8
Masagazi galongozwago
ni Roho Mtakatifu
Sambi phahi kpwa vira Mlungu wakuunganishani na Jesu Muokoli, kakulavyani makosa tse. Mana, kpwa sababu ya Masihi Jesu, mwaikpwa huru* msitawalwe ni dambi irehayo chifo. Mwaphokera Roho Mtakatifu alavyaye uzima wa kare na kare, na ndiye anayekuikani huru. Kpwa sababu ya asili yehu ya chibinadamu, Shariya za Musa kala tazina nguvu ya kuhuika huru ili husitawalwe ni dambi. Ela Mlungu walavya Mwanawe mwenye na mwiri dza miri yehu, ela bila dambi. Kpwa kuhumira mwiri huno Mlungu wahukumu dambi ili ahuike huru. Chihivyo achikala akamala uwezo wa dambi ili hutimize mambo gosi manono galondwago ni Shariya. Mana hunalongozwa ni Roho Mtakatifu, wala tahulongozwa tsona ni asili ya chibinadamu. Kpwa mana alungao asili ya chibinadamu, achili zao nkuaza kuhenda mai. Ela alongozwao ni Roho Mtakatifu, achili zao nkuaza kuhenda mambo gahamirago ye Roho. Anayeaza kulunga asili ya chibinadamu, anadziendzera chifo; ela alongozwaye ni Roho, ana uzima na ana amani. Kpwa mana atu aazao kuhenda mai anamrema Mlungu, wala taaweza kulunga Shariya za Mlungu hata chidide. Phahi alungao asili ya chibinadamu taaweza kumuhamira Mlungu.
Ela mwimwi tamlongozwa ni asili ya chibinadamu, ela munalongozwa ni Roho, mana kpwa kpweli Roho wa Mlungu anasagala mwenu mioyoni. (Manyani kukala mutu yeyesi ambaye kana Roho wa Jesu mwakpwe moyoni, siye mfuasiwe wa kpweli.) 10 Ela Jesu achikala mwenu mioyoni, hata dzagbwe miri indafwa kpwa sababu ya dambi, ela roho zindaishi mana Mlungu wakuhendani mkale na haki. 11  +Ichikala Roho Mtakatifu, ariyemfufula Jesu, anaishi mwenu mioyoni, miri yenu, ambayo nkufwa, Mlungu andaipha uzima kpwa uwezo wa Rohowe.
12 Phahi enehu, swiswi tahulondwa husagale kulengana na asili ya chibinadamu, yani kpwenderera kuhenda dambi, ela jukumu rehu ni kusagala kulengana na Roho Mtakatifu alondavyo. 13 Mana muchikala na masagazi galungago asili ya chibinadamu, mundafwa, ela muchiricha kuhenda mahendo mai kpwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kpwa kpweli mundasagala na Mlungu hata kare na kare.
14 Osi alongozwao ni Roho Mtakatifu ni ana a Mlungu. 15  ++Mana Mlungu kayakuphani Roho wa kukuhendani atumwa ario aoga. Ela wakuphani Roho wa kukuhendani mkale ana a Mlungu. Na Roho hiye ndiye ariyehuwezesha kumuiha Mlungu “Baba.” 16 Phahi ye Roho anahuhakikishira ndani ya roho zehu kala swiswi hu ana a Mlungu. 17 Sambi kpwa vira swiswi hu ana a Mlungu, piya hu arisi a Mlungu, na manono gosi ambago Mlungu wamupha Jesu, naswi andahupha. Bora hukubali kuvumirira mateso dza iye, na hipho hundaphaha nguma phamwenga naye.
Mlungu andaapha nguma anae
18 Mateso ga wakati huno sigaona chitu nchigalinganisha na nguma ambayo Mlungu andahupha badaye. 19 Mana viumbe vyosi vinagodza kpwa hamu kumanyiswa ana a Mlungu. 20  +Viumbe vyosi vyahendwa vikale tavina mana tse, wala siyo kumendza kpwao, ela ni vira arivyomendza Mlungu mwenye. Hata hivyo vinarorera ichikala 21 vindativywa ili visiole, ela viphahe uhuru wa ajabu ndioupha anae.
22 Hunamanya kala hata kufikira sambi, viumbe vyosi vinaula kpwa utsungu dza utsungu wa kudzivugula. 23  +Chisha phahi, si viumbe macheye viulavyo, ela hata sisi, huriohewa Roho Mtakatifu kutatiswa manono ndigophaha, naswi hunaula mwehu mioyoni. Mana hunagodza Mlungu ahuphe haki yosi ya kukala anae, yani kuhupha miri miphya yohulaga. 24 Hangu Mlungu ariphohuokola, hunagodzera kpwa hamu iyo nguma yedzayo. Ela ichikala unatumaini kuphaha chitu ambacho unachiona, siyo kutumaini. Hebu ni ani ambaye anaweza kutumaini kuphaha chitu aricho nacho? 25 Ela huchitumaini kuphaha chitu husichochiona, phahi hukugodza kpwa hamu bila kukata tamaa.
