6
Jethu acï miëth koor juak bï kɔc juëc cam
(Mt 14:13-21; Mk 6:30-44; Lk 9:10-17)
Ye tɛ̈ɛ̈n ke Jethu tem wär Galilia cɔl Tiberia aya. Go kɔc juëc buɔɔth rin cï kek kädït jäŋ gɔ̈i, cï yen kɔc tuany kony tïŋ. Go Jethu la gɔt nhom ku nyuuc kek kɔcken ye buɔɔth. Ku yan kɔc Itharel, Yan Ayum cïn yic luɔu ëcï thiɔ̈k. Nawën ciɛɛth Jethu piny ke tïŋ kɔc juëc ke bɔ̈ tënë ye, go Pilipo thiëëc, “Ye tɛ̈no bï ɣok miëth kueth kɔc ëbën ɣɔɔc thïn?” Acï kënë lueel ku bï Pilipo them, rin ŋic yen kë bï looi.
Go Pilipo bɛ̈ɛ̈r, “Rin bï raan tök ayum thin-nyɔɔt yök, ka wïc wëëu juëc apɛi bï ayuɔ̈p ɣɔɔc.” Go Andria, mɛ̈nh Thaimon Pïtɛr, ku ë ye raan tök kam kɔcken ye buɔɔth lueel, “Dhɔ̈k atɔ̈ thïn tɛ̈n ke muk ayuɔ̈p kadhiëc ku rec karou, ku aacïï kɔckä ëbën bï lëu.”
10 Go Jethu lɛ̈k ke, “Calkë kɔc anyuc piiny.” (Ku noon ë dït thïn ë tɛ̈ɛ̈n. Go kɔc nyuc ëbën piiny.) Ku röör kepɛ̈c aake ye tɛ̈cït tɛ̈n tiim kadhiëc. 11 Go Jethu ayuɔ̈p lööm ku leec Nhialic, ku tek ke tënë kɔc wën cï nyuc ëbën. Ku ben looi këya kek rec, bï raan ëbën kuɛth cït tɛ̈ wïc. 12 Wën cï kek kuɛth ëbën, ke lëk kɔcken ye buɔɔth, “Kuanykë abɛ̈k cï döŋ piny, bï ciɛ̈n kë riääk.” 13 Gokë ke kuany ëbën, ku thiɔ̈ŋkë gäc thiäär ku rou abɛ̈k ayuɔ̈p cï döŋ piny, tënë ayuɔ̈p kadhiëc wën cï ke tɛ̈k kɔc bïk cam.
14 Nawën tïŋ kɔc wën luɔi ril cï Jethu looi ke luelkë, “Kënë ë raan käk Nhialic tïŋ yen bï dhiɛl bɛ̈n pinynhom.” 15 Go Jethu jäl ŋic lɔn bï kek bɛ̈n bïk ye bɛ̈n dɔm riɛl, ku loikë bï ya bɛ̈nyŋaknhom, go bɛn dhuk gat nhïïm ë rot.
Jethu acï cath pïu nhïïm
(Mt 14:22-33; Mk 6:45-52)
16 Nawën cï piny cuɔl, ke kɔcken ye buɔɔth la piny wär thok, 17 ku lek riäi yic, ku dhukkë ciëën wär alɔŋtui lɔŋ Kapernaum. Nawën ke wɛ̈ɛ̈r jɔl yic dït ke Jethu ŋot këc bɛ̈n tënë ke. 18 Kaam wën ke yomdït jɔt rot ku loi atiaktiak rot apɛi. 19 Ku kɔcken ye buɔɔth, aake ye tɛ̈cït meel kadiäk ayï ŋuan wën tïŋ kek Jethu ke cath pïu nhïïm, ke bɔ̈ tɛ̈thiɔ̈k kek riäi, gokë riɔ̈ɔ̈c apɛi, 20 Go Jethu lɛ̈k ke, “Duɔ̈kkë riɔ̈c, ee ɣɛn.” 21 Gokë jat riäi yic, ku go riäi guɔ ɣet wär thok tɛ̈wën le kek thïn.
Kɔc aa wïc Jethu
22 Naɣɔn nhiäk ke tïŋ kɔc ke cï döŋ wär alɔŋtui, lɔn ë yen riän tökaliŋ yen acï döŋ. Ku aŋickë lɔn këc Jethu la riäi yic kek kɔcken ye buɔɔth, ku aake cï jäl ë röt. 23 Go riëth kɔ̈k ke bɔ̈ Tiberia bɛ̈n wär thok tɛ̈thiääk ke tɛ̈wäär ciɛm kɔc juëc ayup thïn, wën cï Bɛ̈ny lɛc gam. 24 Nawën tïŋkë lɔn liu Jethu thïn, ku liu kɔcken ye buɔɔth aya, gokë kɛɛc riäth yiic ku lek Kapernaum bïk Jethu la wïc.
