8
Thawul acï kɔc cï gam cɔl agum
Aköl nɛ̈k Ithipin, yen aköl jɔɔk yen rot bï kɔc ke cï wɛ̈t Jethu gam Jeruthalem gum apɛidït. Kɔc ke cï wɛ̈t Jethu gam aake cï kat bïk röt thiäi wuɔ̈t kɔ̈k yiic, wuɔ̈t Judia ku Thamaria, ku atuuc Jethu kek aake cï döŋ Jeruthalem kepɛ̈c. Kɔc ke cï wɛ̈t Nhialic gam piänden ëbën, aa kek cï Ithipin bɛ̈n la thiɔ̈k, ku jɔlkë dhiau apɛi riɛnke.
Ku ëcï Thawul them bï kɔc cï wɛ̈t Jethu gam cɔl agum, rin yeen ë ye la panë ku panë, ke kuany bɛ̈ɛ̈i yiic ëbën, ku ë ye kɔc cï wɛ̈t Jethu gam ɣɔ̈c bei ɣööt yiic, röör ku diäär, ku kuɛɛth ke bï ke la mac.+
Wɛ̈t Puɔth Yam acï piɔ̈ɔ̈c Thamaria
Kɔc ke cï wɛ̈t Jethu gam, cï thiëi wuɔ̈t kɔ̈k yiic aake cï la cath wuɔ̈t yiic ëbën, ku piööckë kɔc wɛ̈t Nhialic. Pilipo ëcï cath bï la gen Thamaria ku le kɔc piɔ̈ɔ̈c thïn wɛ̈t Jethu Krïtho. Kɔc ke cï kenhïïm aa kuɔ̈ɔ̈t, aake cï kepuɔ̈th aa tääu piny ku bïk kë lueel Pilipo aa piŋ apath. Keek aacï wɛ̈t Pilipo aa piŋ ku tïŋkë käk jäŋ gɔ̈i cï aa looi. Kɔc juëc aacï jakrɛc aa bɛ̈n bei kegup ke dhiau apɛi, ku kɔc cï ruai, ku kɔc kɔ̈k cï ŋɔl aacï Pilipo cɔl aa puɔl. Këya, kɔc Thamaria aacï puɔ̈th bɛ̈n miɛt apɛidït.
9-10 Ku mony cɔl Thaimon ë ciëŋ gen Thamaria, ku yeen ëcï kɔc cɔl agɛ̈i käkken ye looi. Yeen ëcï rot looi ke ye raandït apɛi, ku kuat kɔc ke ciëŋ geeu ëbën aake cï kepuɔ̈th tääu piny ku piŋkë wɛ̈tde. Ku ë cïk aa lueel ëlä, “Jɔŋ cɔl Riɛldït yen acï bɛ̈n piny cïmën Thaimon.” 11 Ku ë yic, Thaimon ëcï kɔc Thamaria cɔl agɛ̈i tɛ̈wäär yen käkken kë looi jɔŋ tɔ̈ yeguɔ̈p, ku kɔc aake ye wɛ̈tde buɔɔth yic ku detkë yic. 12 Nawën la kɔc Thamaria wɛ̈t Pilipo gam, wɛ̈t piööc yen kɔc Wɛ̈t Puɔth Yam rin bääny Nhialic, ku rin Jethu Krïtho, go röör ku diäär gam bïk röt cɔl aa muɔc nhïïm. 13 Yen Thaimon aya ëcï wɛ̈t Nhialic gam, ku cɔl rot amuɔc nhom, ku jɔlkë rëër tök kek Pilipo, ku yeen ëcï bɛ̈n gäi tɛ̈wën tïŋ yen käkdït jäŋ gɔ̈i ye Pilipo looi.
14 Go atuuc Jethu ke tɔ̈ Jeruthalem piŋ lɔn nadë ke kɔc Thamaria aake cï wɛ̈t Nhialic ɣet tënë ke. Gokë Pïtɛr ku Joon tooc bïk la tënë ke. 15 Nawën cï Pïtɛr ku Joon ɣet Thamaria, gokë röök ku bï Wëi Nhialic lööny kɔc Thamaria gup. 16 Kɔc Thamaria aake cï muɔɔc nhïïm rin Jethu Krïtho ku Wëi Nhialic ë ŋuɔt këc lööny kegup. 17 Go Pïtɛr ku Joon kecin tääu kenhïïm go Wëi Nhialic lööny kegup.
18 Tɛ̈wën cï Thaimon ye tïŋ ke Wëi Nhialic cï lööny kegup, wën cï Pïtɛr ku Joon, atuuc Jethu, keek dɔɔc, go wïc bï Pïtɛr ku Joon gäm wëëu, 19 ku jɔl ke yɔ̈ɔ̈k, “Yiëkkë ɣa riɛl kënë aya, rin na le raan daac, ke Wëi Nhialic lööny yeguɔ̈p.”
20 Go Pïtɛr wɛ̈t Thaimon dhuk nhom ku lueel, “Aŋuɛ̈ɛ̈n diɛ̈t yï ku wɛ̈ɛ̈uku cuɛt pan mac ëbën, rin ë yïn ye tak diɛ̈t yï ɣɔc miɔ̈c Nhialic wëëu. 21 Yïn acie raan akuɔ̈tda ku acïn kën yï mat ke ɣo, rin piändu acïï la cök tënë Nhialic. 22 Dhuɔ̈k yïpuɔ̈u ciëën, ku päl luɔi kärɛc, ku rɔ̈ɔ̈k Nhialic ku bï kärɛc ye tak cïmën ë kënë päl piny. 23 Yen aye tïŋ yïguɔ̈p lɔn til yïn ɣo apɛidït, ku yïïn acï kärɛc ye ke looi muɔ̈r.”
