4
Fa fu keli den edeman
We, da sama mu si wi namo enke wookoman fu Kelestesi. A gi wi a wooko fu soi en bosikopu di noiti a fesi a be meke sama sabi. Da a be de wan kibii toli hii fositen te doo a ten ya. Da wookoman enke u ya poti fu luku a wooko de gi wi basi. U mu solugu namo fu du dati fitoow fasi. Ma mi ná bisi fa u wani keli mi anga mi wooko. Ala taa sama seefi tu. Bika miseefi á poi keli miseefi anga dati. Bika miseefi sa si enke mi de sondee fowtu! Ma dati á wani taki, mi de sondee fowtu tuu. Na Masaa wawan e si ala sani, fu kuutu fa mi e wooko.
Da ná poti useefi anda enke u poi keli taawan wooko fosi a yuu fu Masaa seefi kon du dati. Bika a o tyai ala san di kibii seefi kon a kiin, doo fa wan ati be e wooko seefi. Da a sa gafa ibiiwan na a fasi di fiti.
A hii toli di pasa, da mi Pawlesi kai miseefi anga Apolos nen, fu soi fa u á mu pasa a maiki di sikiifi a Masaa Gadu Buku fu keli sama. A taki: “Ná keli taawan poti a hei ofu poti lagi, wan fasi di á fiti Masaa Gadu.” Da u á sa poi gafa useefi fu dati tu. Bika sama meke u sa poi keli taawan luku? Na Masaa Gadu gi u ala san u abi de. Da u á sa poi gafa useefi de?
Bika u e du enke u abi ala sani kaba, da sani á de moo fu poi leli u. U sidon e tii ala sani kaba anga Masaa Gadu. Ma, da na sondee wi ya. Da kaba koli useefi! Efu a ten fu fende a bigi de be doo kaba, da wi dise á be o lasi en. Na wi anga u be o sidon a hei so. Bika luku wi enke apaiti bosikopuman dise, da a gei Masaa Gadu lagi wi poti na ala taa sama ondoo. Den e si wi enke sani fu kisi tyai go kii. Ala ain de a wi tapu ala se, fu hii goontapu go doo Engel*f1* seefi.
10 Da makandii wi e dini Kelestesi, ma goontapu e kai wi dise lawman, da den e kai u anda koniman. Den e kai wi ya swaki fasi sama, da den e kai u anda taanga makiti sama. Den e kai wi ya sakasaka, da den hei u anda gi gaandi. 11 Nownow na tyotyo sondee nyan diingi wi dise de. Koosi seefi fu wei a sikin e mankei wi. Wi e teke fonfon anga ala waka sanga sondee tanpeesi. 12 Wi mu langa ana wooko taanga, fu fende san u fanowdu. Da anga ala dati sama e bali kosi wi son leisi ete. Ma wi nái bali kosi baka. Wi e bali begi suku seigi gi den. Te den e lon du ogii anga wi, da u e fudaagi. 13 Te den e taki takuu fu wi, da wi e bali piki lesipeki fasi anga Masaa Gadu bosikopu, fu yeepi den. Fu taki leti, goontapu e teke wi fu sibifutu koosi anga ala santi, fu sibi towe a dyiko.
Pawlesi wani si biibisama
kon taanga
14 We, ala san mi sikiifi pasa de, a ná fu gi u sen. Ma na fu leli u bun sani enke lobi biibi pikin fu mi. 15 Bika dunsu sama sa wani kon leli u sani fu Kelestesi de. Ma on di fu den u sa kai biibi dda di u abi enke mi? Bika na mi fosi kon gi u a Bun Nyunsu, meke u teke biibi de. 16 Da fu dati ede, mi e taki, u luku mi! Da teke a fasi di mi abi, fu waka a Kelestesi baka.
17 Na so meke mi sende Timotiyesi di de mi lobi biibi manpikin kon luku u de gi mi. Ai dini Masaa wan fitoow fasi. Da a sa soi u baka fa mi e libi enke sama fu Kelestesi Jesesi. Soseefi fa mi e leli ala biibi kulu sama na ala se.
18 Ma son sama denki de taki, mi á wani kon luku u de moo. Ne son fu den bigin denki bigi fu denseefi anda. 19 Ma efu Masaa Gadu wani, da luku ya! Mi e kon de kaba! Mi sa si fa den e meke bigi de, efu na soso mofu den abi sondee Masaa Gadu taanga fu wooko. 20 Bika a Nyun Tii fu Masaa Gadu nái waka anga soso taki wawan namo. En taanga mu e wooko fu si de tu. 21 We, mi e kon de kaba. Ma fa u wani mi kon de seefi? Anga wipi na ana ofu safu switi fasi, fu u sa si mi dipi lobi gi u?