6
Masaa Jesesi na basi fu a kina dei
Mt 12:1-8; Mk 2:23-28
Da a wan kina dei fu den Dyu, ne Masaa Jesesi anga den bakaman fi en e waka pasa a wan goon ini. Da wan sani enke alisi de a ini a goon ya. Ne den bakaman fi en booko den sani ya e pii e nyan. Ma namo, ne wantu Faliseiman bali gi den taki: “Luku de! U si san u e du? Saide meke u e booko den sani na a kina dei ya fu du? U á si taki fa u e du de na Gadu weiti u e poli, no?”
Ne Masaa Jesesi piki den taki: “U á leisi a Masaa Gadu Buku san a avo gaansama fu u di den e kai Kownu Dafeti anga den bakaman fi en be du di angii be kii den, no? Di den go na a Mama Keliki, ne den teke den beele di den poti a Masaa Gadu fesi de, ne den nyan. Ma a weiti e soi taki, na den apaiti begiman fu Dyu keliki wawan sa nyan den beele de. Ma Kownu Dafeti anga den bakaman fi en nyanmi den.”
U meke mi taigi u, meke u sabi: “A Manpikin di saka kon toon libisama ya, na a gaan Masaa fu a kina dei.”
Masaa Jesesi deesi wan sama
a kina dei
Mt 12:9-14; Mk 3:1-6
Da wan taa kina dei, ne Masaa Jesesi go a ini wan Dyu keliki baka, go e leli sama. Ma namo, wan man be de ape, di be siki ne en letise ana. A ana be dee fika kamboo. Da wan duupu Faliseiman anga leliman fu Dyuweiti be de a ini a keliki osu, poti ain e luku efu Masaa Jesesi o deesi a siki ana man, na a kina dei ya, fu den sa fende pasi kaagi en.
Ma, da Masaa Jesesi be sabi kaba, san den be e pakisei a ini den ati. A dati meke a kai a siki ana man taki: “Man! Opo kon taampu a fesi ya. Ne a man opo, ne a kon taampu de.” Ne Masaa Jesesi daai, ne a akisi den sama di de ape taki: “San Gadu Buku e soi u fu u du a kina dei? U mu du bun ofu u mu du ogii? U mu yeepi sama di de fu dede fu puu den a dede mofu ofu u mu fika den fu dede?”
10 Ne Masaa Jesesi luku den dunn. Ne a daai go, ne a taigi a man taki: “Langa i ana, osi?” Ne a man langa ana. Ne wanten de, ne a ana kon bun kelle baka enke fa a be de. 11 We, di den Faliseiman anga den leliman fu Dyuweiti si taki Masaa Jesesi deesi a man, ne den ati teke faya. Ne den oli wan kuutu, fu luku fa den sa fende wan fasi fu kii Masaa Jesesi.
Den twalufu bakaman fu
Masaa Jesesi
Mt 10:1-4; Mk 3:13-19
12 Ne wan pisi a baka, ne Masaa Jesesi go a wan mongo go begi. Da a tan de begi wan hiihii neti. 13 Ne di mamanten, ne a kai den sama di be e waka ne en baka kon ne en. Ne di den sama kon, ne a teke twalufu man a ini den toonmi en bakaman, fu waka anga en go na ala peesi pe ai go. Da Masaa Jesesi be e kai den man ya apaiti bosikopuman.
14 Da den twalufu man di a be teke ya, na be:
Simon Peitilisi, anga en baala
Andeleyasi
Jakowbesi
Johanisi
Filipi
Baatomeyosi
15 Mateyesi
Towmasi
Jakowbesi
a manpikin fu Alefeyosi
Simon Selotu*f9*
16 Judasi
a pikin fu Jakowbesi
Judasi Iskaliyotu
a man di seli Masaa Jesesi gi den ogii ati sama den kii.