24 Go Thaimon Pïtɛr ku Joon yɔ̈ɔ̈k. “Rɔ̈ɔ̈kkë tënë Nhialic riɛnkiɛ̈, ku bï ciɛ̈n kërɛɛc loi rot tënë ɣa käk cä lueel yiic.”
25 Tɛ̈wën cï Pïtɛr ku Joon kɔc Thamaria lɛ̈k lɔn ye wɛ̈t Nhialic ye lɛ̈k ke yic, gokë dhuk Jeruthalem. Ku tɛ̈wën dhuk kek, aake ye kɔc piɔ̈ɔ̈c Wɛ̈t Puɔth Yam Nhialic ë bɛ̈ɛ̈i juëc cïk tëëk yiic pan Thamaria.
Pilipo ku bɛ̈ny wëëu Ithiöpia
26 Atuny Nhialic ëcï Pilipo lɛ̈k ëlä, “Guir rot ku kuɛny dhöl yic, dhöl jiël Jeruthalem bï la Gadha.” (Dhöl kën acie bɛn tëëk ëmën.*) 27 Go Pilipo rot guiir ku lööny dhöl. Ku tɛ̈ɛ̈n, ke yök raan Ithiöpia, raan cï la Jeruthalem bï Nhialic la door. Ku yen mony kënë ëcï roc. Ku ë ye bɛ̈ny wëëu muk wëëu tiŋ cɔl Kandake, tiŋ ye bɛ̈ny Ithiöpia, 28 ku yen ë dhuk Ithiöpia riän thel mathiäŋ. Tɛ̈wën ciɛth yen dhöl yic, ee kuen athör Ithaya raan käk Nhialic tïŋ. 29 Ku ëcï Wëi Nhialic lɛ̈k Pilipo, “Lɔɔr ku cath keyï thiäk rot riän thel mathiäŋ.” 30 Go Pilipo jäl riŋ tɛ̈thiääk kek ye ku piŋ ke kuën athör Ithaya yic. Go jal thiëëc, “Ye deet yic yen kë kuen?”
31 Go bɛ̈ny tɔ̈ɔ̈u wëëu dhuk nhom, “Ba jal deet yic këdë, ke cïn raan cie tɛ̈t yic ɣa?” Ku yöök Pilipo bï la nhial riäi yic, bï cath kek ye. 32 Kënë yen kueen athör thɛɛr wël Nhialic yic akïn,
“Yen ee cït amäl thel ku bï la teem röl,
acït manh amääl cie dhiau tɛ̈ teem nhiëmde wei, ee cïn wɛ̈t ye lueel.
33 Yeen ee cï rac guɔ̈p, ku kɔc aake cïï kuec bïk yiɛnyde cïï gam.
Acïn raan mïthken bï döŋ bï lɔ̈k lueel,
bï kärɛc riëëc akölë lɔ̈k a lueel, rin cïï piɛ̈rde pinynhom guɔ cɔl athök.”+
34 Ku jɔl bɛ̈ny tɔ̈ɔ̈u wëëu Pilipo yɔ̈ɔ̈k, “Lɛ̈k ɣa, Ithaya jiɛɛm rin ŋa, jiɛɛm riɛnke aye rin raandä?” 35 Go Pilipo jal jam, ku jɔɔk jamde këthiɔ̈ɔ̈k awën cï bɛ̈ny tɔ̈ɔ̈u wëëu kueen athör thɛɛr wël Nhialic yic. Ku jɔl lɛ̈k Wël Puɔth Yam rin Jethu. 36 Tɛ̈wën ciɛth kek dhöl yic, ke ɣet tɛ̈ tɔ̈u pïu thïn, go bɛ̈ny tɔ̈ɔ̈u wëëu Pilipo jal thiëëc, “Pïu akïk, yeŋö bä pëën ke ɣa cï muɔc nhom?”
37-38 Bɛ̈ny tɔ̈ɔ̈u wëëu pan Ithiöpia acï raan kuath riäi yɔ̈ɔ̈k bï riäi cɔl akääc, ku jɔl Pilipo ku bɛ̈ny wëëu la piny ku lek pïu yiic, ku muɔc Pilipo bɛ̈ny wëëu Ithiöpia nhom. 39 Nawën cïk jäl bɛ̈n bei pïu yiic, go Wëi Nhialic Pilipo diër piny. Ku bɛ̈ny tɔ̈ɔ̈u wëëu akëc Pilipo bɛn tïŋ, go lööny dhöl ke dhuk panden, ku yeen ë mit puɔ̈u apɛi. 40 Pilipo acï rot yök ke cï ɣet gen cɔl Adhotuth, ku ler ku piööc kɔc Wël Puɔth Nhialic gɛɛth yiic ëbën, gut tɛ̈ ɣet yen gen cɔl Cetharia.
+ 8:3 Luɔi 22:4-5; 26:9-11 * 8:26 Dhöl kënë acie bɛn tëëk ëmën rin dïït liɛɛt thïn. + 8:33 Ith 53:7-8