2
Pawlesi miti kuutu anga den taa
apaiti bosikopuman
Namo baka tin na fo yali fosi mi go doo Jelusalem Foto baka. Mi anga Balnabasi. Mi be tyai Titesi anga mi tu. Mi á be go de taki, na sama be sende kai mi. Kweti! Na Masaa Gadu be piki mi, fu go a den edeman di sama e teli de, so bigi. Bika mi mu soi den fa mi dati e soi foluku, di á de Dyu, a Bun Nyunsu. Mi go taki fiti anga den, fu buuya á sa komoto a den, fu kon poli a wooko di mi e du, soseefi du pasa kaba.
We, Titesi seefi di e yeepi mi wooko na wan lala Giiki sama. Da den be sa sende en go koti maiki a manpeesi taki, na so namo a sa poi kon toon bun sama gi Masaa Gadu. Ma kweti! Na wan duupu taa sama be pee biibisama, bolo kon kibii luku fa ala sani o waka de. Den be wani si efu sama di mokisa libi anga Kelestesi Jesesi komoto a weiti ondoo. Den wani dwengi u go meke weiti wooko enke basi a u tapu baka. Ma wi á du san den wani. Kweti! Bika wi mu oli a Bun Nyunsu, di de Masaa Gadu bosikopu, na a leti fasi gi u anda, go doo.
Den apaiti bosikopuman, di sama e teli bigi de, á be suku fu mi daai fa mi e taki Masaa Gadu bosikopu. Di mi e kai den so á wani taki, mi e teli den bigi tumisi, winsi fa den be waka anga Kelestesi Jesesi seefi. Bika a u mindii, da u nái keli taawan bigi moo taawan. Ma fa mi be taki kaba, den á be suku fu mi daai fa mi e taki Masaa Gadu bosikopu. Ma den si a toli hii taa fasi. Den fusutan taki, na Masaa Gadu seefi poti mi, fu soi foluku di á de Dyu, a Bun Nyunsu. A poti Peitilisi tu, ma na fu soi Dyusama a seefi bosikopu ya. A kai Peitilisi poti en kaakiti toon apaiti bosikopuman, sende go a Dyusama. Na soseefi a kai mi dati poti en kaakiti toon apaiti bosikopuman, sende go a foluku di á de Dyu. Gaan tiiman fu biibiwan enke Jakowbesi, Peitilisi anga Johanisi na dii apaiti bosikopuman di si a hii toli ya. Den fusutan fa Masaa Gadu teke gaan bun ati fasi namo luku mi, fu poti mi na a wooko ya. Ne den soi taki, den o wooko makandii anga mi anga Balnabasi. Bika den seke wi ana taki, u na fu go a den foluku di á de Dyu, ma den o go a den Dyusama. 10 Wan sani namo den begi mi. Mi á mu feegete den mofina biibiwan. Mi mu feti fu yeepi den anga san den abi fanowdu. We, fu tuu, na wan sani di mi feti du ibii yuu, enke fa den be akisi mi de.
Fa Pawlesi be bali Peitilisi
11 Ma di Peitilisi be kon na Antiyokiya Foto, da a be meke wan gaan fowtu. Ma mi á kibii en. Mi luku en ne en mindii fesi, soi en sowtu ogii a du. 12 Bika a be gwenti sidon nyan makandii anga taa foluku biibiwan. Ma a koti mofu wanten di Jakowbesi sende biibi Dyusama kon luku den biibiwan de. A feele san den o taki fi en. Bika den dati koti a maiki a manpeesi, fu toon Masaa Gadu sama di e oli weiti. 13 Namo ala taa biibi Dyu fu ape tiiki ne en baka, ala fa den sabi taki, dati á de wan leti fasi, fu wooko. Balnabasi seefi kai go a ini a ogii ya.
14 Namo mi si taki, den nái tyai denseefi fiti fa a Bun Nyunsu taki. Ne mi kai Peitilisi poti a den taawan fesi taki: “Mi sabi fa yu de wan Dyusama di nái libi moo anga Dyu fasi. Da yu kon de enke foluku di á de Dyu. Da saide yu e fende taki, taa foluku biibiwan mu teke Dyusama fasi?” 15 Ne mi taki ete taki: “Libisama fasi, da mi anga yu, Peitilisi, na Dyusama di leli dini Masaa Gadu, na a fasi fu Dyusama anga weiti. Da wi á de taa foluku sama di wi e kai gaan takuuduman, di e booko Masaa Gadu weiti. 16 Ma u kon sabi taki, sama á poi wooko anga weiti, fu toon bun sama gi Masaa Gadu. Da na biibi di u ya seefi poti a Kelestesi Jesesi namo, meke useefi toon bun sama gi Masaa Gadu. Na dati meke wi e taki, sama á poi wooko anga weiti, fu toon bun sama gi Masaa Gadu.”
17 Da fa useefi be mu teke biibi a Kelestesi, fu toon bun sama gi Masaa Gadu, da dati e soi fa useefi taampu enke fa takuuduman a ini foluku di á de Dyu seefi taampu. A hii toli ya e gei Kelestesi taampu a baka fu takuuduman di e booko weiti! Ma kweti! 18 Ma fu daai baka, fu wooko anga weiti taki, da a o poti mi toon bun sama gi Masaa Gadu, da na gaan ogii mi du. Bika, da mi komoto na a biibi namo, di poti mi toon bun sama gi Masaa Gadu. 19 Bika mi ya na dedewan, fu di weiti e soi taki, mi nái teli weiti, da mi mu dede. Ma na ala dati opo pasi gi mi, fu poi fende libi anga Masaa Gadu. Bika mi mokisa dede anga Kelestesi na a koloisi. 20 Da now mi e libi. Ma a ná anga miseefi taanga mi e libi moo, ma na Kelestesi e libi a mi ini solanga mi de a goontapu. Da mi abi biibi na awan kodo Manpikin fu Masaa Gadu fu yeepi mi. Bika a lobi mi te, ne a teke dede enke a paiman, fu pai a mi peesi. 21 We, na gaan bun ati fasi namo di Masaa Gadu teke luku mi so. Ne a du dati gi mi. A meke Kelestesi teke dede pai a mi peesi. Da dati á mu waka fu soso, taki sama e kon toon bun sama gi Masaa Gadu, te den wooko anga weiti. Kweti!