3
Jethu abï bɛn dhuk
Kɔckiɛ̈n nhiaar, kënë athör dɛ̈t ye athör rou ca bɛn gät we. Athörkä yiic ëbën, aca them ba we bɛ̈n lɛ̈k käk ŋiɛckë ke, rin bï wek wenhïïm tääu thïn bäk aa tak apath. Awiëc bäk wël ë Nhialic cï kɔc käk Nhialic tïŋ lueel wäthɛɛr, ku kë cï Bänyda ku Aluäŋda, cɔl aye atuuc lɛ̈k kɔc, aa tak.
Wɛ̈t tueŋ bäk kaŋ deet yic ë lɔn tɛ̈ le nïn aköl luŋdït thiɔ̈k, ke kɔc kɔ̈k rɛc, kɔc ke looi käk wïc piäthken kepɛ̈c aabï tuɔ̈l. Ku keek aabï we aa bui.+ Ku luelkë, “Acï Jethu thɔn lɔn bï yen bɛ̈n ku luelkë, ye yic? Yen ako? Wärkuan dït aacï thou wäthɛɛr, ku këriëëc ëbën aŋot cït tɛ̈thɛɛr wäär cɛk Nhialic piny.” Ku aluelkë këya rin cï kek nhïïm riɛl bïk yic cïï gam, yic cï Nhialic nhial ku piny cak wäthɛɛr ë wɛ̈t lueel ë path. Wɛ̈tden cï lueel acï piny cɔl atul pïu yiic,+ ku Nhialic acï pïu looi aya, pïu aboor bï yen ke piny kënë rac.+ Ku nhial ku piny tɔ̈ thïn ëmën, aacï Nhialic wɛ̈t lueel aya lɔn bï kek rëër thïn ɣet aköl bï yen ke rac. Ku ee mac yen abï ke rac. Aa mɛc ke rin aköl bï yen ke luk looi ku rɛc kɔc cïï wɛ̈tde ye gam. Duɔ̈kkë nhïïm mär ë kënë kɔckiɛ̈n nhiaar. Acïn kënë wääc tɛ̈ktɛ̈k Nhialic yic ë kam akäl tök ku ruɔ̈ɔ̈n tiɛm tök, aa thöŋ kedhie karou tënë ye.+ Nhialic acie gääu bï kë cï thɔn bï looi cɔl aloi rot cɔk alɔn ye kɔc kɔ̈k ye tak këya. Alir puɔ̈u kek we, rin acïn raan wïc bï rac, awïc bï kɔc ëbën kepuɔ̈th wɛl wei adumuɔ̈ɔ̈mken yiic ku dhukkë tënë ye.
10 Ku Bɛ̈ny abï bɛ̈n aköl cïn raan ŋic ye, cïmën dhie ye cuär ye looi këya. Ku aköl kënë arɔ̈ɔ̈ldït apɛi abï rot looi, ku käk tɔ̈ nhial aabï riääk, aabï mac rac, ku piny kek käk tɔ̈ thïn aabï dëp ëbën bïk liu.+ 11 Ku cït lɔn bï käjuëckä ëbën rac këya, ke we ye kɔc bï yiëndë ëmën? Wek dhil pïr pïr la cök ë Nhialic nhom, 12 tɛ̈ rëër wek ke we tit aköl bï Nhialic luk bɛ̈n looi tënë kɔc ë pinynhom, ku luɔ̈ɔ̈ikë apath bï aköl kënë lac bɛ̈n. Aköl kënë yen aköl bï mac dëp ku rɛc nhial, ku atuɔ̈c abï käk tɔ̈ nhial lëëŋ. 13 Ku ɣok kɔc cï gam, titku nhial ë yam, ku piny ë yam wäär cï Nhialic ke thɔn bï kɔc la cök, la pïr thïn tɛ̈cït tɛ̈ wïc Nhialic ye.+
14 Këya kɔckiɛ̈n nhiaar, tɛ̈ rëër wek ke we tit aköl bï Nhialic luk looi tënë kɔc pinynhom, wek aadhil luui apɛi bï week yök ke we ë kɔc la cök cïn gup adumuɔ̈ɔ̈m, ku lak dɔ̈ɔ̈r ke ye. 15 Tiɛ̈ŋkë liɛr puɔ̈u Bänyda ke cït dhël bï kɔc kony käk rɛc keek yiic. Yen ë kënë cï Paulo, raan nhiarku cï gam cïmënda we gät ë ŋiɛ̈ɛ̈c käŋ cï Nhialic yiëk ye. 16 Këlä aya, Paulo acï ŋiɛc gät rin ë käkkä athör yiic ëbën cï tuɔ̈c kɔc cï gam. Ku athörkä aala yiic kɔ̈k ril yiic cie deet. Ku aacïï kɔc ë piööc, kɔc kuc käŋ koor gamden ye teet yiic apath, cïmën ye kek wël kɔc thɛɛr ë Nhialic kuɔ̈c piɔ̈ɔ̈c aya. Ku këlä, aa kë rɛc ke bɛ̈ɛ̈i tënë ke ë röt.
17 Ku wek kɔckiɛ̈n nhiaar, wek aa ŋic ë kënë thɛɛr. Tiɛtkë röt apath bï kɔc kuc yithkä we cïï mär ë piööcden ë lueth, bäk jäl dhëldun la cök rëër wek thïn. 18 Ku wek aa dhil la tueŋ akölaköl ke we ŋic nhiër ku liɛr ë puɔ̈u Bänyda ku ye Aluäŋda, Jethu Krïtho, ku juakkë ŋiɛ̈ɛ̈cdun tënë ye. Bï ya leec ëmën ku akölriëëc. Yenakan.
+ 3:3 Jut 18 + 3:5 Cäk 1:6-9 + 3:6 Cäk 7:11 + 3:8 Wk 90:4 + 3:10 Mt 24:43; Lk 12:39; 1The 5:2; Ny 16:15 + 3:13 Ith 65:17; 66:22; Ny 21:1