26 Phamwenga na higo, Roho Mtakatifu nkuhuterya katika unyonje wehu, mana tahumanya kuvoya wala hata cho chakumvoya Mlungu. Ela Roho Mtakatifu mwenye nkuhuvoyera kpwa Mlungu na chiriro cha utsungu ambacho tahuweza kuchisemurira. 27 Mlungu amanyaye hadi ndani ya mioyo ya atu, anamanya maazo ga Rohowe. Mana ye Roho nkuvoyera atu a Mlungu viratu Mlungu mwenye amendzavyo.
28 Hunamanya katika chila hali Mlungu nkuhenda kazi na atu ammendzao, arioihwa kulengana na mpangowe, ili chila chitu chikale chinono. 29 Mana Mlungu waamanya hangu mwandzo hinyo atu ndioatsambula kukala atue. Na achikata shauri andaahenda tabiya zao zikale dza za Mwanawe Jesu, ili Jesu akale mvyere wa ana osi a Mlungu. 30 Phahi hinyo arioatsambula akale atue ndio arioaiha. Na aho ndio arioahenda akale a haki, tsona ndio arioalaga kuapha nguma.
Takuna ndiyehutenga
na mendzwa ya Mlungu
31 Vino, huambedze kuhusu mambo higa? Ichikala Mlungu a uphande wehu, kpwa kpweli takuna mutu awezaye kuhushinda. 32 Mlungu kayamfwitsa mwanawe mwenye, ela wamlavya afwe kpwa ajili yehu hosi. Phahi, ichikala wahupha mwanawe mwenye, vivyo hivyo andahujaliya mambo manji manono. 33 Kpwa kpweli takuna mutu yeyesi ndiyeshitaki atu ariotsambulwa ni Mlungu. Ye mwenye Mlungu ndiye aahendaye akale na haki. 34 Tsona takuna mutu yeyesi ndiyeamula. Mana Masihi Jesu, ariyefwa na kufufulwa, anasagala mkpwono wa kulume wa Mlungu, phatu pha ishima kulu sana, na kuko anahuvoyera swiswi vivyo.
35 Takuna chochosi ndichoweza kuhutenga na mendzwa ya Jesu! Hata ichikala huna mashaka makulu na mateso au hunagaya, Jesu anahumendza. Hata kala hunahirika na ndzala na tahuna nguwo, anaenderera kuhumendza. Ichikala huna hatari kulu au hata huchiolagbwa, Jesu anahumendza vivyo. 36  +Higo nchigogomba ganagbwa sawa na Maandiko gaambavyo:
“Kpwa ajiliyo hunaolagbwa chila siku kpwa kukuhumikira.
Hunahendwa dza mangʼondzi ganagophirikpwa gakatsindzwe.”
37 Ela hata mambo gosi higa gachihuphaha, swino bado huna ushindi mkpwulu, kpwa sababu Jesu ariyehumendza wahuterya. 38 Mana namanya kpwa kpweli kukala takuna chitu ndichoweza kuhutenga na mendzwa ya Mlungu. Kukala moyo au kufwa, takundahutenga na mendzwa ya Mlungu. Takuna malaika, wala mamlaka na falume zosi za Shetani wala viumbe vyosi vitawalavyo na virivyo na uwezo ndivyoweza kuhutenganisha na mendzwaye. Mambo gahendekago hivi sambi au ndigokpwedza badaye tagaweza kuhutenga na mendzwa ya Mlungu. 39 Si dzulu mlunguni, wala kuzimu, au chiumbe chochosi ndichohutenga na mendzwa ya Mlungu. Na higa ganakala kpwa sababu ya go arigohenda Bwana wehu Masihi Jesu.
* 8:2 8:2 Vitabu vyanjina vya kare vinaamba, mimi náikpwa huru. + 8:11 8:11 1 Akorintho 3:16 + 8:15 8:15 Agalatia 4:5–7 + 8:15 8:15 Mariko 14:36; Agalatia 4:6 + 8:20 8:20 Mwandzo 3:17–19 8:20 8:20 Manage ganjina ni vikale na lana. + 8:23 8:23 2 Akorintho 5:2–4 + 8:36 8:36 Zaburi 44:22