4
Didibii tesi Masaa Jesesi a ini
a gaan sabana
Mt 4:1-11; Mk 1:12,13
Da di Masaa Jesesi komoto a Joodani Liba pe den dopu en, da a Jeje fu Masaa Gadu be de ne en tapu wan taanga fasi. Ne a tyai en gwe a ini a gaan sabana ini. Ne a didibii go tesi en anda. Bika Masaa Jesesi poti nyanyan a wanse, fu begi fotenti dei anga fotenti neti langa a ini a gaan sabana anda. Na so di den fotenti dei pasa, ne angii moo en.
Ne a didibii taigi en taki: “Di yu na a Manpikin fu Masaa Gadu tuutuu, da taigi den siton ya, meke den toon beele, osi, fi i fende nyan?”
Ma Masaa Jesesi piki en taki: “Nono! Masaa Gadu Buku sikiifi taki: ‘A ná nyanyan namo e oli wan sama a libi.’ ”
Ne didibii tyai en go a wan gaan hei peesi, ne te fi i pingi ain opo, ne a soi Masaa Jesesi ala den kondee kondee fu goontapu anga ala den gudu fu den. Ne a taigi en taki: 6-7 “I si ala den sani di i si de? Na mi abi ala. Da na sama di mi wani, mi e gi den. So, da mi o gi yu ala den kondee ya anga ala den gudu fu den. Soseefi mi o gi yu a makiti fu taki fu den. Ma, da i mu sutu kini a doti begi mi fosi.”
Ne Masaa Jesesi piki en taki: “Nono! Bika, a sikiifi a Masaa Gadu Buku taki: ‘Na Masaa Gadu wawan u mu begi, na Masaa Gadu wawan u mu dini! Ná wan sama moo.’ ”
Ne a didibii teke en, ne a tyai en go a Jelusalem, te na a moo hei peesi, na a tapu osu fu a Mama Keliki. Ne a taigi en taki: “Di i na a Manpikin fu Masaa Gadu, da fee saka ya go a doti anda, osi? Da ná wan sani o du yu. 10 Bika Masaa Gadu Buku taki:
‘Masaa Gadu o sende den Basiya fi en*f7* kon yeepi yu,
fu sani á du yu.
11 Den Basiya fu Masaa Gadu Kondee o tyai yu na ana
meke yu á naki i futu a ná wan siton.’ ”
12 Ne Masaa Jesesi piki en baka taki: “Ma Masaa Gadu Buku sikiifi tu taki: ‘Wi á mu tesi Masaa di de a Gadu fu wi.’ ”
13 Da na so didibii tesi Masaa Jesesi na ala fasi fa a man, ma a á be poi kisi en, fu a du san a wani. Ne a fika en de, ne a gwe fosi.
Masaa Jesesi bigin wooko
a Galileya
Mt 4:12-17; Mk 1:14,15
14 Ne bakadati, ne Masaa Jesesi daai kon baka a Galileya. Da a Jeje fu Masaa Gadu be de ne en tapu taanga. Da a á be de ape langa seefi fosi sama be sabi taki, a be de ape. 15 Bika a be e go a ini den Dyu keliki osu e go e leli den sama Masaa Gadu wowtu. Da ala sama be e gafa en, fu fa den be si a be sabi leli sama den sani.
Den sama fu Nasaleti ati boon a
Masaa Jesesi
Mt 13:53-58; Mk 6:1-6
16 Da di a de a Galileya de te wan pisi, ne a go a Nasaleti a pe a be kiya. Ne a de ape te a kina dei fu den Dyu doo, ne a go na a keliki enke fa a be gwenti. Ne a opo taampu fu leisi wan pisi fu Gadu wowtu gi den. 17 Ne den teke wan pisi fu Gadu wowtu, di Jesaja, wan fositen apaiti takiman fu Masaa Gadu sikiifi, ne den langa gi en. Ne a opo en, ne a leisi a pisi di sikiifi taki:
18 “A Jeje fu Masaa Gadu de a mi tapu.
Masaa Gadu sende mi fu taki a Bun Nyunsu fi en gi den pootiman.
Masaa Gadu sende mi, fu taigi den sama di de tetei taki:
‘Mi sa puu den na a katibo di den de ape, fu den de booboo.’
Masaa Gadu sende mi, fu taigi den beendiman taki: ‘Den ain sa kon bun.’
Masaa Gadu sende mi, fu taigi den sama di de a sitaafu anga pina taki: ‘Den sa komoto na a sitaafu anga a pina kon de fu den boo.’
19 Soseefi a sende mi, fu taigi ala libisama fiya taki: ‘A yuu doo di Masaa Gadu teke gaan bun ati fasi namo luku libisama.’ ”
20 Ne di Masaa Jesesi kaba, ne a lolo a pampila baka, ne a langa gi den baka. Ne a go sidon. Ne ala den sama di be de a ini a keliki osu fika e luku en dunn. 21 Ne a taigi den taki: “A sama di Masaa Gadu taki a sende na a pisi di u leisi de, na mi.”
22 Di a taki so, te a kaba, namo a taki switi gi den sama te, a foondoo den. Ma toku, den á gafa en anga den hii ati, bika den daai e akisi denseefi taki: “Sama na a sama di taki a taki de? A ná a pikin fu Jowsef, no?”
