2
Teke saka fasi
We, a Kelestesi e gi u taanga di u abi fanowdu. Soseefi lobi fu koo u ati. A seefi Apaiti Jeje di be e tyai en, de fu tyai wi tu. Soseefi u abi tyali ati fasi fu wooko anga taawan. Da u libi de fu piisii mi ya! U denki sani go na a wan se. U lobi ibiiwan a seefi fasi. U libi switi fasi makandii enke wan. U poti ede makandii suku a seefi sani fu Masaa Gadu.
Noiti suku wini fi i wawan namo. Noiti suku gafanen fi iseefi. Noiti keli iseefi hei moo taawan. Lesipeki taawan moo iseefi. Teke ain luku san taawan mankei, da booko ede anga a taawan nowtu.
Denki enke Kelestesi Jesesi
Denki sani na a fasi fa Kelestesi Jesesi e denki.
Luku fa a abi a hii bigi fu Masaa Gadu a tapu anda fosi a saka kon ya.
Ma a á teke fu tyai a fasi de waka lontu goontapu suku wini fi enseefi.
Kweti! A saka enseefi puu a hii bigi fi en poti a wanse.
Ne a teke a saka fasi fu wan wookoman di gei saafu e dini basi.
Na so a teke libisama fasi enke ibii taawan ya.
Namo enke wan libisama,
ne a saka baka fu waka dini Masaa Gadu a tapu.
A teke Masaa Gadu taki te doo dede wan lagi fasi a koloisi seefi.
Na so meke Masaa Gadu hei en pasa ala taawan.
Ne a fende makiti fu taampu a fesi fu ala taa sani di nen i sa kai.
10 Na so Masaa Jesesi de basi fu ala sani a tapu anda doo goontapu ya seefi.
Soseefi doo a moo lagi peesi a dedekondee seefi.
Ibiiwan fu den sani ya abi fu saka gi en.
11 Ibiiwan fu den tongo abi fu piki taki:
“Eeye! Jesesi Kelestesi na a moo gaan Masaa di de.”
Na sowan fasi Masaa Gadu enke Tata fu wi ala sa fende gaandi.
Fa fu libi te Pawlesi á de
12 Mi lobi biibiwan! Da teke a fasi fi en de tu. Masaa Gadu tyai yeepi puu u a takuudu anga ogii. Da enke fa u gwenti teke en taki de kaba, da feti naamo libi leti. Moo libi so seefi anga ala lesipeki anga gaan kenisi fi en. Ma a ná te mi de ape namo, ma winsi mi á de ape seefi. 13 Bika ne en gi u en taanga fu teke en taki, meke u poi libi so. Da u sa poi du den sani di a fiti poti.
14 Da winsi san de fu du, ná kuutu fu dati. Du en sondee hali go anga hali kon. 15 Da finga ná o poi soi kaagi u anga leti. Bika u sa de sondee takuudu fasi a mindii fu a takuu goontapu pe ogii ati sama e waka e libi takuudu fasi ya. U o de a den mindii enke lobi pikin fu Masaa Gadu di bun, fu si enke te neti dunguu, ma sitali a tapu e beenki fu si kiinkiin. 16 Na so u mu tan, fu tyai a bosikopu fa Masaa Gadu e gi libi tego. Da mi ya seefi o poi gafa u de na a dei di Masaa Jesesi o kon baka. Bika u libi sa soi fa mi á kon wooko de fu soso. 17 U teke biibi, ne u poti u libi gi Masaa Gadu enke te Dyu begiman e poti bunbun meti boon, fu gi Masaa Gadu daa. Da efu mi teke dede dise tu, da a gei mi buulu di lon na a diingi di mu towe a dati tapu, fu meke a daa doo peesi seefi. A hii sani ya e piisii mi. Bika mi anga u mokisa gi u libi a Masaa Gadu so. 18 Da piisii de tu. U poolo, fu di mi anga u mokisa gi Masaa Gadu u hii libi so.
Pawlesi wani sende Timotiyesi
19 We, efu Masaa Jesesi wani, da a ná o langa fosi mi sende Timotiyesi kon luku u de. Mi o kisi nyun kaakiti, te a sa daai kon taigi mi ya baka, fa sani e go anga u anda. 20 We, mi o sende Timotiyesi kon luku u de, bika mi ná abi taa sama ya boiti en di e fii gi u anda enke mi ya. Fu tuu, ai booko ede ya, fa ai go anga u anda. 21 Mi e taigi u a sani ya, fu u sa sabi taki, den taawan ya e suku soso wini fu denseefi namo. Da den nái feti a sani fu Kelestesi Jesesi baka.
22 Ma u sabi Timotiyesi dati, fa ai dini Masaa Gadu tuutuu fitoow fasi. Bika di wi be de a u anda, da u be si dati. Fa a be mokisa wooko anga mi enke wooko manpikin di e yeepi en dda a sani. Na so a be e yeepi mi, meke moo sama kon biibi a Bun Nyunsu. 23 We, na a Timotiyesi ya mi e denki fu sende kon luku u de. Fa i si mi o kisi fu sabi taki, mi o komoto a dunguu osu ya, da na so mi o sende en wanten. 24 Mi abi a biibi tu taki, mi o fii komoto a dunguu osu ya. Da te dati pasa, da a ná o langa fosi miseefi sa kon luku u de.
Pawlesi o sende Eipafoditesi
kon baka
25 We, mi si en fanowdu fu sende wi lobi biibi baala Eipafoditesi kon gi u de baka. U be gi mi en, fu teke u peesi waka yeepi mi wooko. Da a yeepi mi so tuu, te mi be abi en fanowdu. Na wan man di be mokisa wooko anga mi tuutuu. Wi feti makandii sowan fasi enke tu suudati di e tyai wini gi a basi. Na so u wooko soi fa Masaa Gadu bosikopu di wi e taki na a tuutuu wan. 26 Ma fa u de, da Eipafoditesi e angii fu u anda. Soseefi, a kon sabi taki, u e yee anda taki, ai siki dise. Ne ai fii wan fasi ya. 27 We, fu tuu, a be siki dise tuutuu enke fa u yee anda. Pikinmoo en boo be koti, ma na tyali ati fasi Masaa Gadu teke luku en, meke a kon bun baka. Da a kon, na miseefi Masaa Gadu yeepi de so. Bika di a kon bun en baka, da a kibii mi fu tyali á kon a mi tapu moo san mi abi ya kaba.
28 We, da gawgaw mi e sende en kon gi u anda baka. Bika mi wani u piisii de, te u sa si en baka. Efu mi yee dise taki, u piisii so, da wan koko sa losi komoto a mi ati. 29 We, da poolo puu en a boto anga piisii de. Na so Masaa Gadu wani. Bika sama enke Eipafoditesi fiti fu gi gaandi. 30 Bika a be poti en libi a dede mofu seefi, fu a wooko fu Kelestesi ede. A yeepi mi wan fasi di u anda seefi á be o poi.