5
On yuu Masaa Jesesi o kon baka?
Biibiwan! Ma fa fu den sani di o pasa fosi Masaa Jesesi kon teke wi so? Soseefi, on yuu dati o pasa? We, a á de, fu fanowdu fu piki ala dati. Bika useefi sabi taki, a o doo wan dei, te fu sama membee. Dati o pasa enke fa fufuuman e kon a neti haa, fosi fu sama poti pakisei.
Leti na a yuu di sama o taki: “Goontapu sidon switi, ala sani e waka moi.” Fosi den poti pakisei, da sani kon banowtu den. Da den ná o poi kibii gi a gaan banowtu enke fa bee uman á poi kibii gi a bee ati fu go meke. Ai de fi en moi moi, ma te fu a denki, da a bee musu kon nyanmi en.
Ma biibiwan! U dati á mu feele! Bika u a ná sama di de a dunguu fu nái si san e pasa. Da Masaa ná o doo a u tapu haa, enke fufuuman. Bika u ala anda e si sani enke sama a kiin fu dei, fu sabi san e pasa. U a ná sama a dunguu fu neti di nái si fu sabi san e pasa. Kweti!
Da wi á mu libi enke sama e siibi, da a nái si sani. Na sama di á sabi Masaa Gadu tan so. Ma meke wi dati de anga ain, da poti ede bun tu. Bika son sama e kai a siibi a neti. Son fu den e diingi duungu. Da den nái sabi san e pasa.
Ma wi na sama di e si enke u de a kiin fu dei, fu sabi san e pasa. Da meke wi poti ede bun. Meke wi wooko anga a biibi di wi abi. Meke wi wooko anga lobi tu. Meke wi tan luku a yeepi di Masaa o tyai kon. Den sani ya sa kibii wi enke insii sani di suudati e wei fu kibii den seefi a feti.
Bika wi a ná sama di Masaa Gadu ati e boon moo fu gi sitaafu. Ma a tyai yeepi puu wi a takuudu anga a sitaafu ya. Bika wi Masaa Jesesi Kelestesi teke dede a wi peesi. 10 Da te a kon baka, da biibiwan di de a libi sa tan libi anga en. Soseefi, biibiwan di dede kaba seefi o weki go libi anga en tu.
11 We, da tan soi ala taa biibiwan anda so go doo enke fa u gwenti kaba. Da den taawan sa kisi moo taanga sikin na biibi. Soseefi, den futu sa moo taanga a ini a biibi.
Pawlesi e soi wantu taa sani moo
12 Biibiwan! Mi wani begi u anda ete wan sani. Lesipeki den edeman di e tii u anda a ini a biibi fu Masaa. Bika den e wooko taanga fu soi u fa fu tyai useefi. 13 Gi den gaandi pasa peesi. Libi meke den si taki u lobi den, fu a wooko di den e du. Meke kwali anga toobi á de a u mindii. Ma u ati mu de switi makandii.
14 Biibiwan! Sende lesiman a u mindii de taki, den mu wooko. Suku fu gi sama di e pantan taanga sikin. Yeepi sama di futu swaki a ini a biibi. Pasensi anga ala sowtu sama.
15 Kenisi taki, u á suku fu pai taawan ogii fu ogii baka. Ma suku fu wooko bun anga useefi ibii yuu. Wooko so anga ala taa taa sama tu.
16 Piisii ala yuu naamo. 17 Ná weli fu begi, ma begi naamo. 18 Da winsi san, ma tan gi Masaa Gadu daa ete. Bika na so a wani si sama di e waka a Masaa Jesesi Kelestesi baka.
19 U á mu tei Masaa Gadu Jeje de. Ma gi en pasi fu wooko faya faya. 20 Da te apaiti takiman bali wan bosikopu, da u á mu oli dati fu soso sani. 21 Ma keli luku san komoto a Masaa Gadu, da wooko anga dati. 22 Wai a pasi gi ibii sowtu ogii naamo. 23 Meke Masaa Gadu di e switi sama meke u libi de apaiti fasi gi en. Meke u hii libi, sikin fasi doo jeje fasi wooko sondee fowtu, te wi Masaa Jesesi Kelestesi sa kon baka. 24 Masaa Gadu di kai u kon toon sama fi en, de fitoow fasi. Da ai du ala san a paamisi, meke a sa du den sani de gi u.
Den kiiboi bosikopu
25 Biibiwan! Wi dise e akisi u anda fu begi gi wi dise tu. 26 Bali ala biibiwan anda wan switi odi a ini a nen fu Masaa gi wi. 27 Mi e teke a nen fu Masaa sende u taki: “Leisi a biifi ya gi ala taa biibiwan anda.”
28 Meke wi Masaa Jesesi Kelestesi tan teke gaan bun ati fasi namo luku u anda go doo.