13
Kääŋ dom path ku dom rac
(Mk 4:1-9; Lk 8:4-8)
Ku aköl töŋ awën, ke Jethu jiël baai ku ler wär Galilia yɔu ku nyuuc, ku piööc. Ku gööm kɔc juëc apɛi, go la riäi yic ku nyuuc thïn, ku kääc thän awën ë pïu thook aɣeer.+ Ku jɔl Jethu kɛ̈ŋ aa lueel bï yen kɔc piɔ̈ɔ̈c käjuëc.
Ku lëk ke, “Raan puɔ̈r ëcï la dom bï la pur. Tɛ̈wën yen rap wɛɛr dom, ke kɔ̈th abɛ̈k lööny dhël yic. Go diɛt bɛ̈n ku tetkë ke. Ku lööny kɔ̈th kɔ̈k alɛl nhom, tɛ̈ koor tiɔp thïn. Gokë guɔ cil rin tiɔp ëcïï dït thïn. Nawën la akɔ̈l ruɛl apɛi ke rap awën yuɔm, ku riɛɛukë rin këc mɛiken ɣet piny. Ku lööny kɔ̈th abɛ̈k tɛ̈ ye yuɔ̈ɔ̈t lac dït thïn, nawën la yuɔ̈ɔ̈t dït ke näk rap. Ku lööny kɔ̈th kɔ̈k ë tiɔm path yic, ku lokkë apath, kɔ̈k ke dït nhïïm ku kɔ̈k ke thööŋ röt ku kɔ̈k ke thoi nhïïm!”
Ku wit Jethu wɛ̈tde ëlä, “Piɛŋkë tɛ̈ le wek yïth!”
Wɛ̈t thɔ̈ɔ̈th ë kääŋ
(Mk 4:10-12; Lk 8:9-10)
10 Nawën ke kɔcken ye buɔɔth bɔ̈ tënë ye ku thiëckë, “Yeŋö ye yïn jam ë waal tënë ke?”
11 Go dhuk nhom ku lueel, “Ŋiɛ̈ɛ̈c käk bääny Nhialic acï gäm we ku akëc gäm ke. 12 Rin raan la këdäŋ abï bɛn muɔɔc bï käkke juëc apɛi, ku raan cïn këdäŋ, ke këthiin ye tak lɔn tɔ̈ yen tënë ye, abï nyaai aya.+ 13 Kënë ye ɣɛn jam waal tënë ke, rin keek aa daai ku acïn kë yekë tïŋ, aa piŋ ku aa cïn kë yekë piŋ, tɛ̈dë ke detkë yic. 14 Këya, wɛ̈t cï Ithaya raan käk Nhialic tïŋ lueel wäthɛɛr ë riɛnken ëlä atiiŋ yenhom,
‘Na cɔk alɔn ye kɔckä wɛ̈t piŋ
ku benkë piŋ, ka cïk bï deet yic,
na cɔk alɔn ye kɔckä daai, ku
cockë keek ka cïï käŋ bï tïŋ,
15 rin cï kek kepuɔ̈th wɛl wei,
ku aacï keyïth cuɔ̈k bïk cïï ye piŋ
ku niinkë kenyïn.
Na këckë looi këya,
ŋuɔ̈t aa daai ku pïŋkë,
ku detkë käŋ yiic,
ku ŋuɔ̈t aacï röt thɔ̈n Nhialic, ku kony keek.’+
16 “Ku wekkä, wek aa mit gup, rin wek aa daai ku piɛ̈ŋkë. 17 Ku alɛ̈k we, acï kɔc juëc käk Nhialic tïŋ, ku kɔc path ŋic Nhialic wïc bïk tïŋ käk yakë tïŋ, ku aa këckë tïŋ, acïk wïc bïk piŋ käk yakë piŋ, ku aa këckë piŋ.”+
Jethu acï kääŋ raan ë puɔ̈r teet yiic
(Mk 4:13-20; Lk 8:11-15)
18 Go Jethu lueel, “Ëmën piɛŋkë tɛ̈ teet ɣɛn kääŋ kënë yic thïn. 19 Kɔc ë wɛ̈t bääny Nhialic piŋ ku cïk det yic, aa cït kɔ̈th cï lööny dhël yic. Jɔŋrac ë bɛ̈n ku nyɛɛi wɛ̈t awën kepuɔ̈th. 20 Kɔ̈th cï lööny alɛl nhom aa cït kɔc wɛ̈t Nhialic gam nyin yic ku mitkë puɔ̈th. 21 Ku aacie kepuɔ̈th ye dɛɛt, aa löŋ Nhialic guɔ wai wei tɛ̈ looi aliääp rot, ku tɛ̈ nɛ̈k ke rin wɛ̈t Nhialic. 22 Kɔ̈th cï lööny tɛ̈ ye yuɔ̈ɔ̈t lac dït thïn, aa cït kɔc ë wɛ̈t Nhialic piŋ, ku käjuëc ke diir rin pïr pinynhom, ku nhiɛ̈r jiɛɛk aa bɛ̈n thïn, ku rɛckë löŋ Nhialic kepuɔ̈th. 23 Ku kɔ̈th cï puur tiɔm path yic, aa cït kɔc ë wɛ̈t Nhialic piŋ ku detkë yic apath, ku käjuëc aye yök tënë ke, cïmën rap cï ŋiɛc luɔk ke dït nhïïm, ku rap kɔ̈k thööŋ kenhïïm ku kɔ̈k ke thoi nhïïm.”
