3
Ciɛɛŋ pɛth Krïthiaan
Lɛ̈k kɔc bïk ŋic lɔn ë luɔiden bïk bäny baai ku lööŋ mɛc baai theek ku loikë käpath. Lɛ̈k ke bïk kɔc kɔ̈k cïï ye lom ku yekë kɔc ë kɔc dɔ̈ɔ̈r, ku mɛ̈ɛ̈thkë kamken ku yekë röt nyuɔɔth akölaköl lɔn ye kek kɔc path tënë raan ëbën. Ɣook thɛɛr ɣok aa ɣo ye luui kärɛc, acïn kënë ŋicku, ɣok aa ɣo cïn gup athɛ̈ɛ̈k, ku yeku aloony kärɛc ye piäthkua wïc ëbën. Ɣok aa ɣo la gup kuith ku tiɛɛl ye ke ɣo maan kɔc kɔ̈k ku manku ke aya.
Nawën cï piath ku nhiër Nhialic yen ɣo kony rot nyuɔɔth, ke kony ɣo. Ku acie rin käpath cuk looi, ee rin ɣer yen puɔ̈u. Acï ɣo kony ë lɔ̈kwëi cï ɣo bɛn dhiëëth riɛl Nhialic ë yic, ku ben ɣo cɔl aaye yam dhëëŋ Wëi Nhialic, cï gäm ɣo ë path rin Jethu Krïtho Aluäŋda. Ku bï dhɛ̈ɛ̈ŋde ɣo cɔ̈k piny Nhialic nhom, ku buk pïr akölriëëc ëbën yeku ŋɔ̈ɔ̈th yök. Kënë yen ë wɛ̈t yic, dɛtkë yic apath, rin bï kɔc rɛ̈ɛ̈r ke cï Nhialic gam, aa rëër ke loi käpath ë raan ëbën kony.
Pälkë jam cïn kë ye kuɔ̈ny kɔc rin wärkuan dït thɛɛr. Ku ater ku agɔ̈th rin löŋ, rin käkkä ëbën aa cïn kë ye yök thïn. 10 Wɛ̈ɛ̈t raan rac kën yic tök ku rou, ku päl tɛ̈ cïï yen ye gam. 11 Ŋic lɔn ye raan cït kënë raan rac, ku aye käkken rɛc ye looi guɔ nyuɔɔth.
Muɔ̈th ciëën
12 Tɛ̈ le Artemath ku Tikikuth ɣet tënë yï, ke yï lɔc bɛ̈n tënë ɣa gen Nikapolith rin awïëc ba pɛ̈i rut thöl ë tɛ̈ɛ̈në.+ 13 Luɔ̈ɔ̈i apath ba Dhenath raan lööŋ ku Apolo kony kɛnyden yic, yiëk ke kuat kë wïckë ë cäth yic.+ 14 Adhil kackua ŋiɛ̈ɛ̈c bïk cïï ye rëër ke cïï lui, aa dhil aa luui käpath wïc piɛ̈rden, acïk lëu bïk pïr pïr rac.
15 Kɔc rɛ̈ɛ̈r ke ɣɛn ëbën aa we muɔ̈ɔ̈th. Muɔ̈th kɔc nhiar ɣo miɛ̈thakua le ɣok gam tök. Dhëëŋ Nhialic abï rëër kek we ëbën.
+ 3:12 Luɔi 20:4; Epe 6:21-22; Kol 4:7-8; 2Tim 4:12 + 3:13 Luɔi 18:24; 1Kor 16:12