23 We, ne di Masaa Jesesi si so, ne a piki den taki: “U wani koti odoo gi mi taki: ‘Kaabita e deesi, ma enseefi kini bigi?’ Bika u be yee fu den sani di i e du a Kafalnayemu. Da di i kon a iseefi kondee ya, da du den gi den sama fi yu ya tu meke u si.” 24 Ma Masaa Jesesi piki den taki: “U aliki bun! Meke mi taigi u: ‘Wan apaiti takiman fu Masaa Gadu, ná abi nen ne enseefi kondee.’
25-26 “Bika luku a apaiti takiman fu Masaa Gadu, di den be e kai Eliya. A ten di a be de, na so den á be e oli en fu sani tu. A be tapu a alen hiihii dii yali anga sigisi mun langa, ne en kondee Islayeli ya. Ne wan gaan angiiten be kon a Islayeli Kondee fu di alen á be e kai. Da na a angii yuu ya, da somen pooti uman be de a ini Islayeli Kondee ya, di man dede fika a ganda. Ma toku, Masaa Gadu á be sende Eliya go a wan fu den uman ya. Ma a sende en go, te a wan hii taa kondee den e kai Salefati, na a pisiwataa fu Sidon Kondee fu go du wan gaan foondoo sani gi wan hii taa kondee uman di man dede fika a ganda. 27 Na soseefi a be de na a ten fu a apaiti takiman fu Masaa Gadu di den be e kai Elisa. A ten de, da somen sama fu Islayeli be de anga gwasi siki. Ma Elisa á deesi ná wan fu den. Ma a fika den go deesi Naamani, wan man di komoto te a wan taa kondee den kai Siliya.”
28 We, di Masaa Jesesi taki so, ne den sama di be de a ini a keliki osu, ati boon te, den ain lebi nyan. 29 Ne den opo gwugwulu, ne den toto Masaa Jesesi gei gei poti a doo. Ne den tyai en go te, na a mongo mofu fu a kondee, fu toto en towe go a ondoo. 30 Ma, te fu den membee, ne kuli, a daai waka pasa a den mindii gwe fi en.
Masaa Jesesi puu wan takuu sani
a wan sama tapu
Mk 1:21-28
31 Da Masaa Jesesi go a Kafalnayemu, na a seefi pisiwataa fu Galileya. Da te kina dei, da a be e go a den Dyu keliki go e leli sama Masaa Gadu wowtu. 32 Da a be e foondoo den sama, fu a fasi fa a be e leli den. Bika i be sa si taki, a be e leli den enke wan sama di sabi san ai taki.
33 Ma namo, da wan dei di a de a ini a keliki osu e leli den sama, da wan sama be de ape anga wan sani ne en tapu. Ne a sani bali na a sama tapu taki: 34 “Jesesi fu Nasaleti! San i kon du ya? A kon i kon fu kii wi kaba? Mi sabi sama a yu! Yu na a Apaiti Sama fu Masaa Gadu.”
35 Ma wanten Masaa Jesesi kaasi den taki: “Tapu mofu de! Komoto ne en tapu gwe wanten!” Ne a sani towe a man a doti, a den sama fesi, ne a komoto ne en tapu gwe, sondee fu du wan ogii anga a man.
36 Da den sama be foondoo te, den taigi denseefi taki: “Ai kaasi den takuu sani, da wanten den e du san a kumandei den fu du. Anga a gaan makiti anga taanga fi en, a puu a takuu sani na a man tapu.” 37 A nyunsu ya paati na a hii pisiwataa fu Galileya.
Masaa Jesesi deesi wan sama di
be abi taanga feba
Mt 8:14-17; Mk 1:29-34
38 Da di Masaa Jesesi komoto na a keliki, ne a go a Simon osu. Ma namo, di den go doo, da a main fu Simon be didon anga taanga feba a kama. Ne den sama di be de ape a ini a osu begi Masaa Jesesi, fu a deesi en gi den. 39 Ne Masaa Jesesi go a ini a osu. Ne a sende ala den sama go a doo. Ne a waka go taampu na a kama sikin. Ne a kaasi a feba fu a gwe komoto na a mma sikin. Ne wanten a feba gwe. Ne a uman opo, ne a seeka sani gi den, den nyan.
40 Da di sapaten, san dongo, ne den sama tyai onmen tenti sama anga ala sowtu siki kon a Masaa Jesesi fu a deesi den. Ne Masaa Jesesi poti ana a den tapu, deesi ala den fiya. Da wansi sowtu siki den sama be abi, toku a deesi ala fiya. 41 Da soseefi a puu somen takuu sani a somen sama tapu. Da den sani be e bali gi Masaa Jesesi taki: “Yu na a Manpikin fu Masaa Gadu!” Ma Masaa Jesesi á be e gi den pasi fu taki. A be e kaasi den fu den tapu mofu wanten. Bika den takuu sani be sabi taki, en na a Kelestesi.
Masaa Jesesi paati a Bun Nyunsu na
ala den kondee
Mk 1:35-39
42 Da a taa dei fi en, fuuku mamanten, ne Masaa Jesesi wawan opo go a wan koo peesi. Ne den suku en te, den go si en. Ne den begi Masaa Jesesi gaantangi fu a á gwe, ma fu a tan anga den a den kondee de. 43 Ma Masaa Jesesi piki den taki: “Mi mu go a den taa kondee go paati a Bun Nyunsu di e taki, fu a Nyun Tii tu Masaa Gadu tu. Meke den yee. Bika na fu a sani de ede meke mi kon a goontapu.” 44 We, ne ai waka na ala den kondee kondee fu den Dyu fiya e paati a Bun Nyunsu fu Masaa Gadu gi den a ini den keliki osu fu den.