Kääŋ yuɔ̈ɔ̈t cï cil dom yic
24 Ku ben Jethu ke lɛ̈k kääŋ dɛ̈t, “Bääny Nhialic acït raan cï kɔ̈th path com duɔmde. 25 Naɣɔn akɔ̈u ke raan ëbën nin, ke raan atɛrde bɔ̈ ku weer abaar rap cök ku jiël. 26 Nawën la rap cil ke abaar cil aya. 27 Go raan lui dom yic bɛ̈n tënë wun dom ku lueel, ‘Bɛ̈ny, wäär pur yïn, cie rap path kek ca wɛɛr dom yic? Na ye këya ka abaar kënë cil këdë dom yic?’ 28 Go bɛ̈ɛ̈r, ‘Ee raan man ɣa yen acï kënë looi,’ Go raan ë luɔi lueel, ‘Wïc buk abaar nyuän wei dom yic?’ 29 Go wun dom bɛ̈ɛ̈r, acie tɛ̈de, ‘Rin tɛ̈ nyuɛ̈n yïn abaar, ke yïn amɛt rap wei ke ke. 30 Cɔl rap ku abaar aa dït kedhie agut tɛ̈ bï kek luɔk, ku aba lɛ̈k kɔc tëm ëlä, kaŋkë abaar nyuɔ̈n ku duɔ̈tkë ke bï ke yɔɔt, ku jälkë rap tem ku tääukë ke kändiɛ̈ yic.’ ”
Kääŋ käu koor nyin ye tiɛmde dït apɛi
(Mk 4:30-32; Lk 13:18-19)
31 Ku benke lɛ̈k kääŋ dɛ̈t ëlä, “Bääny Nhialic acït käu koor nyin cï raan com duɔmde. 32 Yeen akoor nyin apɛi kam kɔ̈th ëbën. Ku na le dït ka wär tiim ëbën, ee la nhial ke loi kërdït apɛi abï diɛt ɣɔ̈ɔ̈tken aa yïk thïn.”
33 Ku ben lueel, “Bääny Nhialic acït luɔu cï tik puɔr ayumdït tet yic, na lä ke piäär ëbën.” 34 Këya, Jethu ë ye kɛ̈ŋ lueel ku bï yen kɔc lɛ̈k wɛ̈lke ëbën, acïn kë ye lueel ke cïï kääŋ thɔ̈th. 35 Ee ye looi këya rin bï wɛ̈t cï raan käk Nhialic tïŋ lueel thɛɛr yenhom tiɛɛŋ,
