Athör ë diäk cï Joon gɔ̈t
Wɛ̈t nhom
Athör ë diäk ë gɛ̈t Joon tënë raan tɔ̈ akut kɔc cï gam nhom cɔl Gaiöth. Acï Gaiöth leec thïn wɛ̈t ë yen kɔc cï gam kony, ku yöök ke bïk röt tiit ë mony cɔl Diötrepeth.
Käk tɔ̈ thïn
Muɔ̈th tueŋ 1-4
Joon acï Gaiöth leec 5-8
Joon acï Diötrepeth nyieeny 9-10
Joon acï Demetriöth leec 11-12
Muɔ̈th ciëën 13-14
1
Ee ɣɛn raandït akut kɔc cï gam, ɣɛn acï yï gät athör kënë yïn Gaiöth raan nhiaar piändiɛ̈ ëbën.+ Mäthdiɛ̈, aŋääth ɣapuɔ̈u lɔn puɔl yïn guɔ̈p, ku lɔn le yïn tueŋ kek luɔidu apath, cïmën pïr wɛ̈iku ë Nhialic nhom. Ɣɛn acï puɔ̈u bɛ̈n miɛt apɛi wäär bïï kɔc kɔ̈k cï gam tënë yï, ku lëkkë ɣa lɔn yïn apïr dhël ë Nhialic yic akölaköl. Na piɛŋ lɔn mïthkiɛ̈n cï gam cïmëndu aa pïr tɛ̈cït tɛ̈ cï Nhialic ye nyuɔ̈th ɣo thïn, ke ɣa cɔl amit puɔ̈u apɛidït.
Gaiöth acï leec
Mäthdiɛ̈ yïn acï käjuëc looi käk cï kɔc cï gam kony, kɔc cï gam ë cath ke piööc wɛ̈t Jethu, agut kɔc cie kɔc pandun. Kënë, acï nyuɔ̈th ɣa lɔn yïn ë raan path cï wɛ̈t Jethu gam. Acï kɔc ca konykä lɛ̈k ɣo, ɣok kɔc cï gam tɛ̈n yen tɛ̈ nhiɛɛr yïn ke thïn. Ku ëmën alɛ̈k yï ba ŋot yï la tueŋ ke yï kony ë kɔckä, tɛ̈ jiël kek tënë yï. Kënë adhiɛlkë looi dhël nhiɛɛr Nhialic. Rin kɔckä aa cath ë baai yic, rin aa kɔc lui rin Jethu. Acïn kë yekë thiëëc, nadë ke lömkë tënë kɔc cie kɔc cï gam bï kek röt kony. Këya, ɣok kɔc cï gam, ɣok aa dhil kɔckä gäm kuat käk wïckë ke, rin buk aa kac tök lui ɣok ke yiny Nhialic yen yekë lɛ̈k kɔc.
Diötrepeth ku Demetriöth
Wek aaca kaŋ gät athöör thɛɛr, wek kɔc cï gam ë tɛ̈ɛ̈n. Ku Diötrepeth acï bɛ̈n jai ë wɛ̈tdiɛ̈, rin awïc bï ya yen wat akut nhom. 10 Tɛ̈ le ɣɛn ɣet pandun, acïn kë ba moony tënë kɔc, ee käk ye Diötrepeth looi yiic ëbën, aa käk lueth kek aye luɛɛl ɣaguɔ̈p. Ku yeen aya aloi dɛ̈t wär kënë, akuec bï kɔckuan cï gam lor, kɔc ë cath ke piööc wɛ̈t Jethu, ku ë jai aya bï kɔc puɔ̈l bïk wämäthakën cï gamkä aa lor, ku ë kɔc ë kɔc lor cuɔp wei akut yic. 11 Yïn mäthdiɛ̈ duk kɔckä rɛɛc luɔiden ye kiɛ̈ɛ̈t, dhiɛl ë kiɛ̈ɛ̈t këpath ye kɔc path looi. Na loi raan käpath, ke këpuɔth cï looi aye nyuɔɔth lɔn raan kënë ë manh Nhialic, ku raan ë luui kärɛc, kärɛc ye looi aaye nyuɔɔth lɔn raan kënë akuc Nhialic.
12 Kuat raan ëbën kɔc cï gam yiic, aye lueel lɔn raan cɔl Demetriöth ë raan path. Ee kë cï Nhialic lɛ̈k ɣo buk aa looi yen aye looi. Yen alɛ̈k yï lɔn yeen ë raan path, ku aŋic aya, kuat kë ya lueel rin raan ëbën, ee ya yic.
Muɔ̈th ciëën
13 Käjuëc apɛi aake nhiaar ba ke lɛ̈k yï, ku acä wïc ba kek gät athör yic. 14 Kë wiëc ku aŋääth, ee lɔn bï ɣɛn la keny tënë we ëmën, ku ë tɛ̈ɛ̈n ɣok abï la yök ku jiɛɛmku röt kamkua ɣodhie. Nhialic abï we cɔl arɛ̈ɛ̈r ke dɔ̈ɔ̈rde. 15 Wämäthakun cï gam rɛ̈ɛ̈r ë tɛ̈n aa yï muɔ̈ɔ̈th. Miäthkë kɔc cï gam rɛ̈ɛ̈r ke we ë riɛnkiɛ̈ ëbën.
+ 1:1 Luɔi 19:29; Rom 16:23; 1Kor 1:14