20
Masaa Jesesi weki komoto a dede
Mt 28:1-8; Mk 16:1-8; Lk 24:1-12
We, na a fosi dei fu a wiki, fuuku musude, ne Maliya Makidala go na a geebi fu Masaa Jesesi. Ma namo, di a go, ne a si taki a siton á de na a geebi mofu moo. Na fu dati ede meke a lon go a Simon Peitilisi anga a taa bakaman fu Masaa Jesesi di a be lobi te. Ne a taigi den taki: “Den puu Masaa na a geebi, da wi á sabi pe den poti en.”
We, ne Peitilisi anga a taa bakaman fu Masaa Jesesi opo, ne den go na a geebi. Den tu be makandii, ma a taa bakaman fu Masaa Jesesi lon pasa Peitilisi. Ne na so en fosi doo na a geebi. We, ne di a bende luku, ne a si den sibi koosi wawan de. Ma a á go a ini a geebi. We, ne Simon Peitilisi seefi doo. Ma en go te a ini a geebi. Ne a si den koosi di den be lolo Masaa Jesesi de. Ma a angisa di den be tei Masaa Jesesi ede á be de a pe den taa koosi be de, ma a be de te a wanse a wan taa peesi. Ma, ne a taa bakaman fu Masaa Jesesi di fosi be doo na a geebi go a ini a geebi tu. Ne di a si den sani, ne fosi a daai kon e biibi. Bika te enke now, da den á be fusutan a wowtu di sikiifi a Gadu Buku taki Masaa Jesesi mu opo baka komoto a dede ete. 10 We, ne na so den bakaman fu Masaa Jesesi go baka a osu.
Masaa Jesesi miti anga
Maliya Makidala
Mt 28:9,10; Mk 16:9-11
11 Ma Maliya dati taampu a doose fu a geebi, ne a bali kee. Da di a kee te wan pisi, ne a bendi luku go a ini a geebi. 12 Ne a si tu Basiya fu Masaa Gadu Kondee*f15* sidon a pe a dede sikin fu Masaa Jesesi be de. Den de anga weti koosi fann. Wan fu den Basiya ya sidon ne en ede se. A taawan sidon ne en futu se, leti enke fa den be poti a dede sikin fu Masaa Jesesi.
13 Ne den taigi Maliya taki: “Uman! Saide meke yu e kee so?”
Ne a taigi den taki: “Den puu mi Masaa ya, da mi á sabi pe den tyai en go.” 14 Ne di a taki so, ne a daai fesi, ne a si Masaa Jesesi taampu taampu de. Ma a á be sabi taki na be Masaa Jesesi. 15 We, ne Masaa Jesesi taigi en taki: “Uman! Saide meke yu e kee so? Sama yu e suku?”
Ma Maliya denki taki na a man di be e kiinmi a dyali e luku den boomiki be e taki anga en. Na fu dati ede meke a taigi a man taki: “Masaa, efu na yu tyai en gwe, taigi mi, pe i poti en, mi sa go teke en.”
16 Ma now, ne Masaa Jesesi kai en taki: “Maliya!”
Ne Maliya daai en fesi, ne a bali taki: “Labuni!” Labuni wani taki, Mesiti, na Dyu Tongo.
17 Ne Masaa Jesesi taigi en taki: “Ná oli mi! Bika mi á go a mi Tata ete. Ma go a den baala fu mi, da taigi den taki, mi e opo go a mi Tata, di de a Tata fu u tu. Mi e go a mi Gadu di de a Gadu fu u tu.”
18 We, ne Maliya Makidala go taigi den bakaman fu Masaa Jesesi taki: “Mi si Masaa! Da na so so, a taigi mi.”
Masaa Jesesi soi enseefi gi den bakaman fi en
Mt 28:18-20; Mk 16:14-18; Lk 24:36-49; Ap 1:4-8
19 We, a seefi fosi dei fu a wiki de, di sapaten, da den bakaman fi en be de makandii a ini wan osu sooto sooto doo. Bika den be e feele den edeman fu den Dyu. Ne te fu den denki, ne Masaa Jesesi kon taampu a den mindii haa. Ne a taigi den taki: “Meke Masaa Gadu de anga u!” 20 Ne di a taigi den so, ne a soi den en ana anga en sikin bansa. We, now, ne den bakaman fu Masaa Jesesi piisii, te ná sipowtu, fu di den si Masaa. 21 Ne Masaa Jesesi taigi den ete wan toon taki: “Meke Masaa Gadu gi u koo ati fu libi, ye! Leti enke fa i si mi Tata be sende mi kon a goontapu, na soseefi mi e sende u tu.” 22 Ne di a taki so, ne a boo a den tapu vuuu taki: “U teke a Jeje fu Masaa Gadu. 23 Den sama di u o gi paadon fu takuudu anga ogii, o kisi paadon tuu. Ma sama di u á gi paadon, ná o kisi paadon tu.”
Masaa Jesesi soi enseefi a Towmasi
24 Ma Towmasi, wan fu den twalufu bakaman fu Masaa Jesesi, di den be e kai Toolengi*f16* tu, á be de a den taawan mindii, di Masaa Jesesi be kon a den. 25 Ne di a kon, ne den taa bakaman fu Masaa Jesesi taigi en taki: “Wi si Masaa!”
Ma a taigi den taawan taki: “Solanga mi seefi á si den sipikii maiki a ini en ana ini fu mi poti mi finga anga solanga mi á poti mi finga na a lansi mofu ne en sikin bansa, mi ná o biibi.”
26 Da baka aitin dei, di den bakaman fu Masaa Jesesi be de makandii baka a ini wan osu sooto sooto doo, da Towmasi be de a ini a osu ini anga den tu. Ne te fu den denki, ne Masaa Jesesi kon a ini a osu, ne a go taampu a den mindii dyan. Ne a taigi den taki: “Meke Gadu gi u koo ati fu libi, ye!” 27 Ne Masaa Jesesi taigi Towmasi taki: “Luku mi ana ya. Langa i finga kon fii a maiki a ini mi ana. Da tyai ana kon poti na lansi mofu a mi sikin bansa. I mu fika a fasi di yu abi de, taki yu ná biibi. Ma biibi!”
28 We, ne Towmasi bali taki: “Oho! Masaa Gadu, mi Gadu! Yu na mi Gadu!”
29 Ne Masaa Jesesi taigi en taki: “Towmasi! A di yu si mi anga ain fosi yu e biibi? We, seigi fu den sama di e biibi, winsi den á si anga ain.”
A bosikopu fu a hii buku ya
30 Da Masaa Jesesi du somen somen taa maiki ete a den bakaman fi en fesi, di á sikiifi a ini a buku ya. 31 Ma den sani ya sikiifi fu u mu biibi taki, Jesesi na a Kelestesi, a Manpikin fu Masaa Gadu. Da te u e biibi so kaba, da u o fende a tego libi, fu di u anga en de wan.