7
Kɔc 144,000 Itharel
Ku bɛn atuuc nhial kaŋuan tïŋ ke kääc guɔ̈k ë piny kaŋuan yiic, ke ke jäc yom ë bɛ̈n guɔ̈k kaŋuan yiic nhom, bï cïɛ̈n yom ben buɔk ë pinynhom, tɛ̈dë wër yiic, tɛ̈dë kuat tim nhom.+ Ku tiɛ̈ŋ atuny dɛ̈t ke bɔ̈ bei tɛ̈ ye akɔ̈l nyin bɛ̈n thïn, ke muk thaany Nhialic pïr, ku cɔl atuny kënë röldït atuuc nhial kaŋuan wäär cï gäm riɛl bïk pinynhom agut cï wër. Ku lueel, “Duɔ̈kkë piny ku wër ku tiim rɛc, ɣet tɛ̈ bï ɣok kɔc cï Nhialic gam ëbën yiëk nhïïm kït kenhïïm tueŋ.”+ Ku lëk raandä ɣɛn, lɔn akuën kɔc la nhïïm thaany ë Nhialic kɔc Itharel yiic aa kɔc 144,000 ë kuat thiäär ku rou Itharel yiic, 5-8 tim thiäär ku rou kuat Itharel tök yic, Juda, Ruben, Gat, Acer, Naptalï, Manathe, Thimaan, Lebï, Ithakar, Dhebulun, Jothep, ku Benjamin.
Kɔc juëc kääc pan Nhialic
Ku diël ɣanyin piny, ke ɣa tïŋ kɔc juëc cïï lëu bï ke kueen. Keek akuut kam kuat dhiëth, ku wuɔ̈t, ku thok kɔc rɛ̈ɛ̈r pinynhom ëbën. Ku keek aake kääc ë thööc nhom tueŋ ku jɔl a Manh Amääl, ku aake cieŋ alɛ̈th ɣer ku keek ëbën aake muk wuɔ̈k agɛ̈p kecin. 10 Ku kiiukë röldït apɛi ku luelkë,
“Nhialicdan rɛ̈ɛ̈r thööc nhom ku Manh Amääl kek aa ɣook luɔ̈k.”
11 Ku atuuc ëbën aake kääc ke cï thööc, ku kɔcdït, ku jɔl aa lääi pïr kaŋuan gööm, ku gutkë kenhiɔl piny ë thööc nhom tueŋ ku dorkë Nhialic, 12 ku luelkë,
“Yenakan! Bï alɛɛc, ku diik, ku ŋïny käŋ ku gam riɛl,
ku athɛ̈ɛ̈k, ku riɛldït apɛi ku lɛc aa käk Nhialicda akölriëëc ëbën. Yenakan.”
13 Go raan tök kam kɔcdït wën ɣa thiëëc ku lueel, “Ye yïŋa kɔc cieŋ alɛ̈th ɣerkä, ku bïk tɛ̈nɛn?”
14 Guɔ dhuk nhom, “Aa kuɔ̈c ke, bɛ̈ny. Ee yïn aŋic ke.” Go lueel, “Kekkä aa kɔc cï tëëk käril yiic ku guumkë. Aacä aläthken lɔɔk riɛm Manh Amääl bï ke looi bïk ɣɛr.+ 15 Ku ë yen aye kek kɔ̈ɔ̈c thöny Nhialic nhom ku yekë luɔ̈ɔ̈i aköl ku wɛ̈ɛ̈r luaŋde, ku yen cï nyuc ë thööc nhom abï ke aa kony ë rɛ̈ɛ̈rde thïn. 16 Keek aacïï rou ku cɔk bï bɛn nɔ̈k acïn, tɛ̈dë ke ya aköl tuc yen ben ke nyop gup,+ 17 rin Manh Amääl yen rɛ̈ɛ̈r thööc yic ciɛl abï ya abiɔ̈ŋden. Ku abï ke la dɛ̈ɛ̈k nyïn pïu ë pïr, ku aabï Nhialic weec nyïn ë pïu wäär dhiɛɛu kek.”+
+ 7:1 Jer 49:36; Dan 7:2; Dhäk 6:5 + 7:3 Edhe 9:4, 6 + 7:14 Dan 12:1; Mt 24:21; Mk 13:19 + 7:16 Ith 49:10 + 7:17 Wk 23:1; Edhe 34:23; Wk 23:2; Ith 49:10; 25:8