Masaa Jesesi deesi somen sama
Mt 4:23-25
17 Ne Masaa Jesesi anga den twalufu bakaman fi en anga den taa sama di be lobi waka ne en baka anga somen taa sama ete, saka a mongo go a wan sabana peesi. Namo, da somen sama fu a hii pisiwataa fu Judeja, anga Jelusalem Foto, anga den foto enke Tilosi anga Sidoni na a sikin liba fu a ze, be kon a Masaa Jesesi. 18 Den be kon fu yee a leli fi en. Taawan be kon fu a deesi den. Son sama di be abi takuu sani a den tapu, e toobi den, be kon a Masaa Jesesi tu, fu a puu den gi den. Da a puu ala den takuu sani fiya a den sama tapu gi den. 19 Ala sama be e meke moiti fu langa ana oli en. Bika a taanga fu Masaa Gadu be e komoto ne en, e deesi ala den fiya.
Fa sani o waka bun gi den
bakaman fu Masaa Jesesi
Mt 5:1-12
20 Da baka di Masaa Jesesi kaba deesi den sama, ne a opo ede luku den bakaman fi en. Ne a taigi den taki:
“Seigi fu u di de enke mofinawan.
Bika u o fende a bun di de a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu.
21 Da seigi fu sama tu, di e angii fu de enke fa Masaa Gadu wani.
Bika Masaa Gadu o gi yu a sani di yu e angii de.
Soseefi seigi fu sama di e kee nownow.
Bika bakaten, da a kee fu den o daai kon toon lafu.
22 Da seigi fu yu, di libisama e buuse,
fu di u poti biibi na a Manpikin di saka kon toon libisama ya.
Seigi o de gi u, anga ala fa den e puu u a den mindii. Den e kosi u, e poli u nen na ala se a kondee.
23 “Da u mu dyombo piisii, te den e du den sani ya anga u. Bika u o kisi wan gaan paiman a Masaa Gadu. Na so den sama fu fositen be du ala sowtu ogii anga den fositen apaiti takiman fu Masaa Gadu tu.”
Ogii di o miti den sama bakaten
24 “Da heelu fu u di e taki: ‘U gudu kaba, da u ná abi Masaa Gadu fanowdu moo.’
Bika, bakaten den gudu fu u ná o de a teli moo.
Da u o fika piipii sondee wan sani.
Bika u be nyan den bun fu u pasa a fesi kaba.
25 Da heelu fu u di e taki: ‘U ná abi Masaa Gadu fanowdu moo, fu di u sete u libi poti kaba enke fa u wani.’
Bika wan ten e kon, di u o de sondee san u abi fanowdu.
Soseefi heelu fu u di e dyombo e lafu, e meke piisii.
Bika wan ten e kon, na soso kee u o go e kee, fu pina ede.
26 Da heelu fu u di sama e gafa, fu di u e libi enke fa den wani.
Bika na so den sama fu fosi be e gafa sama di be e gi falisi bosikopu taki, den na apaiti takiman fu Masaa Gadu.”
U mu lobi den feyanti fu u
Mt 5:38-48; 7:12a
27 Ne Masaa Jesesi taigi den bakaman fi en go doo taki: “U aliki mi! U mu lobi den feyanti fu u. Da soseefi u mu du bun gi den sama di buuse u tu. 28 Te sama e kosi u, e fuuku u, da u mu begi fu sani waka bun gi den. Soseefi u mu begi bun gi den sama di e du ogii ati sani anga u. 29 Efu wan sama naki i wan baala ana a i sikin fesi, daai a taase fesi gi en, meke a naki tu. Efu wan sama teke i dyakiti, puu i impi gi en tu. 30 Soseefi, efu wan sama begi i wan sani fi i, ná ogii gi en. Ma gi en. Efu wan sama teke wan sani fi yu, yu á mu teke en ne en baka. 31 A fasi fa i wani sama libi anga yu, na letiso i mu libi anga sama tu.
32 “Bika sowtu wini a abi efi i lobi den sama di lobi yu namo? A ná abi ná wan wini. Bika, na so den sama di e libi sondee Masaa Gadu e libi tu. 33 Da efu yu e du bun gi sama di i sabi taki o du bun gi yu baka, da sowtu wini dati o abi? A á abi ná wan wini seefi. Bika den sama di e libi sondee Masaa Gadu, na so denseefi e libi tu. 34 Da efi i e yuu sani gi sama, di i sabi taki sa gi yu en baka, da sowtu wini dati abi? A ná abi ná wan wini. Bika, den sama di e libi sondee Masaa Gadu, na a seefi fasi de, denseefi e libi tu.
