4
Waka fiti wan biibisama
We, mi de ya a dunguu osu fu di mi e dini Masaa Jesesi. Da mi e sende u dati taki, waka fiti wan biibisama anda, fu di Masaa Gadu kai u kon poti fu libi so. Teke saka fasi anga saafi switi fasi fu taawan. Abi langa pasensi fudaagi taawan. Dati sa soi fa u lobi taawan. Da fa a Apaiti Jeje fu Masaa Gadu de a u ala, meke u de awan seefi sama. Da feti libi fiti anga useefi, meke u ati sa de switi makandii. Da dati sa tei u ala na awan go doo.
Bika wi ala na a wan seefi sama di de wan sikin namo. Soseefi Masaa Gadu gi ibiiwan a seefi Apaiti Jeje fi en. U abi denseefi paamisi fu Masaa Gadu di u e luku fu fende tu, di a kai u kon toon sama fi enseefi. Soseefi, u abi a seefi Masaa Jesesi di e tii wi ala. U abi a seefi biibi a Masaa Jesesi tu. Soseefi a seefi dopu fi en. Wi abi a seefi Masaa Gadu e dini, di de Tata fu wi ala. A de a tapu fu tii ibiiwan, da a teke peesi a ini ibiiwan fu wi. Soseefi ai gi ibiiwan a wooko di a wani a du. Ma Kelestesi abi somen sowtu wooko, ne a gi ibiiwan en apaiti fasi fu wooko. Na so a teke gaan bun ati fasi namo luku ibiiwan, na a fasi fa a wani gi dati gudu di enseefi abi fu gi biibiwan. Na dati Masaa Gadu Buku be sikiifi a fesi taki:
“A opo gwe a tapu anda baka.
Ne a tyai sama di a wini teke na a feti gwe anga en.
Da ai gi den sama fi en gaanbigi bun di enseefi abi fu gi sama.”
Ma san wani taki: “A opo gwe a tapu anda baka?” Bika, da a musu de taki, a sama de be saka kon doo a moo dipi pisi a goontapu ya fosi, fu teke a wini. 10 We, a sama di saka kon ya, da na a seefi sama de musu opo gwe na a moo hei peesi a tapu anda tu, fu teke peesi enke gaan winiman fu tii ala sani anda.
11 We, da a poti apaiti bosikopuman, soseefi apaiti takiman fi en ya. Soseefi apaiti bolotyasiman fi en Bun Nyunsu, soseefi apaiti soluguman fu biibiwan. Soseefi apaiti leliman fu leli taawan. 12 Ala den dati mu tyai biibiwan kon sabi fa fu seeka denseefi, fu poi du a wooko fu Kelestesi. Da a hii kulu sama di de sikin fi enseefi sa poi goo kon taampu taanga a ini a biibi. 13 Te fu kaba, da wi ala sa abi a seefi fasi fu biibi. Soseefi u sa sabi Masaa Gadu Manpikin, Jesesi Kelestesi wan leti fasi. Da a sa wooko taanga a ini u libi, fu poi abi a sowtu biibi di Kelestesi be abi a Masaa Gadu tu.
14 Da u ná o de enke pikinengee di lawlaw fu koli kisi. Falisi leliman ná o poi kon puu wi na a tuutuu fasi fu biibi. Bika wi ná o de fu seke enke paana di nái sidon a wan peesi. U ná o buuya te den e leli sama falisi sani, di denseefi meke anga koni, fu buuya sama wai puu na a leti pasi. 15 Ma wi dati sa taampu anga a tuutuu leli fu Masaa Gadu. Da u sa goo anga lobi makandii ala fasi enke fa Kelestesi soi wi. Bika a de wi edeman, fu tii wi di de a sikin fi en. 16 Da, te ibii pisi fu a sikin miti enke fa a mu de, da ibii pisi sa poi du a wooko di a mu du, fu yeepi a hii sikin anga a yeepi di a mu tyai, fu meke a tan bun. Da a hii sikin e goo moo taanga. Na so wiseefi sa goo kon lobi makandii, fu taampu moo taanga na a biibi, fu dini Masaa Gadu.
Libi na a leti fasi fu Masaa Jesesi
17 Ma mi e teke a nen fu Kelestesi sende u taki, u kaba fu waka enke foluku di á sabi Masaa Gadu. Bika den abi soso lawlaw pakisei fu libi. 18 Den á wani leli sabi Masaa Gadu. Den daai baka gi en, ne den fusutan dunguu fu sabi sani enke fa a mu de. Namo den wai paati anga a sowtu libi fu Masaa Gadu. 19 Bika den ná abi wan doopu sen fu a takuu libi, meke den nái tapu baka gi a waka libi. Ma den teke motyo fasi, naamo seefi.
20 Ma u dati sabi a libi di Kelestesi leli wi. Ne u e libi hii taa fasi. 21 Bika fa mi sabi, da sama be soi u anda a bosikopu fi en. Den be leli u waka fiti fa a wani u mokisa libi anga enseefi. Ne u kon sabi a tuutuu fasi di a abi. 22 Ma denki, fosi yu be teke biibi, fa takuu losutu di be fuu yu ati e goo moo anga moo takuu. A be sa tyai yu go fende kaba a soso a Masaa Gadu. Bika a be e koli yu du takuu sani. Ma yu kon leli fu fika a hii haw fasi de. 23 Namo yu leli teke fu waka wan hii nyun fasi. Dati na wan hii nyun fasi fu denki sani. 24 Yu kon leli fu de wan hii nyun sowtu paansu sama di gei Masaa Gadu seefi. Da libi enke fa Masaa Gadu e leli u leti fasi. Soseefi de a apaiti fasi di a teke yu poti.
25 Da kaba teke mofu wooko fu lei, ma taigi taawan tuutuu fasi fa sani de. Bika wi na a wan kulu sama di de a sikin fu Kelestesi. 26 Kenisi anga du ogii, winsi atiboon seefi. A ati mu koo gawgaw baka sondee fu fende pasi doo neti. 27 Meke didibii á poi fende okasi tyai yu go du sani di á bun.
28 Efu yu be e fufuu, da kaba anga dati. Go wooko leti fasi fende san i fanowdu, fu solugu iseefi. Da i sa poi yeepi taa mofinawan seefi anga dati. 29 Kaba taki wan fasi fu sutu taawan na ati. Ma taki sani di sa yeepi taawan anga a biibi libi. Meke ibii okasi di kon fu taki sani sa poi opo pasi soi taawan, fa Masaa Gadu poi teke gaan bun ati fasi namo luku denseefi tu.
30 Ma kaba anga libi di nái fiti a Apaiti Jeje. Dati sa buduufu en di Masaa Gadu poti a yu enke maiki fu soi taki, yu na apaiti sama fi en. Ne en mu tyai yu doo a dei di Masaa Gadu o kaba losi yu puu a takuudu anga ogii tu.
31 Da kaba buuse taawan anga bita fasi na ati. Kaba meke boon ati subi yu balibali taawan. Kaba teke boon ati libi anga taawan di du sani anga yu seefi. Kaba kwali anga taawan tu. Kaba saanti ofu kosi taawan. Ala dati wani taki, kaba libi anga fasi di nái soi lobi. 32 Ma libi switi anga taawan. Teke tyali ati fasi luku taawan. Teke paadon gi taawan enke fa Masaa Gadu du anga yuseefi sondee i be fiti dati. Bika na a wooko fu Kelestesi namo meke a du dati.