2
Pawlesi e soi fitoow a Masaa Gadu
wawan fu wooko
Biibiwan! Luku mi ya seefi. Di mi be kon gi u Masaa Gadu bosikopu di a puu soi wi, mi á be kon enke gaan kufaliki takiman ofu gaan koniman de. Bika mi be fende en fanowdu, fu taki namo fu Masaa Jesesi anga a hii wooko di a du na a koloisi. Da mi be poti ala taa sani a wanse. Pakisei fa mi be taampu a u fesi fu taki. Mi be de anga ala swaki libisama fasi. Mi sikin be e dansi anga ala feele. Mi be e taki sondee daai a taki enke gaan kufaliki taki fu goontapu koniman. Bika mi be fitoow a taanga fu a Apaiti Jeje namo, fu wooko anga u, meke u teke biibi. Da u á be sa teke biibi komoto a gaan kufaliki taki fu libisama. Ma na a taanga fu Masaa Gadu be sa wooko anga u, fu teke biibi.
Pawlesi soi a wooko fu a Jeje fu
Masaa Gadu
We, a ná enke Masaa Gadu bosikopu ná abi kufaliki koni. Ma na sama di lepi fiti fu wi soi den pisi de. Da a taki nái de enke gaan kufaliki taki fu goontapu koniman ofu goontapu bigiman di Masaa Gadu o puu poti a wanse. A bosikopu di wi e tyai e soi Masaa Gadu gaan koni fasi fu wooko. Noiti a fesi a be soi sama disi wanten. A be de kibii toli hii fositen te doo na a ten ya fosi di a poti fu tyai en kon a kiin gi sama fi en. Bigiman fu goontapu noiti sabi a gaan koni fasi di Masaa Gadu e wooko ya. Bika efu den be sabi, da den á be o koloisi a Masaa di a poti dyendee fasi anga enseefi. Masaa Gadu Buku be sikiifi a fositen fu ala dati taki:
“Sani di noiti ain si.
Noiti yesi yee.
Noiti pakisei denki.
Na den foondoo sani de Masaa Gadu fiti seeka poti gi sama di lobi en.”
10 Namo a Apaiti Jeje fu Masaa Gadu piki u ala den sani ya, fu tyai den kon a kiin gi wi. Bika a poi si ala dipi denki fu Masaa Gadu seefi.
11 We, da sama sa poi si a denki fu wan taawan? Na a jeje fi yuseefi namo sa poi si yuseefi denki. Na so sama á poi si Masaa Gadu denki tu, boiti enseefi Jeje. 12 Da wi á kon sabi Masaa Gadu sani wan fasi fa goontapu e denki sani, jeje fasi. Ma na Masaa Gadu gi wi en Jeje, di piki u fu sabi san anga san Masaa Gadu du, di a teke bun ati fasi namo luku wi. 13 Na so meke wi nái wooko anga gaan kufaliki wowtu fu goontapu koniman, fu taki Masaa Gadu sani. Bika na a Jeje fi en seefi e gi u wowtu fu taki. Soseefi ai piki wi ala san a wani u taki. 14 Da sama sondee Masaa Gadu Jeje nái poi teke taki di komoto na Jeje ya. Den e si dati enke wisiwasi taki. Bika na a Jeje namo e yeepi sama fu fusutan den. 15 Ma sama anga a Jeje fu Masaa Gadu poi keli sani fu Masaa Gadu luku, fu fusutan. Da sama sondee Masaa Gadu Jeje nái poi keli a sama de seefi luku efu a taampu leti ofu fowtu. 16 Bika Masaa Gadu Buku be sikiifi a fesi taki:
“Sama á sabi Masaa Gadu denki,
fu poi soi en san fu du.”
Ma wi di de anga Masaa Gadu Jeje sabi a denki fu Kelestesi.