35 “Nono! U á mu libi so. U mu lobi u feyanti. U du bun gi den. Te u yuu sani gi den, u á mu luku taki, den mu gi u en baka. Da, te u libi so, da u o fende wan gaan paiman a Masaa Gadu. Soseefi na a fasi de, u o gei u Tata, Masaa Gadu seefi, bika na so ai libi. A abi bun ati fu libisama. Bika ai yeepi sama di nái gi en daa, te go doo den takuu ati wan seefi. 36 Da u mu abi tyali ati fu sama leti enke fa Masaa Gadu u Tata abi tyali ati fu den.”
Wi á mu kaagi kaagi taawan
Mt 7:1-5
37 Ne Masaa Jesesi taigi den go doo taki: “Ná kaagi fu taawan, da kaagi seefi ná o kon miti yu baka. Ná kaagi taawan taki, a mu kisi sitaafu fu wan sani di a du. Da Masaa Gadu seefi ná o sitaafu yu tu. Yu á mu oli sama na ati, da sama ná oli yu na ati tu. 38 Lobi gi sama sani, da Masaa Gadu o gi i baka, moo enke san i be poti pakisei seefi. Bika a o lai wan gaan bakisi, te a lai, da a langa gi yu. Bika anga a seefi sani di yu e teke maiki sani gi sama, anga en o teke maiki sani gi yu baka.”
39 Ne a koti wantu nongo gi den taki: “Beendiman á poi tyai beendiman na ana. Ofuso, ala den tu o kai a ini gotoo, dede. 40 Soseefi wan sikoo pikin á poi sabi sani enke a mesiti fi en. Ma te a leli ala sani fu a mesiti, fosi a o de enke a mesiti.”
41-42 Ne Masaa Jesesi taigi den go doo taki: “Saide meke yu e booko ede, fu puu a pikin mbalububa di de a ini wan taawan ain, ma a gaan pisi gobo di de a ini iseefi ain, i nái si? We, fa i abi a deki ati, fu taigi i baala taki: ‘Baala! Meke mi puu a pikin mbalububa a i ain gi yu,’ ma a gaan pisi gobo a ini iseefi ain de, i nái si en, fu puu? U soso mofu sama! Puu a gaan pisi gobo a iseefi ain fosi, da i ain o kiin sai fu poi puu a pikin mbalububa a i baala ain.”
Fa i sa si efu wan udu bun
Mt 7:16-20; 12:33-35
43 Ne Masaa Jesesi taigi den baka taki: “Wan bon di e meke soso sii, a ná wan bun bon. Soseefi, wan bon di e meke bun sii, a ná wan soso bon. 44 Bika iniiwan bon, na a sii fi en meke i sa sabi en. Leti enke fa i si wan makabon ná o meke figasii, na soseefi, yu ná o fende figasii nyanyan a wan makabon. 45 Na so a de anga libisama. Wan takuu ati sama ná o taki bunbun sani. Ma wan bunbun ati sama, a bunbun sani a o taki anga en mofu. Bika na san di fuu wan sama boo ati, na dati en mofu o taki kon a doo, fu sama yee.
Den tu man di be meke den osu
Mt 7:24-27
46 “Da saide meke u e kai mi Masaa, ma u nái du san mi e taki? 47 Ma i abi sama di e teke mi taki, da den e du tu. Da mi o soi u enke sama den sama di e du san mi taki de. 48 Den de enke wan sama, di diki a fondamenti fi en osu dipi go doo bunbun taanga doti. Ne a sete a osu de. Ne a osu fi en taampu kinkin. Ne a yuu di gaan wataa kon sungu a kondee, ne a osu á kai. Bika a fondamenti fi en be bun. 49 Ma sama di nái teke mi taki, dati tan wan sama e meke en osu. Ma a á diki dipi go doo taanga doti, fu sete a fondamenti. Ma a sete en a fukufuku doti. Ne, di gaan wataa sungu kondee, ne a bunduka a osu towe holow. Bika a man á be diki dipi go doo taanga doti, fosi a be sete a osu. A letiso a o de anga wan sama di nái teke mi taki.”