15
San sa tyobo wan sama a
Masaa Gadu ain?
Mk 7:1-13
We ne, a seefi yuu de, ne wan duupu Faliseiman sama anga wan duupu leliman fu Dyuweiti komoto te a Jelusalem Foto, kon a Masaa Jesesi. Ne den akisi en taki: “Saide den bakaman fi yu mu e du sani di wi avo á be gwenti? Bika den e nyan sondee wasi ana enke fa avo fu u be poti gi.”
Namo Masaa Jesesi piki den taki: “U dati e feti fu wai a leli fu Masaa Gadu poti a wanse, soso fu oli den avo gwenti. Saide? Bika Masaa Gadu weiti taki: ‘I mu lesipeki i mma anga i dda.’ Da ‘ibiiwan sama di saanti en dda ofu en mma mu dede.’ Ma u dati taki, wan sama sa taigi en mma anga en dda taki: ‘A sani di a be mu teke fu yeepi den, da a moo betee a gi Masaa Gadu dati enke paiman.’ Da a sa fika en mma anga en dda a wanse, sondee fu solugu. Da anga ala den gwenti di den gaansama fika gi u, u e wai Masaa Gadu weiti poti a wanse. U bidiigiman! Na fu sama enke u ede meke Masaa Gadu be gi a apaiti takiman fi en, den e kai Jesaja, fu sikiifi wan sani a fositen. Bika a be sikiifi taki:
‘Den sama ya e gafa mi anga den buba mofu,
ma den ati de faawe fu mi!
Da fa den e meke enke den e begi mi de,
ma, na soso sani den e du.
Bika den nái leli sama Masaa Gadu weiti,
ma na libisama sani den e leli sama.’ ”
San e meke wan sama tyobo a
Masaa Gadu fesi
Mk 7:14-23
10 We, ne Masaa Jesesi kai ala den sama di be de ape kon ne en. Ne a taigi den taki: “U aliki! U mu fusutan mi bun. 11 Ná den sani di yu e nyan e meke i tyobo a Masaa Gadu ain. Ma na den sani di i e taki anga i mofu. Na den e meke i tyobo a Masaa Gadu ain.”
12 We, di Masaa Jesesi taki so, ne den bakaman fi en kon taigi en taki: “Masaa! Fa i si i taki de, ná sipowtu boon den Faliseiman ati boon a yu moo.”
13 We, ne Masaa Jesesi piki den taki: “U fika den! Bika den á de fu Masaa Gadu. Da ibiiwan sani di á de san mi Tata paandi, da na fu hali puu. 14 U fika den! Bika den sowtu sama de beendi. Da efu wan beendiman e suku fu tyai beendiman abaa gotoo, da na ala den fiya o kai a ini a gotoo?”
15 Namo Peitilisi akisi en taki: “Masaa! San na a mama fu a toli di i taki dyonson fu den Faliseiman sama de? I sa puu en fini fini gi wi?”
16 Ne a piki den taki: “Oho! Useefi nái fusutan mi kiinkiin ete, no? 17 Useefi á sabi ete taki, a sani di wan sama e nyan, e go ne en bee. Da te wan pisi, da a kon komoto baka, no? We, kweti! Dati á poi meke i tyobo a Masaa Gadu ain. 18 Ma na den sani di yu e puu a ini i mofu. Bika, na te a ini ati den sani ape de. Da, den e kon komoto a doo, da den e meke i tyobo a Masaa Gadu ain. 19 Bika a ini wan sama ati ini ala ogii e komoto. Sani enke kii sama. Waka anga taa uman ofu man. Soseefi motyo libi anga lei. Fufuu seefi tu. Taki ogii fu Masaa Gadu anga poli taawan nen seefi. 20 Da na den sowtu sani ya e kon komoto a doo, fu meke a sama tyobo a Masaa Gadu ain. Ma fu nyan sondee wasi ana enke fa weiti taki, dati á poi meke wan sama tyobo a Masaa Gadu ain.”
