19  +Asena angu, msiriphize chisasi, ela mrichireni Mlungu atiye adabu atu anaokukoserani. Mana Mlungu mwenye anaamba mo mwakpwe Maandikoni, “Kuriphiza chisasi nirichirani, mimi ndariphiza.” 20  +Kpwa hivyo chila mmwenga naahende dza Maandiko gaambavyo:
“Ichikala mvihao ana ndzala, muphe chakurya arye,
na achikala ana chiru, muphe madzi anwe.
Mana uchihenda vivyo, undakala avi ukamhika makala ga moho.”*
21 Usikubali kushindwa ni mai uhenderwago ni atu, ela henda manono, nawe undashinda higo mai.
+ 12:4 12:4 1 Akorintho 12:12 + 12:6 12:6 1 Akorintho 12:4–11 + 12:14 12:14 Mathayo 5:44; Luka 6:28 + 12:16 12:16 Misemo 3:7 + 12:19 12:19 Kumbukumbu 32:35 + 12:20 12:20 Misemo 25:21–22 * 12:20 12:20 Chiyunani chinaamba, undammwagira makala ga moho chitswani. (Soma chitabu cha Misemo 25:21–22).