7
Kɔŋ käkku guiir ba raan dɛ̈t jäl wɛ̈ɛ̈t
(Lk 6:37-38, 41-42)
“Duk kɔc kɔ̈k ye nyieeny kärac cïk looi käk ye ke looi aya, rin bï yï cïï gut nyin, rin tɛ̈ ye luɔ̈k kɔc kɔ̈k, yen ë tɛ̈ bï Nhialic yï luɔ̈k thïn aya.+ Yeŋö, ye yïn kërɛɛc dït ye looi kuc, ku ye tïŋ kërɛɛc koor ye wämuuth looi? Ye këdë bï yïn ke mɛnhkui dɔk kärac ye looi, ku keek aaye looi aya? Awëëŋkui! Kaŋkë kärac yakë ke looi puɔ̈l, yen abï wek ye lëu bäk miɛ̈thakun jäl wɛ̈ɛ̈t.
“Duk jɔ̈k gɛ̈m kënë Nhialic, ku duk rot gɔ̈u ba wɛ̈t lëk kɔc cïï ye bï gam, tɛ̈dë aabï kuec ku näkkë yïïn.
Röök yen wïc Nhialic
(Lk 11:9-13)
“Thiëc, ku abï gäm yï, wïc ku aba yök, gut ɣöt thok ku abï ŋaany thok tënë yï. Raan ë thiëc, aye gäm këdäŋ, ku raan wïc këdäŋ, ee kë wïc yök, ku raan ɣöt tɔɔŋ thok aye ŋäny thok ye akölaköl. Nadë le raan kamkun gɛ̈m manhde dööt tɛ̈ wïc yen miëth? 10 Nadë, ke gɛ̈m këpiny, tɛ̈ cï yen ye thiëëc ë rɛ̈c? 11 Na yakë ŋic wek kɔc cïï path bäk miɛ̈thkun aa gäm käpath wïckë ke, ke Wuur tɔ̈ nhial cïï käjuëc path bï gäm kɔc ye thiëëc!
Löŋ la cök
12 “Loi käpath tënë kɔc kɔ̈k, cïmën nhiɛɛr yïn ye bïk käpath looi tënë yï aya, käkkä kek aacï lueel thɛɛr athör Nhialic yic.+
Kuany dhël la pan Nhialic yic
(Lk 13:24)
13 “Kuany dhël ye kɔc gum thïn yic, rin dhël cïï kɔc ye gum thïn, ee kɔc ɣäth pan mac, ku ë yen aye kɔc juëc mɛ̈r thïn.” 14 Ku dhël ye kɔc gum thïn yen ë la pan Nhialic, ku aa kɔc lik kek aaye kuany yic.
Tiɛtkë röt bï week cïï wëŋ
(Lk 6:43-44)
15 “Tiɛtkë röt kɔc piööc wël ë lueth, kɔc bɛ̈n tënë we ku luelkë wël puɔth cï la läiläi, ku käk rɛ̈ɛ̈r keyääc arac apɛi. 16 Aa bäk ŋic tɛ̈den ye kek luui thïn. Acïn mïth tim ye cam, ye bet tim dɛ̈t cie ye nhom. 17 Këya, tim ye miɛ̈thke cam ë luɔk mïth path, ku tim rac cïï miɛ̈thke ye cam, acïn kë ye yök tënë ye. 18 Tim pɛth ye miɛ̈thke cam acïï lëu bï dhiëth mïth rɛc, ku tim cïï miɛ̈thke ye cam acie kaŋ luɔk mïth ye cam. 19 Ku kuat tim cïn kë ye kuany tënë ye aye yep ku tok.+ 20 Abɛn lɛ̈k we, kɔc aa lueth, aa bäk ŋic tɛ̈den ye kek luui thïn.+
Wek aa kɛ̈c kaŋ ŋic
(Lk 13:25-27)
21 “Acie kuat raan ɣa cɔɔl, ‘Bɛ̈ny, Bɛ̈ny,’ Yen bï la pan Nhialic, aa kɔc kë wïc Wä tɔ̈ nhial looi kek aabï Bääny Nhialic yök. 22 Tɛ̈ le aköl kënë bɛ̈n, abï kɔc juëc lueel tënë ɣa, ‘Bɛ̈ny, Bɛ̈ny! Ɣok aacï wɛ̈t Nhialic piɔ̈ɔ̈c ë riɛnku. Ku ɣok aacï jakrɛc cuɔp wei ë riɛnku, ku loiku käjuëc kɔc gɔ̈i!’ 23 Ku aba lɛ̈k ke, ‘Wek aa kɛ̈c kaŋ ŋic. Jälkë ɣalɔ̈ɔ̈m, kɔc ë luui kärac!’+
Kääŋ rin kɔc karou cï bɛ̈ɛ̈i keer
(Lk 6:47-49)
24 “Këya, kuat raan wëlkiɛ̈n kä piŋ, ku luui ë wëlkä, abï ciɛ̈t raan ŋic käŋ cï paande looi tɛ̈thöny. 25 Go deŋ tuɛny ku bɔ̈ aboor ku yomdït apɛi. Ku paande akëc wïïk rin cï ye buth tɛ̈thöny. 26 Ku kuat raan wëlkiɛ̈n kä piŋ ku cïï lui ë ke, abï ciɛ̈t raan abɛ̈ɛ̈l cï paande looi tɛ̈thuth. 27 Go deŋ tuɛny apɛi ku bɔ̈ aboor ku yomdït, go baai wïïk ëbën abï ciɛ̈n ɣön töŋ dɔ̈ŋ!”
Thän awën tɔ̈ thïn acï gäi
28 Wën cï Jethu wël ke wïc bï keek lueel thöl, go thän awën tɔ̈ thïn gäi tɛ̈ cï yen ke piɔ̈ɔ̈c thïn, 29 rin Jethu acïï cït kɔcken piööc ë lööŋ, rin acï piööc ke la riɛl Nhialic.+
+ 7:2 Mk 4:24 + 7:12 Lk 6:31 + 7:19 Mt 3:10; Lk 3:9 + 7:20 Mt 12:33 + 7:23 Wk 6:8 + 7:29 Mk 1:22; Lk 4:32