11
Pïtɛr acä akut Jeruthalem lɛ̈k kë cï looi
Atuuc Jethu ku kɔc kɔ̈k cï gam pan Judia yic ëbën, ee cïk piŋ lɔn nadë ke kɔc cie kɔc Itharel aake cï wɛ̈t Nhialic ɣet tënë ke. Tɛ̈wën cï Pïtɛr ɣet Jeruthalem, go kɔc ke wïc ye ku bï kɔc cie kuat Itharel aa ŋoot ye jääm guɔ̈p ëlä, “Yïn yï ye jäl pan kɔc cie ŋoot, ku yïn yï ye rɔm ke ke!” Go Pïtɛr ke tɛ̈t këriëëc ëbën cï rot looi, “Wäär ë la kën ca tïŋ ke ɣa rɔ̈ɔ̈k gen Jopa. Ee la këdïït la tɛ̈ɣɛ̈i, la guɔ̈k kaŋuan, ca tïŋ ke luɛɛc piny nhial, ku tɛ̈ɛ̈u piny ɣalɔ̈ɔ̈m. Ku jäl luiit yic, guɔ lääi baai ku lääi roor ku jɔl aa lääi wuc keyiic, ku diɛt roor tïŋ thïn. Ku piɛŋ röl ke ye lɛ̈k ɣa, ‘Jɔt rot Pïtɛr, näk lääi ku cuet!’ Guɔ lueel, ‘Acie yic, Bɛ̈ny! Acïn mïïth rɛc ca kaŋ cam cït käkkä.’ Guɔ röl bɛn piŋ nhial. ‘Duk tak lɔn le yen kë cïï path bï cam tɛ̈ cï Nhialic ye lueel ka path.’ 10 Kënë acï rot looi arak diäk, ku jɔl këdïït la tɛ̈ɣɛ̈i la guɔ̈k kaŋuan awën tɔ̈ lääi thïn, miit ku dhuk nhial. 11 Kaam thiin awën ke röör kadiäk cï tuɔ̈c ɣa tɛ̈ cɔl Cetharia ɣëët pan awën rëër ɣɛn thïn. 12 Ku ëcï Wëi Nhialic lɛ̈k ɣa, ba nhom cïï thiek ba cath ke ke. Ku jɔl kɔckä kadätem akutdan kɔc cï gam yic ɣa ruac, jäl Jopa agut Cetharia, ku lok pan Kornelio. 13 Ku lëk Kornelio ɣo lɔn cï yen atuny nhial tïŋ ke kääc yenhom ɣɔ̈nde ku lëk ye, ‘Tuɔɔc raan Jopa tënë mony cɔl Thaimon Pïtɛr bï bɛ̈n. 14 Yen abï lɛ̈k wël bï yïn ku miɛ̈thku cɔl apoth kërac yic.’ 15 Nawën jaam, ke Wëi Nhialic lööny kegup cïmën ɣɔn tueŋ kɔŋ yen lööny ɣogup. 16 Ku jal kënë cï Bɛ̈ny Jethu lueel ɣɔn tak, ‘Joon ë ye kɔc muɔc nhïïm ë pïu, ku wek aabï muɔc nhïïm Wëi Nhialic.’+ 17 Acie kë lëu bï baai dhɔ̈l lɔn cï Nhialic kënë yen cï yiëk ɣo, yiëk kɔc cie kɔc Itharel aya, ku ë yïk ɣo wɛ̈t cï ɣok wɛ̈t Bɛ̈ny Jethu gam, ke ɣɛn ya ŋa, ba them ba Nhialic gël nhom!”
18 Nawën piŋkë wël cï Pïtɛr lueel, gokë cïï ben jääm guɔ̈p ku leckë Nhialic ëlä, “Kën yen ë wïc Nhialic aya, ku bï kɔc cie kɔc Itharel kärɛc yekë looi puɔ̈l, ku bïk mɛt pïr akölriëëc ëbën yic!”
Kɔc cï gam pan cɔl Antiök
19 Kɔc ke cï gam aake cï wɛɛr rin cï kek riɔ̈ɔ̈c lɔn nɛ̈k ke cïmën wäär cï Ithipin nɔ̈k. Kɔc kɔ̈k ke yiic aacï ɣet pan cɔl Ponicia ku Thaipruth ku Antiök. Ku keek aake ye kɔc Itharel kepɛ̈c kek aake ye lɛ̈k wɛ̈t yam Jethu.+ 20 Ku kɔc kɔ̈k ke cï gam, ku aake ye kɔc pan Thaipruth ku Thirene, aake cï la Antiök ku lek Wɛ̈t Puɔth Yam lɛ̈k kɔc cie kɔc Itharel aya. Aa cïk aa lɛ̈k thoŋ puɔth yam rin Bɛ̈ny Jethu. 21 Aake cï Nhialic yiëk riɛl. Go kɔc juëc gam ku yekë Nhialic door.
22 Thoŋ cï kɔc cie kɔc Itharel gam Antiök acï ɣet tënë kɔc cï gam Jeruthalem. Gokë Barnaba tuɔɔc Antiök. 23 Wën cï yen ɣet ku tïŋ tɛ̈ cï Nhialic kɔc Antiök daac thïn, ke jɔl puɔ̈u miɛt ku jiëëm kenhïïm ku bïk aa kɔc path ɣer puɔ̈th, nhiar Nhialic piänden ëbën. 24 Barnaba ë ye raan path cï Nhialic gam piände ëbën, ku ë la guɔ̈p Wëi Nhialic. Kɔc juëc aacï wɛ̈t Bɛ̈ny bɛ̈n gam.
25 Ku jɔl Barnaba jäl ku ler pan cɔl Tarthuth ku bï Thawul la wïc. 26 Nawën le yök, gokë bɛ̈n Antiök. Ku jɔlkë rëër Antiök ë ruɔ̈ɔ̈n, ku keek aake ye rɔ̈m kek kɔc cï gam, ku aacï akut dït apɛi bɛ̈n piɔ̈ɔ̈c. Antiök yen ë tɛ̈n kɔŋ kɔc cï gam aa cɔɔl thïn ka Krïthiaan.
Barnaba ku Thawul aacï tuɔɔc Jeruthalem
27 Ruɔ̈ɔ̈n yen rëër Barnaba kek Thawul Antiök, yen ë tɛ̈n jiël kɔc kɔ̈k käk Nhialic tïŋ Jeruthalem ku lek Antiök. 28 Raan tök ke yiic cɔl Agabuth ëcï Wëi Nhialic yiëk riɛl, ku bï lɛ̈k kɔc lɔn le yen cɔŋdïït bï bɛ̈n pinynhom ëbën. (Cɔŋ kënë acï bɛ̈n bɛ̈n ɣɔn ye Klaudiöth bɛ̈nyŋaknhom.+) 29 Ku abiöth aacï raan tök keyiic ëbën la kënë cï ya tuɔ̈c wämäthaken cï gam ciëŋ wun Judia. 30 Ku keek aacï wëëu kuɔ̈ɔ̈t yiic, ku jɔlkë Barnaba ku Thawul tooc bïk ke ɣäth tënë kɔcdït akut kɔc cï gam.
+ 11:16 Luɔi 1:5 + 11:19 Luɔi 8:1-4 + 11:28 Luɔi 21:10