3
Takkë wenhïïm yen kë cï Wäda Nhialic luɔ̈i ɣo rin nhiɛ̈rden rɛ̈ɛ̈r kek ɣo, ee kë nhiɛɛr yen ɣo apɛi, abï ɣook cɔl aaye miɛ̈thke, ku ë yic alanden ɣok aacï ya miɛ̈thke. Ku wɛ̈t kuc thän pinynhom ye, lɔn ye ɣok mïth Nhialic, ee rin kuc kek Nhialic.+ Wek kɔckiɛ̈n nhiaar ëmën, ɣok aacï ya mïth Nhialic. Ku aŋot kucku tɛ̈ bï ɣok yiëndë thïn aköldä. Ku yeen aŋicku, tɛ̈ le Raan cï lɔc ku dɔc dhuk pinynhom, ke ɣok aabï cïɛ̈t ye, rin abuk tïŋ ë yic, ye yen ŋa. Ku week, raan ye ŋɔ̈ɔ̈th lɔn bï yen ciɛ̈t Jethu, ka dhil yeguɔ̈p wuɔ̈ɔ̈ny wei adumuɔ̈ɔ̈mke bï rëër ke la wic, cïmën Raan cï lɔc ku dɔc cie adumuɔ̈ɔ̈m ye looi.
Kuat raan la tueŋ ke loi awuɔ̈c Nhialic nyin, ee Nhialic ku lɔ̈ɔ̈ŋke kek aaye dhɔ̈l yiic. Aŋiɛckë, kën bïï Raan cï lɔc ku dɔc pinynhom, ee lɔn bï adumuɔ̈ɔ̈mkua bɛ̈n wuɔ̈ɔ̈ny wei ɣogup, ku yen nhom acie adumuɔ̈ɔ̈m ë looi acïn.+
Këya, tɛ̈ cï raan rot mat kek Jethu, ka cïï adumuɔ̈ɔ̈m looi akölaköl, ku raan adumuɔ̈ɔ̈m looi akölaköl aye nyuɔɔth lɔn kuc yen Raan cï lɔc ku dɔc alanden.
Wek miɛ̈thkiɛ̈, tiëërkë nhïïm, bï ciɛ̈n raan ruëny we. Raan ye looi ë këpath ala cök cïmën le Raan cï lɔc ku dɔc cök. Ku raan awuɔ̈c looi akölaköl ë raan jɔŋrac, rin jɔŋrac acä awuɔ̈c looi tɛ̈wäär ciɛk ë piny. Ku Wën Nhialic acï bɛ̈n pinynhom bï kë cï jɔŋrac looi bɛ̈n rac.
Acïn raan ya manh Nhialic ku ŋot ye luui kärɛc. Rin pïr Nhialic atɔ̈ yeguɔ̈p. Acie awuɔ̈c looi akölaköl, rin ye yen manh Nhialic.
10 Ku kën mïth Nhialic ku mïth jɔŋrac nyuɔɔth akïn, kɔc cie luui käpath, ku kɔc cie miɛ̈thakën ye nhiaar, aacie mïth Nhialic.
Nhiarkë röt kamkun
11 Kënë yen ë wɛ̈t cäk piŋ nyin yic wäär mɛ̈t wek röt Raan cï lɔc ku dɔc, lɔn dhil ɣok röt aa nhiaar kamkua.+ 12 Këya, duɔ̈kkë röt thöŋ raan ɣɔn cɔl Kain, raan luui käk jɔŋrac cï mɛ̈nh nɔ̈k. Yeŋö kën nɛ̈k mɛ̈nhë? Kën nɛ̈k yen mɛ̈nh Abel ë wɛ̈t ë mɛ̈nh luui käk la cök ku yeen ë luui kärɛc.+ 13 Këya, duɔ̈kkë gɛ̈i miɛ̈thakäi tɛ̈ mɛɛn kɔc ë pinynhom we. 14 Aŋicku alanden lɔn ɣok aa ɣo cït kɔc cï thou, ku ëmën ɣok aa rɛ̈ɛ̈r pïr akölriëëc ëbën yic, kënë ayeku ŋic rin ëmën ɣok anhiar wämäthakua kɔc cï gam. Na ye raan cïï wämënhë nhiar ka ŋot rɛ̈ɛ̈r ke cït raan cï thou.+ 15 Ku tënë Nhialic, raan man kɔc kɔ̈k athöŋ kek raan cï raan dɛ̈t nɔ̈k, ku aŋiɛckë raan kɔc nɔ̈k acïn pïr akölriëëc ëbën pan Nhialic tɔ̈ kek ye ë yic. 16 Nhiɛ̈r ayeku ŋic këlä, Jethu acï rot cɔl anäk rin bï yen ɣo waar adumuɔ̈ɔ̈mkua yiic, aye nyuɔɔth lɔn nhiɛɛr yen ɣo. Ku këya, ɣook aya ɣok aa dhil röt cɔl anäk rin miɛ̈thakäi kua.
17 Këya, cïmën na ye raan la käŋ ku tïŋ mɛ̈nhë dɛ̈t cïn käŋ ku kueec bï cïï muɔc, ka cïï lëu bï lueel lɔn nhiɛɛr yen Nhialic. 18 Wek miɛ̈thkiɛ̈ acuk bï ya lueel ë path ɣothook lɔn nhiɛɛr ɣok röt kamkua, ɣok aa dhil röt kony kamkua käk yeku ke looi yiic. 19 Na cït nhiër nhiɛɛr ɣok röt ë kënë, ka buk jal ŋic ayic lɔn ɣok aa kɔc Nhialic, ku cuk ben aa diɛɛr. 20 Na ye käk yeku ke looi ɣo cɔl aaye kɔc rac, ka dhilku ŋic lɔn tɛ̈ktɛ̈k Nhialic awär täktäkda, aŋic këriëëc ëbën ë cök.
21 Wek kackiɛ̈, na cïï käk yeku ke tak ye lɛ̈k ɣo lɔn ye ɣok kɔc rac, ke ɣok aacïï gup bï ya riɔ̈ɔ̈c tɛ̈ röök ɣok tënë Nhialic. 22 Ku abï ɣo gäm kuat käk cuk thiëëc, rin ë kë cï lueel yen ayeku looi. Ku ɣok aa pïr dhëlden miɛt puɔ̈u yic. 23 Kë cï Nhialic lɛ̈k ɣo ë lɔn buk la gam tënë Wënde Jethu Krïtho, ku ɣok aa dhil röt nhiaar kamkua, cït tɛ̈wäär cï yen ye lɛ̈k ɣo thïn.+
24 Kuat raan loi kë wïc Nhialic acï rot mat kek Nhialic, ku Nhialic ë rëër kek ye. Ku tɛ̈ ye ɣok ye ŋiɛc thïn lɔn cï Nhialic rot mät ɣo, ee Wɛ̈iken cï gam ɣo.
+ 3:1 Jn 1:12 + 3:5 Jn 1:29 + 3:11 Jn 13:34 + 3:12 Cäk 4:8 + 3:14 Jn 5:24 + 3:23 Jn 13:34; 15:12, 17