2
Paulo ku atuuc kɔ̈k
Na la ruɔ̈ɔ̈n thiäär ku ŋuan thök ke ɣa ben la Jeruthalem ɣok Barnaba, ku luath Tito kek ɣa.+ Ɣɛn a ɣa la Jeruthalem rin cï Nhialic ye nyuɔ̈th ɣa ba dhiɛl la. Na la rɔ̈m ë rot kek kɔc wat akut ë kɔc cï gam nhom Jeruthalem, ke jal lɛ̈k ke yen Wɛ̈t Puɔth Yam Jethu ya piɔ̈ɔ̈c tënë kɔc cie kɔc Itharel. Rin acä wïc bï kë ca looi thɛɛr ku kë luɔɔi ya aköl ciɛ̈n këpuɔth yök thin. Raandiɛ̈n wën cath kek ɣa cɔl Tito, tɛ̈wën cɔk yen a raan pan Gïrïk acïn raan cie mac thïn bï cɔl aŋot, cɔk a wäär wïc kɔc kɔ̈k ye bïk looi këya. Kɔc kɔ̈k aake ye röt looi bïk aa kɔc cï gam, ku keek aake ye röt kuɛ̈l akut yic ke ye luum, aa wïckë bïk ŋic ye nhom lääu ŋö yen rɛ̈ɛ̈r kek ɣok, kɔc cï mat kek Jethu. Ë wïckë bï ya löŋ Mothith yen yeku theek. Ku rin wïc ɣok ye buk Wɛ̈t Puɔth Yam ŋiɛc muk tënë we bäk yic ŋic, wɛ̈tden akëcku bɛ̈n gam.
Ku kɔc wäär kek ye ke cɔl kɔc wat akut nhom, kënë a luɛɛl rin acïn kë ye waar tënë ɣa, ye kek yïŋa. Nhialic acïn raan ye luɔ̈k wëi, acïï kɔc ye tek yiic, kɔc röt cɔl kek wat akut nhom, acïn kɔ̈k yam cïk nyuɔ̈th ɣa.+ Acie këya, acïk tïŋ lɔn ë Nhialic yen acä gäm ë luɔi kënë, ba Wɛ̈t Puɔth Yam nyuɔ̈th kɔc cie kɔc Itharel, cïmën wäär cï Pïtɛr kuany bï Wɛ̈t Puɔth Yam la nyuɔ̈th kɔc Itharel. Ee riɛl Nhialic yen acï ɣa looi ba ya atuuc rin kɔc cie kɔc Itharel, cïmën wäär cï Pïtɛr looi ke ya atuuc tënë kɔc Itharel. Jemith, ke Pïtɛr ku Joon wäär cït kek kɔc wat akut nhom, acïk bɛ̈n ŋic lɔn ë Nhialic yen acï ɣa gäm luɔi kënë. Aacï ɣo bɛ̈n dɔm cin ɣɛn ku Barnaba, ku bï nyooth lɔn ɣok aa loi tök ke ke. Ku jɔlku gam lɔn ɣɛn ku Barnaba, ɣok aabï luui kek kɔc cie kɔc Itharel, ku keek aabï aluui kek kɔc Itharel. 10 Kë cïk bɛ̈n thiëëc tënë ɣo ë lɔn buk kɔc ŋɔ̈ŋ nyïn akuɔ̈tden yic aa kony, ku kënë yen ë kë nhiaar ba looi.
Paulo acï kë looi Pïtɛr maan
11 Tɛ̈wën rëët Pïtɛr Antiök, ɣɛn acï bɛ̈n jai wɛ̈tde kɔc nhïïm ëbën rin cï yen awuɔ̈c looi awuɔ̈c dɛɛi kɔc ëbën. 12 Wäär këc kɔc cï Jemith ke tooc guɔ ɣëët, Pïtɛr aye mïth kek wämäthakua ke ye kɔc cie kɔc Itharel, na la kɔckä ɣëët, ke Pïtɛr tem yethok bï cïï bɛn mïth ke ke, rin cï yen guɔ̈p riɔ̈ɔ̈c kɔc ye lueel lɔn kɔc cie kɔc Itharel aadhil ŋoot. 13 Kɔc Itharel wäär rɛ̈ɛ̈r thïn aacï bɛ̈n mɛt Pïtɛr cök agut cï Barnaba acï mɛt thïn aya, ee luɔi kariɔ̈ɔ̈c kënë yic. 14 Na wäär la tïŋ lɔn keek aacïï cath dhël la cök dhël Wɛ̈t Puɔth Yam yic, guɔ lɛ̈k Pïtɛr kɔc nhïïm ëbën, “Yïn ë raan Itharel ku yïn rɛ̈ɛ̈r kek kɔc cie kɔc Itharel ke yï cït ke, yeŋö ye yïn kɔc cie kɔc Itharel lɛ̈k bïk pïr, pïr kɔc Itharel?”
Kɔc Itharel ku kɔc cie kɔc Itharel aaye gam kony ëbën
15 Ee yic, ɣok acï dhiëëth ɣo ye kɔc Itharel, ku ɣok acie kɔc thäi kɔc la gup adumuɔ̈ɔ̈m, cït tɛ̈ ye ke caal thïn. 16 Ee këya, aŋicku lɔn ë ŋɔ̈th Jethu, yen ë raan cɔl ala cök Nhialic nhom, gam cï raan wɛ̈t Jethu gam yen ë raan cɔl apïr Nhialic nhom. Ku acie thɛ̈k löŋ thɛɛr yen kɔc cɔ̈k piny Nhialic nhom. Ɣook aya, acuk gam yen wɛ̈t Jethu, ku bï Nhialic ɣo kony buk la cök yenhom. Ku acie thɛ̈k löŋ thɛɛr yen bï ɣo kony, rin acïn raan la cök Nhialic nhom rin ye yen ke löŋ thɛɛr theek.+ 17 Na yeku them buk la cök Nhialic nhom rin cï ɣok mat kek Jethu, ku yeku gup la adumuɔ̈ɔ̈m cïmën kɔc cie kɔc Itharel, ye kënë nyuɔɔth lɔn ye Jethu ye nhiaar bï raan adumuɔ̈ɔ̈m looi? Acie yic. 18 Na wiëc ba löŋ ca rac bɛn cök, ka ye nyuɔɔth lɔn ɣɛn ë lööŋ dhoŋ kɔ̈th. 19 Ɣɛn a ɣa pïr aya wäthɛɛr tɛ̈cït tɛ̈ wïc löŋ ye thïn. Ku wäär cï ɣɛn wɛ̈ɛ̈r bei ë löŋ kënë yic, acï rot bɛ̈n lëu ba pïr tënë Nhialic, ciɛ̈t ɣa cï nɔ̈k kek Jethu tim cï rïïu kɔ̈u. 20 Rin acie ɣɛn, ɣɛn ben wɛ̈ikiɛ̈ muk. Ee Jethu yen ajɔl pïr ɣaguɔ̈p. Pïr pïr ɣɛn ëmën, ɣɛn apïr, pïr rin gam cï ɣɛn wɛ̈t Jethu gam, raan nhiar ɣɛn arɛ̈k abï wɛ̈ike gam riɛnkiɛ̈. 21 Ɣɛn acïï jɛi dhëëŋ ë Nhialic. Ku na raan ye la cök Nhialic nhom rin löŋ thɛɛr, ka nyooth lɔn Raan cï lɔc ku dɔc acï thou ë path.
+ 2:1 Luɔi 11:30; 15:2 + 2:6 L.rou 10:17 + 2:16 Wk 143:2; Rom 3:20, 22