6
Kony raan dɛ̈t kërac yic
Mïth ma cï gam, na le raan yök kamkun ke loi kërac, ke kɔc la gam ril kamkun la thïn bïk cɔ̈k puɔ̈u piny, ku adhil looi ë dhël path. Ku tiɛtkë röt apath bäk cïï mɛ̈r dhɛ̈lde yic aya. Yakë röt kony kamkun, na luɔikë këya, ke wek cï löŋ Raan cï lɔc ku dɔc theek. Na le raan ye tak kamkun lɔn yen adït kɔc ëbën, ke yen rot math yetök. Raan ëbën adhil rot jɔ̈ɔ̈ny ë rot. Na ye këpath yen cï looi ke jɔl many ye, ku cïï thööŋ kek kë cï raan dɛ̈t kaŋ looi thɛɛr. Raan ëbën abï ya thiëëc këden cï looi.
Kuat raan ye piɔ̈ɔ̈c wɛ̈t Jethu adhil käpuɔth tɔ̈ kek ye rɔm kek raan piööc ye. Duɔ̈kkë röt ye math ë röt. Duk ye tak lɔn cïï Nhialic yï bï tɛ̈m awuɔ̈c tɛ̈ kuc yïn ye. Käpath ku kärɛc ye raan ke looi aa ye atiit tueŋ. Na ye raan luui kërac, ke thou yen ayök, ku na looi kë wïc Nhialic, ke Wëi Nhialic abï pïr akölriëëc ëbën gäm ye. Këya, dukku go dhɔ̈r luɔi käpath, rin na cuk go dhɔ̈r, ka akɔ̈l alɔŋ käpath acï thiɔ̈k, buk käpath yök thïn. 10 Ku këlä tɛ̈ lëu ɣok ye, ke ɣok aadhil käpath looi tënë kɔc ëbën, ku jɔl aa kɔc rëër ɣok ke gam tök yic apɛi.
Muɔ̈th ciëën
11 Tiɛ̈ŋkë kït dït nyïn ya ke gɔ̈t tɛ̈ gät ɣɛn we athör ë ciɛɛndiɛ̈. 12 Kɔc ye wïc riɛl bïk we cɔl aŋot, kek aa kɔc ye wïc bïk röt aa nyuɔɔth ku yekë nhiam käk ye tïŋ guɔ̈p yic ë path. Ayekë looi këya rin cïï ke bï nɔ̈k, rin ye kek ye piɔ̈ɔ̈c lɔn thon Jethu tim cï rïïu kɔ̈u yen abï kɔc kony ë rot. 13 Ayï kɔc ye cak ŋoot aacïï löŋ ye theek, awïckë bïk we ŋoot bïk nyuɔɔth lɔn wek aacï wɛ̈tden gam. 14 Ku na ye ɣɛn, ke thon Bänyda Jethu Krïtho tim cï rïïu kɔ̈u yen aye ɣɛn nhiam ë rot. Ku rin cï Jethu thou riɛnkiɛ̈ tim cï rïïu kɔ̈u, acä ben wïc ba käk ye looi pinynhom buɔɔth yiic, ku kɔc ë luui käk pinynhom aacïï ɣa nhiar. 15 Acïn kë ye looi tɛ̈ cï raan ŋoot nadë ke këc ŋoot, kën rot looi ë lɔn nadë ke yïn acï cak cäŋ ë yam. 16 Ku rin kɔc pïr wɛ̈t Jethu bï dɔ̈ɔ̈r Nhialic ku pɛ̈l wɛ̈t piny rëër ke ke, ku kɔc Nhialic ëbën aya.
17 Thök ë wël, cïn raan ben ɣɛn luɔ̈i aliääp, rin piär rɛ̈ɛ̈r ɣaguɔ̈p ëbën, aa piɛ̈r ye nyuɔɔth lɔn ɣɛn alony Jethu.
18 Bï dhëëŋ Bänyda Jethu raan cï lɔc ku dɔc rëër ke week ëbën, miɛ̈thakäi cï gam.