Mateyesi
Den sani fu Masaa Jesesi di Mateyesi sikiifi
Wan wowtu a fesi
Da a sama di sikiifi a buku ya, ne en den e kai Mateyesi. Ne en nen den teke gi a buku fu di ne en sikiifi en. Mateyesi na be wan fu den twalufu bakaman fu Masaa Jesesi, di a be kai a wan apaiti fasi, aposteli.
Da a buku ya na a fosi buku di e sete a sani di wi e kai a Bun Nyunsu fu Masaa Jesesi. Den taa dii pisi fu a Bun Nyunsu fu Masaa Jesesi na Maakusi, Lukasi anga Johanisi.
Da na a Mateyesi ya, den e kai Leifi tu a taa pisi fu Masaa Gadu Buku. Dati na wan taa nen fi en.
Da somen leliman fu Masaa Gadu Buku taki Mateyesi sikiifi a buku ya 75 yali baka di Masaa Jesesi meke kon a goontapu. Da, te yu o leisi en, da yu o si taki a sikiifi a buku ya moo taanga gi den Dyusama. Ai feti fu den Dyu kon sabi taki Masaa Jesesi na a kownu di Masaa Gadu be paamisi den Dyu gaandiwe a fesi kaba taki a be o sende kon. Bika a somen peesi, da yu o si taki ai taki fu sani di den fositen apaiti takiman fu Masaa Gadu be taki kon miti anga den sani di Masaa Jesesi be du. Da na sowan fasi a wani meke den sama sabi taki na Masaa Jesesi na a Sama di den fositen apaiti takiman be e taki.
Ma anga ala fa a sikiifi den sani ya gi den Dyu seefi, toku a sabi taki, a na á fu den Dyu wawan Masaa Jesesi be kon a goontapu. Bika Masaa Jesesi be kon anga a Nyun Tii fi en kon gi ala sama. Da, te i leisi a pisi fu Gadu Buku ya, da i sa si a fa a Nyun Tii fu Masaa Gadu de. Da na a kaba pisi fu a buku ya, da i sa leisi fa Masaa Jesesi sende den bakaman fi en go a den kondee kondee fu go paati a Bun Nyunsu gi ala sama a hii goontapu.
1
A lo avo gaansama fu Masaa Jesesi
Lk 3:23-38
Disi na a lo avo gaansama fu Masaa Jesesi Kelestesi, a bakaten manpikin fu Kownu Dafeti paansu. Dafeti seefi na wan baka bakaten pikin fu Abalaham paansu, a moo gaandi avo gaansama fu ala Dyusama.
Ne Abalaham meke Isaki.
Ne Isaki meke Jakopu.
Ne Jakopu meke Juda anga den taa elufu baala fi en.
Juda dati sete a lo fu den Dyusama den e kai Juda. Bika en anga a uman di den e kai Tamal meke Pelesi anga Seila.
Ne Pelesi meke Sesilon.
Bakadati, ne Sesilon meke Alan.
Ne Alan meke Amenadabu.
Ne Amenadabu meke Nakson.
Ne Nakson meke Salmon.
We, ne Salmon anga a uman den e kai Laakabu meke Bowasi.
Ne Bowasi anga a uman den e kai Lotu meke Obeti.
Bakadati, ne Obeti meke Isai.
Ne Isai meke Dafeti, a kownu.
 
Namo, ne Kownu Dafeti anga a uman fu Uliya meke Salomo.
Ne Salomo meke Lekabeyamu.
Ne Lekabeyamu meke Abiya.
Namo, ne Abiya, meke Asa.
Ne Asa meke Jowsafati.
Ne Jowsafati meke Yoolam.
Ne Yoolam meke Usiya.
Ne Usiya meke Yowtam.
Ne Yowtam meke Akasi.
Namo, ne Akasi meke Heskiya.
10 Ne Heskiya meke Manase.
Ne Manase dati meke Amon.
Bakadati, ne Amon meke Yowsiya.
11 Ne Yowsiya meke Yekoniya anga den taa baala fu Yekoniya.
Da na a ten de, ne den sama fu Babilon Kondee be kon meke oloku anga den Dyusama. Ne den kisi den Dyusama puu a Dyu Kondee tyai go poti a Babilon.
 
12 We, baka di den kisi den Dyusama so,
ne Yekoniya meke Seyaltiyeli.
Namo, ne Seyaltiyeli meke Selubabeli.
13 Ne Selubabeli meke Abihutu.
Ne Abihutu meke Eliyaken.
Ne Eliyaken meke Asolu.
14 Ne Asolu meke Saadoki.
Ne Saadoki dati meke Akin.
Namo, ne Akin dati meke Eliyutu.
15 Namo, ne Eliyutu meke Eliyasa.
Ne Eliyasa dati meke Matan.
Da Matan dati meke Jakopu.
16 Te fu kaba, na a Jakopu ya meke Jowsef, a man fu Maliya. Maliya na a mma fu Jesesi di den e kai a Kelestesi.
 
17 We, te u teli komoto na a fosi gaansama Abalaham go miti Kownu Dafeti, da na tin na fo dada meke pikin. Da fu komoto a Kownu Dafeti go doo a yuu di den Babilon sama kon kisi den Dyusama tyai gwe, da na tin na fo dada meke pikin tu. Soseefi fu teli komoto na a yuu di den Dyusama go a Babilon Kondee, go miti a ten di a Kelestesi meke, da na soseefi tin na fo dada meke pikin tu.
Masaa Jesesi Kelestesi meke
Lk 2:1-7
18 Ma namo, da a de so taki, Maliya na be a poti mofu uman fu Jowsef. Den be de fu libi, ma Maliya kon de anga bee, sondee fu Jowsef sabi en, uman fasi. A Jeje fu Masaa Gadu meke Maliya de anga a bee. 19 Ma namo, Jowsef na be wan sama di e pakisei fu du san fiti Masaa Gadu. Ne a denki namo fu paati anga Maliya saafi bakabaka, sondee fu bolotyasi a taki. Bika a á wani gi Maliya sen.
20 Ne di a pakisei de kon ne en, ne wan Basiya fu Masaa Gadu Kondee*f1* kon ne en a ini wan deen. Ne a taigi en taki: “Jowsef! Manpikin fu Kownu Dafeti paansu! Yu á mu feele fu teke Maliya toon yu uman! Bika, a ná sama gi en a bee de, ma na a Jeje fu Masaa Gadu seefi wooko so. 21 A o meke wan manpikin. Da i mu kai en Jesesi. Bika ne en o tyai yeepi gi a foluku fi en, fu puu den a takuudu anga ogii.”
22 We! A hii toli ya waka enke fa Masaa Gadu be piki wan fositen apaiti takiman fi en, fu sikiifi taki, dati musu pasa bakaten. Bika a takiman be sikiifi taki: 23 “Wan ten e kon! Yu o si taki wan yonkuu uman, di á go a man wan dei o de anga bee. Da a o meke wan manpikin. Da den o kai en Imanuweli. A nen ya wani taki, Masaa Gadu seefi kon fu de anga wi.”
24 We, di Jowsef weki na a siibi, ne a du leti enke fa a Basiya fu Masaa Gadu Kondee be taigi en, ne a teke Maliya poti a osu enke uman.
25 Ma a á siibi anga en uman fasi, fosi a meke a manpikin. Ne di Maliya meke a pikin, ne Jowsef taki, den mu kai en Jesesi.