2
Yan thiëëk pan Kana
Nïn kadiäk cök ciëën, ke ruääi loi gen Kana pan Galilia. Ku man Jethu ë tɔ̈ thïn, ku Jethu ëcï cɔɔl yai yic aya kek kɔcken ye buɔɔth. Nawën la mɔ̈u thök, ke lëk man ye, “Mɔ̈u acï liu tënë ke.” Go Jethu lueel, “Tiŋë, yïn acïï kë luɔɔi dhil lɛ̈k ɣa. Akäldiɛ̈ aŋot këc ɣëët.” Go man lɛ̈k kɔc luɔi, “Luɔikë käk bï lɛ̈k we ëbën.”
Ku tönydït kadätem aake cäp kɔc lɔ̈m. Tönykä aake ye ke pïu tääu thïn bï kɔc kecök aa lɔɔk, cït tɛ̈ ye löŋ ciɛɛŋ kɔc Itharel ye nyuɔɔth thïn. Ku tɔ̈ɔ̈ny tök ë jɔt tɛ̈ cït tɛ̈n aduɔ̈k thiär-rou, tɛ̈dë aduɔ̈k thiärdiäk. Go Jethu lɛ̈k kɔc luɔi, “Thiäŋkë tönykä pïu.” Gokë töny thiɔ̈ɔ̈ŋ abïk thook alic. Ku jɔl Jethu lɛ̈k ke, “Gɛ̈mkë ye tönykä yiic, ku gämkë ke raan yen wun ruääi.” Gokë looi këya, ku jɔl raandït kɔc athiɛ̈k awën pïu thiëëp, pïu cï waar bï ya mɔ̈u. Ku akuc tɛ̈ bïï mɔ̈u thïn, aa kɔc luɔi wën thiɔ̈ŋ töny kek aa ŋic ye. Go raandït kɔc athiɛ̈k wun nya cɔɔl, 10 ku lëk ye, “Raan ëbën ë muɔ̈n path kaŋ gam tueŋ, ku na cï kɔc jäl kuɛth ke muɔ̈n lir ajɔl lɔ̈k gam. Ku yïn cï muɔ̈n path waan ciëën agut ëmën.” 11 Kënë yen ë këdït jäŋ gɔ̈i cï Jethu kaŋ looi gen Kana pan Galilia. Ku yen acï diɛ̈tde nyuɔɔth, ku aacï kɔcken ye buɔɔth jäl gam.
12 Nawën ë kënë cök, ke Jethu la Kapernaum kek man ku wɛ̈ɛ̈t wun ku kɔcken ye buɔɔth, ku rëërkë thïn ë tɛ̈ɛ̈n nïn lik.+
Jethu acï la luaŋ Nhialic
(Mt 21:12-13; Mk 11:15-17; Lk 19:45-46)
13 Ɣɔn cï Yan Ayum cïn yic luɔu jäl thiɔ̈k, ke Jethu la Jeruthalem.+ 14 Ku jɔl ler kal luaŋ Nhialic yic, ke yök kɔc ke ɣɔɔc wei thïn ë ɣɔ̈k ku amɛ̈l ku jɔl aa kuɔ̈r. Ku kɔc wëëu waar yiic aake cï nyuc thïn aya. 15 Go waat nai ë wiɛ̈n, ku cop kɔc wei kal luaŋ Nhialic yic kek ɣäkken ku thäkken ku weer wëëu wei, ku wel agɛnken yiic. 16 Ku lëk kɔc kuɔ̈r ɣaac wei, “Nyaaikë käkkä ë tɛ̈n, ku duɔ̈kkë ɣön Wä cɔl aye ɣön ɣɔɔc.” 17 Go kɔcken ye buɔɔth wël cï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic tak. Wël ye lueel ëlä, “Yïn Nhialic, nhiɛ̈r ɣɔ̈ndu adɛ̈p ɣapuɔ̈u cïmën mac.”+
18 Go kɔcdït Itharel bɛ̈n ku thiëckë, “Ye këdït jäŋ gɔ̈i yïndë ba looi ba nyuɔ̈th ɣo, lɔn le yïn yic ba këcït kënë looi?”
19 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r ku lëk ke, “Rackë luaŋ Nhialic kënë, ku aba bɛn looi nïn kadiäk.”+ 20 Gokë lueel, “Acï ruɔ̈ɔ̈n thiärŋuan ku dätem nɔ̈k bï jäl thök, ku luel ka ba looi nïn kadiäk yiic?” 21 Ku luaŋ Nhialic jiɛɛm Jethu ë guäpde. 22 Ku na wäär la jɔt raŋ yic, ke kɔcken ye buɔɔth tak këwäär cï lueel. Ku gamkë wël thɛɛr Nhialic cï gɔ̈t, ku wël cï Jethu lɛ̈k kɔc. 23 Tɛ̈wäär rëër yen Jeruthalem yai yic, ke kɔc juëc gam wɛ̈tde wën tïŋ kek käkken jäŋ gɔ̈i cï looi. 24 Ku aake ŋic Jethu ëbën ku yen akëc rot nyuɔ̈th ke. 25 Ku acïn kën nadë ke wïc raan dɛ̈t bï ye nyuɔ̈th kɔc, rin aŋic käk tɔ̈ raan puɔ̈u.
+ 2:12 Mt 4:13 + 2:13 B.bei 12:1-27 + 2:17 Wk 69:9 + 2:19 Mt 26:61; 27:40; Mk 14:58; 15:29