5
Gam tënë Manh ë Nhialic
Kuat raan ye gam lɔn Jethu yen ë Raan cï lɔc ku dɔc, ke raan kënë ë manh Nhialic. Ku na yeku nhiaar raan yen Wäda, ke ɣook aa dhil miɛ̈thke nhiaar aya.
Ayeku ŋic alanden lɔn nhiɛɛr ɣok mïth ë Nhialic, tɛ̈ nhiɛɛr ɣok Nhialic ku yeku looi kuat kë ye lɛ̈k ɣo buk looi.
Ɣɛn ë jam këlä, rin na nhiarku Nhialic ayic, ke ɣok aa dhil käk cï lɛ̈k ɣo looi. Käkkä aacïï yiic ril buk ke looi.+ Rin kuat manh Nhialic ala riɛl bï kuec dhɔ̈l kɔc kuc Nhialic, ku alëuku buk looi rin cï ɣok la gam tënë Jethu. Acïn raan dɛ̈t la riɛl bï kuec dhɔ̈l kɔc kuc Nhialic, aa kɔc la gam tënë Jethu kapɛ̈c lɔn ye yen Wën Nhialic.
Ee yeen Jethu Krïtho, yen acï bɛ̈n pinynhom, ku yeen acï Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm bɛ̈n muɔɔc nhom ë pïu. Acie miɔ̈c nhom yen cï rot looi ë rot, yeen acï bɛ̈n nɔ̈k riɛnkua. Ku aye Wëi Nhialic nyuɔ̈th ɣook lɔn ye wëlkä yith. Rin Wëi Nhialic yen ë kɔc nyuɔ̈th kën yic akölaköl. Ala käŋ kadiäk ye nyuɔ̈th ɣo ye Jethu ŋa.
Käkkä kadiäk, Wëi Nhialic, miɔ̈c ë nhom, ku nääkde, keek kadiäk ëbën ë tök yen ayekë nyuɔɔth.
Na ye kɔc jam käk cïk tïŋ ku gamku wɛ̈t luelkë, yeŋö cïï ɣok käk cï Nhialic nyuɔ̈th ɣookkä ye gam? Aa dhil ë gam, rin käk ye Nhialic ke lueel aa dït apɛi tënë käk ye raan ke lueel, ku wɛ̈t jiɛɛm yen kënë, ee Wënde yen aye yen jam tënë ɣo. 10 Këya, na ye raan cï gam, ka dhiɛl ŋic ë cök lɔn ye Jethu Wën Nhialic, ku adhil ŋic alanden lɔn käk cï Nhialic nyuɔɔthkä aa yith. Ku raan cie kë cï Nhialic lueel ye gam, ka ye lueel lɔn ye Nhialic alueeth. Rin akëc wɛ̈t cï Nhialic lueel rin Wënde gam. 11 Kënë ye cɔl aŋicku lɔn kë cï Nhialic lɛ̈k ɣo ë yic, ee rin cï yen ɣo yiëk pïr akölriëëc. Ku pïr kënë ayeku yök tënë Wënde.+ 12 Ee këya, kuat raan cï mat kek Wënde ka bï pïr akölriëëc yök. Ku raan cï jai Wën Nhialic, ka cïï pïr akölriëëc ëbën bï kaŋ yök.
Thök ë wël
13 Wek aa gät, wek kɔc cï riɛl Jethu gam, ke ye Wën Nhialic ku bäk ŋic lɔn le wek pïr akölriëëc ëbën. 14 Ku ë këya, acïn kë lëu bï ɣo riääc gup tɛ̈ ye ɣok Nhialic door, rin kuat kë buk aa thiëëc ye, kën ye miëët puɔ̈u abuk ya yök.
15 Ke week tɛ̈cït tɛ̈ ŋicku ye, akëc kaŋ kuec kë wïcku. Yeku thiëc kë wïcku, ku ŋicku lɔn bï yen ye gäm ɣo. 16 Ke yeen, na tïŋ raan mɛnhkën cï gam ke looi awuɔ̈c, awuɔ̈c ë dhie cie raan ë tɛ̈k bei tënë Nhialic akölriëëc ëbën, ka dhil röök tënë Nhialic bï raan kony. Ku Nhialic abï pïr ë raan cɔl ala cök. Ala adumuɔ̈ɔ̈m raan tɛ̈k bei tënë Nhialic akölriëëc. Ku ɣɛn acïï jam bäk aa röök rin adumuɔ̈ɔ̈mke. 17 Kärɛc ye looi ëbën, adumuɔ̈ɔ̈m, ku ala adumuɔ̈ɔ̈m kɔ̈k cie kɔc ye tɛk wei tënë Nhialic akölriëëc ëbën.
18 Aŋicku lɔn raan cï ya manh Nhialic acie awuɔ̈c ë looi akölaköl, aye Jethu Wën ë Nhialic tiit guɔ̈p, acïï jɔŋrac ye muɔ̈r acïn.
19 Aŋicku lɔn ye ɣok mïth ë Nhialic, ku lɔn yen jɔŋrac yen mac kɔc kuc Nhialic. 20 Aŋicku aya lɔn Wën Nhialic acï bɛ̈n pinynhom ë tɛ̈n. Ku ë yen acï ɣo cɔl aŋic Nhialic ë yic, yen acï ɣo cɔl amat ɣoyiic kek Nhialic, ee rin cï ɣok mat kek Wënde Jethu Krïtho. Acïn Nhialic dɛ̈t ee Nhialic töŋ. Ee yeen ë rot yen ë pïr akölriëëc ëbën bɛ̈ɛ̈i. 21 Ke week miɛ̈thkiɛ̈ tiëërkë nhïïm bäk piööc rac cïï gam.
+ 5:3 Jn 14:15 + 5:11 Jn 3:36