“Ɣɛn abï jam kɛ̈ŋ tënë week,
bï ɣɛn ke käk kuc tɛ̈wäär ciɛk nhial ku piny teet yiic.”+
Jethu acï kääŋ yuɔ̈ɔ̈t teet yic
36 Go Jethu kɔc nyääŋ aɣeer ku ler ɣöt, go kɔcken ye buɔɔth bɛ̈n tënë ye ku luelkë, “Tɛ̈t ɣo kääŋ abaar yic.”
37 Go bɛ̈ɛ̈r, “Raan ë puɔ̈r cï kɔ̈th path wɛɛr dom, ee Manh Raan. 38 Dom ë pinynhom, ku kɔ̈th path aa kɔc ŋic Nhialic, ye bääny Nhialic këden, ku abaar aa kɔc ë jakrɛc, 39 ku raan cä abaar mat dom yic ë jɔŋrac. Ku tëmtëm ë thök ë piny, ku kɔc tëm atuuc Nhialic. 40 Këya, cïmën ye abaar nyuän wei dom yic ku yɔt, yen abï ya tɛ̈de aköl thöök piny. 41 Manh Raan abä atuuc Nhialic tooc, ku aabï kɔc rɛc ë kɔc ɣäth kärac yiic, ku kɔc luui kärɛc tɛ̈t bei kɔc path yiic, 42 ku cuɛt ke many dɛ̈p cï löklök apɛi, bï kek aa dhiau thïn ke ŋɛny kelec akölriëëc ëbën. 43 Ku kɔc path aabï ruɛl cïmën akɔ̈l bääny Wunden yic nhial.”
Ku wit lɔ̈ŋde ëlä, “Piɛŋkë tɛ̈ le wek yïth!”
Kääŋ ë jiɛɛk cï thiaan dom yic
44 Ku thɔ̈th Jethu kääŋ dɛ̈t ëlä, “Bääny Nhialic acït jiɛɛk cï wɛc piny dom yic. Go raandä yök ku nyiɛɛi ku ben thiaan ku jiël ke cï puɔ̈u miɛt apɛi, ku le käkke ɣaac ëbën, ku ɣɔɔc dom wën, rin nhiɛɛr yen jiɛɛk kënë apɛi.”
45 Ku ben Jethu lueel, “Bääny Nhialic acït raan ɣöc, wïc käpath apɛi, 46 nawën yök këtööŋ path apɛi ke la käkke ɣaac wei ëbën ku ɣɔɔc kënë awën.”
Kääŋ buɔn ë rec dɔm ëbën
47 “Bääny Nhialic aya, acït buɔn cï cuat wïïr ku dɔm kuat ë rɛ̈c ëbën. 48 Tɛ̈ cï yen thiäŋ, ke miit amɛ̈i agör nhom ku nyuuckë bïk rec kuany yiic, ku tɛ̈ɛ̈ukë rec path gäc yic, ku cuɛtkë rec cïï path wei. 49 Kënë, yen ë tɛ̈ bï yen rot luɔɔi thïn aköldä thöök piny. Atuuc Nhialic aabï tuɔ̈l ku kuënykë kɔc rɛc bei ë kɔc yiic, 50 ku cuɛtkë ke pan mac tɛ̈ bï kek dhiau thïn ke ŋɛny kelec akölriëëc ëbën.”
Wɛ̈t thöök wël
51 Ku thiëc Jethu ke, “Cäk wëlkä deet yiic apath?” Gokë gam. 52 Go lɛ̈k ke, “Na ye këya, ke raan piööc ë lööŋ cï piɔ̈ɔ̈c käk bääny Nhialic, acït raan baai käkken yam ku käthɛɛr bɛ̈ɛ̈i aɣeer ëbën paande.”+
Kɔc Nadharet aa këc Jethu gam
(Mk 6:1-6; Lk 4:16-30)
53 Wën cï Jethu thök luɛl ë kɛ̈ŋkä, ke jiël, 54 ku dhuk gɛnden. Ku piööc kɔc tɛ̈n amat, piööc cï kɔc ke tɔ̈ thïn bɛ̈n gɔ̈i ëbën ku luelkë, “Cï mony kënë käŋ bɛ̈n aa ŋic nɛn, ku yök riɛl ë yen käk jäŋ gɔ̈i looi tɛ̈nɛn? 55 Kënë, cie wën raan dhie ë guaŋ? Ku man cie tiŋ dhie cɔl Maria, ku yeen cie mɛ̈nh ë Jemith ku Jothep ku Thaimon ku Judath? 56 Ku nyiɛ̈rakën aya, cïk tɔ̈u ë tɛ̈n kek ɣo? Yök käkkä ëbën tɛ̈nɛn?” 57 Ku kueeckë ë ye.
Go Jethu lueel tënë ke, “Raan cï Nhialic lööny yeguɔ̈p aye baai ëbën theek, ka kɔc gɛnden ku kɔc ruääi kek ye, kek aacie ye ye theek.” 58 Ku akëc käjuëc jäŋ gɔ̈i looi tɛ̈në rin cïn kek gam.
+ 13:2 Lk 5:1-3 + 13:12 Mt 25:29; Mk 4:25; Lk 8:18; 19:26 + 13:15 Ith 6:9-10 + 13:17 Lk 10:23-24 + 13:35 Wk 78:2 + 13:52 Jn 4:44