2
We, mi lobi pikin! Mi e meke a biifi ya sende gi u, fu u wai a pasi gi ogii. Ma efu a kon taki, toku wan fu u du wan ogii, da u mu sabi taki, Masaa Gadu o gi en paadon, bika Jesesi Kelestesi de a Masaa Gadu, wi Tata anda, di e begi en paadon gi wi. Noiti enseefi du ogii wan dei. Na Masaa Jesesi seefi pai a paiman fu ala den takuudu anga ogii gi wi kaba. A paiman, di a pai gi u ya, na a dede, di a dede fu u ede fu Masaa Gadu gi u paadon fu den takuudu anga ogii fu wi. Ma a ná u wawan a dede pai a paiman ya gi, ma na fu hii goontapu.
Den sama di sabi Masaa Jesesi o
lesipeki Masaa Gadu
Da, te u e du den sani, di Masaa Gadu sende u fu du, da u e soi taki u sabi en tuutuu. Da, efu wan sama taki a sabi Masaa Gadu, ma a nái du san a taki, da sowan sama na wan leiman. Soseefi a wowtu fu Masaa Gadu á de a ini en ati tu. Ma efu wan sama e du san Masaa Gadu taki, da sowan sama lobi Masaa Gadu tuutuu anga en hii ati. Da na dati e soi taki wi na sama fu Masaa Gadu tuu. Bika wan sama di taki, a de fu Masaa Gadu mu libi a seefi fasi enke fa Masaa Jesesi be e libi a goontapu ya.
Johanisi gi den wan nyun weiti baka
Mi lobiwan! A ná wan nyun weiti mi e sikiifi gi u. Nono! Na a seefi gaandi wan, di den be gi u senten kaba, di u be kon a biibi. Ne en mi e sikiifi gi u baka. Na sani di Masaa Gadu taki u mu du. Ma anga ala fa u be yee en de seefi, toku mi e sikiifi en sende gi u baka ete wan toon enke wan nyun weiti. Bika, di Masaa Jesesi kon a goontapu, da a libi soi u fa u mu lobi useefi. Da a fasi fa u e libi seefi e soi taki, u kisi wan nyun weiti. Da moo anga moo a dunguu e wai komoto a ini u libi, bika a tuutuu leti fu Masaa Gadu booko doo.
Da ibii sama, di taki a de a Masaa Gadu pasi, ma ai buuse den taa biibisama, da sowan sama de a dunguu ete. A á de a ini a kiinkiin leti fu Masaa Gadu. 10 Ma, sama di lobi den taa biibisama, da sowan sama de a ini a kiinkiin leti. Da sani ná o de ne en pasi, fu dwengi en fu a du ogii. Da a ná o koli wan sama puu a Gadu pasi tu. 11 Ma efu wan sama buuse wan taa biibiwan, da ai waka a dunguu ete. A nái si pe ai go, bika en ain dunguu.
Wi á mu lobi goontapu
12 We, den lobi pikin! Mi e meke a biifi ya sende gi u.
Bika Masaa Jesesi pai gi u kaba. Da na so Masaa Gadu gi u paadon fu ala u takuudu anga ogii.
13 We, den gaan manengee! Mi e meke a biifi ya sende gi u tu.
Bika u sabi a Awan di be de fanafu a bigin.
Mi e meke a biifi ya sende gi u tu den yonkuman.
Bika u wini didibii kaba.
We, den pikin! Mi meke a biifi ya sende gi u seefi.
Bika u sabi u Tata, a tapu anda kaba.
14 We, den gaan manengee! Mi e meke a biifi ya sende gi u tu.
Bika u sabi a Awan di be de fanafu a bigin.
We, den yonkuman! Mi e meke a biifi ya sende gi u tu.
Bika u biibi taanga a Masaa Gadu.
Soseefi a wowtu fu Masaa Gadu de a ini u ati tu.
Da u wini didibii kaba.
15 U á mu lobi a goontapu ya anga den sani di de a ini. Nono! Bika efu u lobi goontapu, da u ná o poi lobi Masaa Gadu, u Tata moo. 16 Bika takuu losutu fu sikin anga losutu fu ain anga bigilibi, na sani fu a goontapu ya. Den á de fu Masaa Gadu, u Tata. 17 Da, goontapu anga ala san di libisama e losutu o pasa go kaba a soso. Ma sama, di e libi enke fa Masaa Gadu wani o tan fu tego. Den ná o lasi go kaba a soso.
18 Mi lobi pikin! A yuu fu goontapu kaba de koosube kaba. U be taigi u a fesi taki: “A den kaba dei fu goontapu, da wan gaan buuseman fu Kelestesi be o kon a goontapu.” We, somen buuseman fu Kelestesi de a goontapu kaba. Da na a sani ya e meke u sabi taki, na a kaba ten fu goontapu u de.
U mu luku bun anga a gaan
buuseman fu Kelestesi
19 Den sama ya, na sama di be de a u mindii. Ma wi anga den á be de wan. Bika efu wi anga den be de wan tuutuu, da den be o tan anga wi ya. Ma a gwe fu den e soi taki den á be de wan anga wi. 20 Ma, u dati de taa fasi. A Apaiti Sama gi u a Jeje fi en, meke u ala fiya sa sabi san na tuu anga san na lei. 21 Mi nái meke a biifi ya sende gi u, fu di u á sabi san na lei anga san na tuu. Nono! Na fu di u sabi meke mi e meke a biifi ya sende gi u. Bika u sabi taki a leli fu Masaa Gadu anga a leli fu a buuseman, a ná awan. 22 Bika sama, di e sitee taki, Masaa Jesesi a ná a Kelestesi, da sowan sama na wan koliman. Sowan sama poti Masaa Gadu u Tata anga Masaa Jesesi en Manpikin a wanse. Da na so a soi taki sowan sama na gaan buuseman fu Kelestesi. 23 Da a sani ya kon a kiin fu si. Bika efu wan sama poti a Manpikin fu Masaa Gadu a wanse, da a poti Masaa Gadu seefi a wanse tu. Ma sama di e taki a fesi fu ala sama, taki Masaa Jesesi na a Manpikin fu Masaa Gadu, da Masaa Gadu de anga en.
24 A dati meke, u mu e poti pakisei a san u be leli na a bigin fu a biibi. Bika efu u du dati, da u o tan a ini Masaa Gadu Manpikin anga Masaa Gadu seefi, a Tata. 25 Da Masaa Gadu o gi u a tego libi, di a paamisi wi.
26 Da na fu den koliman ede meke mi e meke a biifi ya. Bika den e feti fu koli u kisi. 27 Ma den ná o poi koli u kisi. Bika Masaa Jesesi be gi u en Jeje kaba. Da a Jeje fi en ya de a ini u ati naamo. Da a á de fanowdu fu sama kon leli u taa sani moo, bika a Jeje e leli u ala sani. Da den sani di a Jeje e leli u na tuutuu sani. A nái koli u. A dati meke u mu de wan makandii anga Masaa Jesesi alaten enke fa a be taigi u kaba. U á mu daai fika en moo.
U mu libi enke u na sama
fu Masaa Gadu
28 Mi lobi pikin! Mi e taigi u ete wan toon. Fa u de wan anga Masaa Jesesi makandii de, u á mu fika en noiti moo. Da, te a kon baka a goontapu, da sen ná o kisi u fu waka go miti en. Soseefi u ná o feele fu taampu ne en fesi tu. 29 We, u sabi taki Masaa Jesesi de letiopu sondee kukutu fasi. Da na so u mu sabi taki, sama di e libi letiopu sondee kukutu fasi, na sama fu Masaa Gadu.