2
Saide Pawlesi e wooko taanga
We, mi e soi fa mi e wooko taanga, fu u mu sabi fa mi e tyotyo e meke moiti, fu yeepi u de. Soseefi, fu yeepi biibiwan a Laodiseya Foto anga ibii taa biibiwan, di noiti si mi fesi wan dei. Ala dati na fu meke u ala taampu moo taanga a ini a biibi. Da sama á sa poi meke u lasi ati pantan ofu taanga yesi gi a bosikopu fu Masaa Gadu. Soseefi, fu meke u ala sa poi mokisa libi makandii enke wan, fu di u lobi useefi. Da u sa kon fusutan a hiihii bosikopu fu Masaa Gadu, di noiti a fesi a be tyai kon a kiin fosi a ten ya. Dati e taki fu Kelestesi. Bika ne en wawan namo poi gi sama a leti koni fu fusutan sani fu Masaa Gadu, di a wani sama mu sabi.
Mi taki a sani ya, fu u á meke sama koli u kisi anga den switi toli toli fu den. Bika mi á de a u mindii de libisama fasi. Ma mi hii ati de a u anda. Da jeje fasi mi de ape. Soseefi mi e piisii fu e yee u e libi fiti anga useefi de enke tuutuu biibi famii. Mi e yee tu, fa u tan poti fitoow a Kelestesi sondee pantan.
Tan waka fiti fu mokisa libi
anga Masaa Jesesi
We, fa u teke fu biibi Kelestesi Jesesi de, da na fu meke a wooko enke gaan Masaa a u tapu. Da tan teke fu waka fiti fa ai taki, fu mokisa libi anga en. Dati wani taki, tan taampu anga san i be yee fi en a bigin fu a biibi. Meke dati goo sowan fasi kon moo taanga. Da noiti pantan anga a biibi fi en bosikopu di u be teke leli. Da u e gi en daa naamo fu a biibi libi ya.
Da luku bun taki, sama á fende pasi koli u tyai go fasi poti a den ondoo, fu wooko enke basi a u tapu. Bika den o leli u lawlaw denki di libisama seefi abi fu dini Masaa Gadu. Soseefi, fu oli kina anga fasi di sama seefi meke fu libi. Ma den á de fa a Kelestesi poti fu waka. Bika a hii sani seefi taki, Masaa Gadu teke libisama fasi anga sikin buba, saka kon toon wan libisama. A sama de na a Kelestesi. 10 A makiti moo ala sowtu basi di e tii taawan anga makiti di hei ofu lagi moo taawan. We, da yu mokisa libi anga en, meke yu doo peesi enke sama di sabi Masaa Gadu, fu libi fiti en.
11 Dati wani taki, yu mokisa libi anga Kelestesi. Ne a puu yu na a libi pe losutu fu sikin be e wooko enke basi a yu tapu, fu kon toon sama fi en. Dati na wan sowtu maiki di kengi anga fa Dyusama dati be e koti maiki, fu toon sama fu Masaa Gadu. 12 Ma yu dati dopu go a ondoo wataa taki, na mokisa dede beli a ondoo doti anga en. Di i opo komoto a ini a wataa na mokisa opo kon a libi ya baka anga en, fu teke wan hii nyun sowtu libi. Bika yu biibi Masaa Gadu makiti fu puu yu a takuudu anga ogii gi libi enke fa a be gi a Kelestesi baka di a be dede.
13 We, luku fa dati pasa anga yu. Bika fosi i be teke biibi, da yu be e boo, ma yu be e teli fu dedewan. Bika yu á be de sama fu Masaa Gadu di sabi libi fa a wani. Da yu á be e teke en taki. Yu be e waka a ini takuudu anga ogii. Ma toku, ne Masaa Gadu gi yu wan hii nyun sowtu libi mokisa anga a Kelestesi. Soseefi paadon, fu yu takuudu anga ogii. 14 We, takuudu anga ogii fu wi, da Masaa Gadu weiti e bali wi fu dati. Ai soi wi taki, na taanga yesi gi en, fu fende sitaafu. Da ala dati be e sikiifi a buku e poti de. Ma di a Kelestesi dede, meke a puu a hii buku de fiingi towe. I sa taki, a mokisa en naki kii anga a Kelestesi na a koloisi. 15 Na so a booko a hii makiti fu basi di e tii taawan anga makiti di hei ofu lagi moo taawan saka. Den naki gaan sen na ala lanti fesi. Bika den si a gaanbigi fasi di a Kelestesi wini den na a koloisi, te enke hii goontapu doo tapu anda seefi si.
Tapu yesi gi kaagi
16 We, da tapu yesi gi sama di e kaagi u fu kande u nyan son sani ofu diingi son sani. U oli son fesa ofu fesa fu son mun. U nái oli a kina dei fu Dyusama. 17 Bika a tuutuu sani seefi na a Kelestesi. Den taa sani di waka ne en fesi de na fu be leli Dyusama fa en enke tuutuu sani di o kon seefi tan. Ne den waka ne en fesi enke fa kaaka fu sani e kai fosi a sani seefi doo. 18 Da kaba aliki sama di e taki, yu ná o fende Masaa Gadu paamisi. Bika yu nái dini Masaa Gadu enke fa ai denki. Soseefi yu nái waka fa ai leli fu taawan wooko enke basi a yu tapu. Yu nái teke en leli fu begi den Engel*f1* tu. A taki, a si jeje sani fu Masaa Gadu enke ai deen, da yu nái teke tu. Bika na hei membee meke a sama de e denki taki, a sabi dini Masaa Gadu moo taawan, enke fa en takuu ati e soi en. 19 Da a leli di dati e gi á de fa a tuutuu bosikopu fu a Kelestesi de. Bika na a taki fu disi namo u mu teke enke edeman fu leli sama fi en, moo anga moo fu sabi Masaa Gadu. Soseefi fu kon fusutan en bosikopu moo anga moo fiti en. Bika na ede e oli sikin tei ala sukuufu miti, fu a sa goo, da ai si san a hii sikin abi fanowdu fu libi.
Fa Masaa Gadu e si falisi leliman
20 Bika u teke biibi mokisa dede anga a Kelestesi, da u ná abi fu teke kina anga fasi oli suku yeepi moo enke sama a goontapu di á sabi Masaa Gadu. 21 Bika den weiti e soi san mofu á mu tesi seefi. San ana á mu oli seefi. San finga á mu nama seefi. 22 Ma ala den sani de na bunbun sani di Masaa Gadu meke fu sama teke wooko. Te i wooko anga den seefi, da den nái de fu si moo, meke a á fanowdu fu tapu sama a den sowtu sani de. Bika na sama seefi meke den weiti de e leli taawan. 23 Da taawan e si den falisi leliman de enke den abi leti koni. Bika ai soi enke na tuu, fu leli sama meke taawan wooko enke basi a den tapu. Soseefi fu poti sikin teke pina. Ma den sani de nái yeepi, fu meke sama wooko enke basi dwengi losutu fi en sikin. Ma na meke ai meke sama keli enseefi hei moo taawan seefi.