15
Löŋ Mothith
Kɔc kɔ̈k pan Judia aacï bɛ̈n Antiök, ku piööckë kɔc cï gam ëlä, “Wek aacïï Nhialic bï kony tɛ̈ cïï we dhil ŋoot, cït tɛ̈ cï löŋ Mothith luɛ̈l ye.”+ Go Paulo kek Barnaba jam apɛi rin ë wɛ̈t kënë kek kɔc awën bɔ̈ Judia. Nawën ke mat yic, bï Paulo ku Barnaba ku kɔc kɔ̈k Antiök la Jeruthalem bïk wɛ̈t kënë la jääm yic kek atuuc Jethu ku kɔcdït kɔ̈k.
Go akut kɔc cï gam ke jal tooc, ku wën tëëk kek Ponicia ku Thamaria, ee cïk lɛ̈k kɔc lɔn cï kɔc kɔ̈k cie kɔc Itharel wɛ̈t Nhialic gam. Wɛ̈t kënë acï kɔc cï gam ëbën cɔl amit puɔ̈th.
Nawën ɣëëtkë Jeruthalem ë ke lor akut kɔc cï gam, ku atuuc Jethu ku kɔcdït, kɔc cïk bɛ̈n lɛ̈k käjuëc cï Nhialic ke kony bïk ke looi. Go kɔc kɔ̈k akut Parathï cï gam röt jat nhial ku luelkë, “Keek aa dhil ŋoot ku lëk ke bïk löŋ Mothith dhiɛl theek.”
Go atuuc Jethu ku kɔcdït kenhïïm mat bïk wɛ̈t kënë tak yic. Wën cï kek wɛ̈t jääm yic apɛi, ke Pïtɛr jɔt rot ku lueel, “Wek kackiɛ̈ aŋiɛckë lɔn ɣɛn acï Nhialic lɔc wäär kamkun, ba Wɛ̈t Puɔth Yam lɛ̈k kɔc cie kuat Itharel, rin bï kek wɛ̈t Bɛ̈ny piŋ ku gamkë.+ Ku Nhialic aŋic kë tɔ̈ raan ëbën puɔ̈u, acï nyuɔɔth lɔn yeen alëu kɔc kɔ̈k cie kɔc Itharel bïk gam aya cïmën cï yen Wɛ̈ike cɔl abɔ̈ tënë ke, cïmën wäär cï yen ye luɔ̈i ɣo aya.+ Acï nyuɔɔth lɔn ɣok kɔc Itharel ku thäi kɔ̈k, ɣok aa thöŋ ëbën, ku nyɛɛi kärɛc kepuɔ̈th rin cï kek gam.
10 “Na ye këya, ke yeŋö looi wek kë cï Nhialic nyuɔ̈th we bäk cïï loi, rin wïc wek ye ë path bäk tɛ̈ bï yen puɔ̈u riëëk thïn tïŋ. Tɛ̈ jɔ̈t ɣok kɔc cï gam nhïïm këril këc wärkuan dït ku ɣo aya, kaŋ lëu buk ɣääc? 11 Acie tɛ̈de! Ayeku gam lɔn bï ɣo kony rin piath Bɛ̈ny Jethu, ku abï ya tɛ̈de aya tënë ke.”
12 Go akut ëbën biɛt ku piŋkë käk jäŋ gɔ̈i cï Nhialic cɔl aa looi Barnaba ku Paulo ke, kam kɔc kɔ̈k cie kɔc Itharel. 13 Wën cï kek thök jam, ke Jemith jɔt rot ku bëër ëlä, “Piɛŋkë wɛ̈tdiɛ̈ wek kɔc akuɔ̈tda! 14 Acï Thaimon tɛ̈t ɣo tɛ̈ cï Nhialic ye nyuɔɔth thïn lɔn ye kɔc cie kuat Itharel kacke aya, rin cï yen kɔc kɔ̈k nyaai keyiic bïk aa kacke. 15 Ku wël kɔc käk Nhialic tïŋ aacï rɔ̈m kek ë wëlkä alanden. Cïmën cï ye gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic ëlä,
16 ‘Ku lueel Bɛ̈ny, ɣɛn abï dhuk,
ku ɣɛn abï many Debit cï riääk bɛn jɔt nhom.
Ku bɛn käkken cï riääk cɔ̈k piny bïk riɛl.
17 Ku këya, kɔc ëbën aabï Bɛ̈ny wïc,
kɔc cie kɔc Itharel ca cɔɔl bïk aa kackiɛ̈.
18 Yen ee wɛ̈t cï Bɛ̈ny lueel akan,
Bɛ̈ny yen cï wɛ̈t kënë cɔl aŋic thɛɛr.’+
19 “Ku la Jemith tueŋ ku lueel, na ye ɣɛn, ke ɣok aacïï kɔc cie kɔc Itharel cï Nhialic dhuɔ̈k rɛ̈ɛ̈m nhïïm. 20 Aŋuɛ̈ɛ̈n buk ke gät athör ku lëkku ke, bïk cïï mïth kuat miëth cï ke jakrɛc door, ku titkë röt bïk gup cïï la akɔr. Ku cïk riɛm cam ku cïk cuët rïŋ län këc teem röl bï riɛm kuër.+ 21 Rin löŋ Mothith acï kueen run juëc yiic, ɣɔ̈n ye kɔc Itharel mat thïn akööl cïï kek ë luui yiic, ku wëlkä aaye piɔ̈ɔ̈c gɛɛth yiic ëbën.”