Masaa Jesesi tyai yeepi gi wan
uman di á de Dyusama
Mk 7:24-30
21 Ne Masaa Jesesi anga den bakaman fi en komoto na a kondee de, ne den go na a pisiwataa fu Tilosi anga Sidon. 22 We, ne fa i si den go doo de, ne wan uman lon kon a Masaa Jesesi. A uman ya na be fu a kondee den kai Kaana. A ná be Dyusama. Namo ai bali taki: “Masaa! Na yu na a Bakaten Manpikin fu Kownu Dafeti paansu. Gaantangi abi tyali ati fu mi, baa? Bika wan takuu jeje de na a umanpikin fu mi tapu, e pina en, e tyotyo en.”
23 Ma anga ala fa a uman e begi de, toku Masaa Jesesi á piki en seefi seefi. Namo den bakaman fu Masaa Jesesi taigi en taki: “Masaa! Gaantangi, bali a uman de, meke a kaba a u baka. Senten, ne ai waka a u baka e muliki wi.”
24 We, ne na nowfosi Masaa Jesesi o piki a uman taki: “Uman! Masaa Gadu á sende mi, fu mi go a taa foluku, moo enke den lasi sikapu fu Islayeli Kondee.”
25 Ma toku, a uman kon kai ne en fesi, sutu kini a doti, e begi taki: “Masaa! Gaantangi, ma yeepi mi.”
26 Ma Masaa Jesesi piki a uman taki: “A á fiti fu mi puu beele a den pikin ana towe gi den dagu.”
27 Namo a uman piki taki: “Masaa! Na so a de tuu! Ma wan pikin dagu seefi á sa abi pasi, fu kon piki den sakasaka di e kai komoto na a tafaa kon a doti, no?”
28 Namo Masaa Jesesi piki en taki: “Uman! Yu e biibi mi taanga! Da a sani di i si yu e suku de, i fende en kaba.” Masaa Jesesi á kaba taki seefi, namo a umanpikin fu a uman kon bun kelle.
Masaa Jesesi deesi somen
taa siki sama
29 We, ne Masaa Jesesi komoto de. Ne a go koosube fu a ze fu Galileya. Ne a go a wan mongo tapu go sidon. 30 Ne tyaipi sama kon ape ne en. Den tyai lanman, beendiman, masimasi wan, babawman kon ne en. Ne den poti den ne en futu. Namo a deesi ala den fiya. 31 Ma, da den sama foondoo seefi, di den si fa den babawman e taki. Den lanman e waka. Den masimasi wan kon bun. Den beendiman e si. Da den sama foondoo tuutuu. Ne den gafa Masaa Gadu, a Gadu fu Islayeli Kondee.
Masaa Jesesi gi fo dunsu sama
sani fu nyanyan
Mk 8:1-10
32 Ne Masaa Jesesi kai den bakaman fi en, ne a taigi den taki: “Tyali e kisi mi fu den tyaipi sama ya! Bika tide, na di fu dii dei di den de anga mi ya, sondee nyan. Da mi á wani sende den gwe a osu anga angii bee so. Bika falan falan sa kisi den a pasi.”
33 Namo den bakaman piki taki: “Masaa! Pe wi o poi fende sani gi den somen sama ya, fu den nyan? Bika luku ya! Nyanyan á de na a sabana ini pe u de ya, fu gi den.”
34 Ma Masaa Jesesi akisi den taki: “Onmen beele u abi de?”
Namo den piki en taki: “Na seibin beele anga wantu losi fisi namo u abi ya.”
35 We, ne Masaa Jesesi sende ala den sama go sidon a doti. 36 Ne a teke den seibin beele anga den fisi. Ne a gi Masaa Gadu daa, te a kaba. Ne a booko den beele anga den fisi pisipisi, gi den bakaman, fu go paati gi den somen sama. 37 Ne den bakaman fi en teke, ne den paati gi den somen sama te doo. Ne ala den sama nyan te den bee fuu. Ne den bakaman fi en piki den pisipisi beele di fika, te seibin gaan bakisi fuu kwaa. 38 Da ala den sama di be nyan, da a be sa de wan sani fu fo dunsu manengee, boiti den uman anga den pikinengee di be nyan. 39 We, ne di Masaa Jesesi sende ala den sama gwe, ne a go a ini wan boto, ne a abaa go na a pisiwataa fu Magadan.