Jethu ayum ë pïr
25 Nawën lek Jethu yök wär alɔŋtui ke lëkkë ye, “Raan piööc, ye nɛn bï yïn ë tɛ̈n?” 26 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Wɛ̈t yic alɛ̈k we, wek aa wïc ɣa rin cï wek ayup cam tɛ̈cït tɛ̈ wiɛ̈ckë, ku acie rin cï wek luɔikiɛ̈n ril deet yiic. 27 Duɔ̈kkë lui rin miëth riääk, luɔ̈ɔ̈ikë rin miëth rëër rin pïr akölriëëc ëbën. Miëth kënë abï Manh Raan yiëk we rin Wun, Nhialic acï riɛlde gäm ye ku tooc.”
28 Gokë thiëëc, “Buk ŋö looi buk luɔi wïc Nhialic looi?”
29 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Luɔi wïc Nhialic bäk looi akïn, ë lɔn bäk wɛ̈t raan cï tuɔ̈ɔ̈c gam.”
30 Gokë lueel, “Ye kïn riɛl ŋö ba looi buk tïŋ ku buk wɛ̈tdu gam? Yeŋö ba looi? 31 Wärkuan thɛɛr aacä ayum löny nhial cam roor, cïmën cï ye gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yiic ëlä, ‘Ayum nhial acï yiëk ke bïk cam.’ ”+
32 Go Jethu lueel, “Wɛ̈t yic alɛ̈k we, kë cï Mothith yiëk we acie ayum pan nhial, ee Wä yen ë we yiëk ayum yic bɔ̈ pan nhial. 33 Rin ayum ye Nhialic gam ë yen raan bɔ̈ piny pan nhial, ku yïk thäi pinynhom pïr.”
34 Gokë thiëc, “Bɛ̈ny, muɔc ɣo ayum kënë akölaköl.”
35 Go Jethu lɛ̈k ke, “Ɣɛn ayum ë pïr,” Ku raan bɔ̈ tënë ɣa acïï cɔk bï kaŋ nɔ̈k, “Ku raan gam wɛ̈tdiɛ̈ acïï rou bï nɔ̈k. 36 Ëmën, aca lɛ̈k we lɔn cï wek ɣa tïŋ, ku aŋot kɛ̈ckë gam. 37 Raan ëbën cï Wä yiëk ɣa, yen abï bɛ̈n tënë ɣa. Ku raan bï bɛ̈n tënë ɣa acä bï cuɔp wei, 38 rin cï ɣɛn bɛ̈n pan nhial ba wɛ̈t raan toc ɣa bɛ̈n looi, ku acie wɛ̈t piändiɛ̈. 39 Kë wïc raan toc ɣa ba looi akïn, bï ciɛ̈n kë mär kam käk cï yiëk ɣa, ku ba ke jɔt ëbën aköl ciëën. 40 Rin kë wïc Wä akïn, lɔn raan ëbën tïŋ Wënde ku gɛm wɛ̈tde, abï pïr akölriëëc ëbën yök thïn, ku keek aaba jɔt bïk pïr ëbën aköl ciëën.”
41 Go kɔc Itharel luɔ̈ɔ̈p guɔ̈p rin cï yen ye lueel ëlä, “Ɣɛn ayum cï bɛ̈n piny pan nhial.” 42 Ku luelkë, “Monyë cie Jethu wën Jothep? Wun ku man aa ŋicku. Ku yeŋö ye yen ye lueel lɔn cï yen bɛ̈n piny pan nhial?”