Athör cï gät kɔc cie kɔc Itharel cï gam
22 Nawën ke atuuc Jethu, ku kɔcdït kek kɔc akut kɔc cï gam ëbën, mat wɛ̈t yic bïk röör abɛ̈k akut yic kuany, ku bïk ke tuɔɔc Antiök kek Paulo ku Barnaba. Gokë Judath cɔl Barthabath aya, ku Thilath kɔc theek akut rin luɔiden, kuany. 23 Ku gɛ̈mkë ke athör kënë tënë kɔc cï gam Antiök,
“Ɣok atuuc Jethu ku kɔcdït, miɛ̈thakun, ɣok aacï miäthda tuɔ̈c miɛ̈thakua cie kuat Itharel ciëŋ gen Antiök, ku pan Thiria ku Cilicia. 24 Acuk piŋ lɔn cï kɔc kɔ̈k akuɔ̈tda yic la ku rɛckë wepuɔ̈th käk yekë lueel, ku keek aa këcku ke tooc bïk käkkä aala lueel. 25 Këya, ɣok aacï ɣonhïïm mat ku gamku buk kɔc kuany ku tucku ke we. Ku aabï la kek wämäthkuan nhiarku Barnaba ku Paulo, 26 cï wëiken gam bïk luui rin Jethu Krïtho. 27 Wek aa tucku Judath ku Thilath, bïk we lëk wël cï gɔ̈t athör kën yic aya. 28 Acï Wëi Nhialic tääu ɣopuɔ̈th bï ciɛ̈n löŋ ril dɛ̈t mɛtku ë lööŋ cï gät we kä yiic. 29 Ku wek aa cïï käkkä dhil loi, duɔ̈kkë ye mïth miëth yeke jakrɛc door, duɔ̈kkë riɛm cam, duɔ̈kkë cuët rïŋ län këc teem röl bï riɛm kuër, ku tiɛtkë röt bäk gup cïï la akɔr. Na luɔikë käkkä cït ëmën cï ɣok ke lɛ̈k we, ke luɔidun abï piath. Yenakan.”
30 Ku toockë atuuc Antiök. Nawën cïk ɣet, ke mat kɔc cï gam ëbën nhïïm ku gɛ̈mkë ke athöör. 31 Wën cï kek athöör kueen ë ke mit puɔ̈th rin cï wël cï gɔ̈t athöör yic ke dɛɛt puɔ̈th. 32 Judath ku Thilath, kɔc ke jam nyin Nhialic aya, aacï jam apɛi kek kɔc cï gam bïk ke dɛɛt puɔ̈th ku rilkë puɔ̈th. 33 Tɛ̈wën cï kek nïn nɔ̈k ke ke lony wämäthakua dhöl bïk dhuk ke puɔl gup tënë kɔc ke toc ke. [ 34 Ku Thilath acie nhom bɛ̈n waar ku döŋ.] 35 Paulo ku Barnaba aake cï pɛ̈i nɔ̈k Antiök, ke piööc wɛ̈t Bɛ̈ny kek kɔc juëc kɔ̈k tënë kɔc Antiök.
Paulo ku Barnaba aacï puɔ̈k
36 Nawën cïk pɛ̈i nɔ̈k Antiök, ke Paulo yöök Barnaba, “Dhukku ciëën gɛɛth wäär yiic cï ɣok Wɛ̈t Puɔth Yam piɔ̈ɔ̈c thïn, buk wämäthakua la neem, ku buk tïŋ lɔn le kek tueŋ apath kek gamden.” 37 Ku ë wïc Barnaba bï Joon Marko cath ke ke, 38 ku akëc Paulo tak lɔn puɔth yen bï cath ke ke rin acï bɛ̈n dhuk Pampilia, ku cïï rɛ̈ɛ̈r ke ke bïk luɔiden thääp kedhie.+ 39 Wɛ̈t kënë acïk tɛɛr apɛi nawën ke puɔ̈k. Ku jiël Barnaba kek Joon Marko ku geerkë Thaipruth. 40 Ku cɔl Paulo Thilath bï cath kek ye, ku pɛ̈l miɛ̈thakën ke dhöl bï Nhialic ke cɔl aa cath ke puɔl gup. 41 Ku jɔlkë la Thiria ku Cilicia kek Thilath, ke deet kɔc cï gam puɔ̈th bïk gamden muk apath.
+ 15:1 Leb 12:3 + 15:7 Luɔi 10:1-43 + 15:8 Luɔi 2:4; 10:44 + 15:18 Amo 9:11-12 + 15:20 B.bei 34:15-17; Leb 17:10-16; 18:6-23 + 15:38 Luɔi 13:13