43 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Duɔ̈kkë lum kamkun. 44 Acïn raan lëu ye bï bɛ̈n tënë ɣa tɛ̈ këc Wä ë toc ɣa ye thɛ̈l ɣɛn, ku aba jɔt bï pïr aköl ciëën. 45 Acï kɔc käk Nhialic tïŋ gɔ̈t ëlä, ‘Kɔc ëbën aabï Nhialic ke piɔ̈ɔ̈c.’ Raan ëbën piŋ wɛ̈t Wä ku piööc tënë ye ë bɛ̈n tënë ɣa.+ 46 Ku acie rin nadë yen raan cï Wä kaŋ tïŋ, raan bɔ̈ tënë Nhialic, yeen ë rot, yen ë raan cï Wä kaŋ tïŋ. 47 Wɛ̈t yic alɛ̈k we, raan gam wɛ̈t ala pïr alanden. 48 Ɣɛn ayum ë pïr. 49 Wärkun thɛɛr aacä ayum löny nhial cam roor ku aacï thou. 50 Ku ayum bɔ̈ piny pan nhial, yen acït kën na ciɛm raan ka cie bɛn thou. 51 Ɣɛn ayum ë pïr cï bɛ̈n piny pan nhial. Raan cam ayum kënë, ka pïr akölriëëc ëbën. Ayum yen ba yiëk ye ë riëŋdiɛ̈ ya gam bï kɔc ëbën pïr.”
52 Go kɔc Itharel teer apɛi kamken, ku thiëckë, “Lëu mony kënë këdë, bï riëŋde yiëk ɣo buk cuet?”
53 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Wɛ̈t yic alɛ̈k we, tɛ̈ cï wek Manh Raan cuet ku dɛ̈kkë riɛmdiɛ̈ ka cïn pïr bäk yök wɛ̈ikun yiic. 54 Raan cuet riëŋdiɛ̈ ku dek riɛmdiɛ̈ ala pïr alanden, ku abï jɔt aköl ciëën bï pïr. 55 Rin riëŋdiɛ̈ ë miëth alanden, ku riɛmdiɛ̈ ë këdek alanden. 56 Raan cuet riëŋdiɛ̈ ku dek riɛmdiɛ̈ abï pïr ɣayic, ku ɣɛn abï pïr yeyic. 57 Wä pïr acä tooc, ku ë rin riɛnke yen abï ɣɛn aya, ku këya raan cuet ɣɛn abï pïr ë riɛnkiɛ̈. 58 Ku yen kïn ayum bɔ̈ piny pan nhial, acïï thöŋ kek ayum cï wärkun thɛɛr cam ku lökkë thou. Raan cam ayum kënë abï pïr akölriëëc ëbën.”
59 Wëlkä aacï Jethu lueel wäär piööc yen kɔc tɛ̈n amat Kapernaum.
Wël pïr akölriëëc
60 Nawën piŋ kɔc juëc ye buɔɔth wëlkä, ke luelkë, “Piööc kënë aril apɛi. Yeŋa lëu bï ke piŋ?” 61 Go Jethu ŋic lɔn jiɛɛm kek wël wën, ku lëk ke, “Wiɛ̈ckë bäk jäl rin ë wëlkä? 62 Yeŋö bäk looi tɛ̈ tïŋ wek Manh Raan ke dhuk nhial tɛ̈wën rëër yen thïn? 63 Ee Wëi Nhialic yen ë pïr gam, ku riɛl raan acïn kë ye kony. Wël ca lɛ̈k we aa wëi ku aa pïr. 64 Ku këya acïï kɔc kɔ̈k kamkun ye gam.” (Rin ëcï Jethu guɔ ŋic tueŋ lɔn ye yïŋa cïï bï gam, ku yeŋa bï ye gaany.) 65 Ku ben lueel, “Ee rin wɛ̈t kënë guɔ̈p yen alëk ɣɛn ye we, lɔn acïn raan lëu ye bï bɛ̈n tënë ɣa, tɛ̈ këc Wä ye looi bï yic pial tënë ye.”
66 Ku rin ë wëlkä, ke kɔc juëc kam kɔc ye buɔɔth dhuk ciëën, ku cïk ben cath kek ye. 67 Go Jethu atuɔ̈ɔ̈cke thiäär ku rou thiëëc, “Na week, wiɛ̈ckë bäk jäl aya?”
68 Go Thaimon Pïtɛr bɛ̈ɛ̈r tënë ye, “Bɛ̈ny, buk la tënë ŋa? Yïn ala wël pïr alanden. 69 Ku ëmën acuk gam ku acuk ŋic lɔn ë yïn raan dhëŋ bɔ̈ tënë Nhialic.”+
70 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Cie ɣɛn ɣa kuany we wathiäär ku rou? Ku raan tök kamkun aŋot ye jɔŋrac.” 71 Yeen ë jam rin Judath, wën Thaimon Ithkariöt. Rin Judath, na cɔk alɔn ë yen raan tök kam atuɔ̈ɔ̈cke kathiäär ku rou, ka wïc bï ye luɔm.
+ 6:31 B.bei 16:4, 15; Wk 78:24 + 6:45 Ith 54:13 + 6:69 Mt 16:16; Mk 8:29; Lk 9:20