2
Timotiyesi mu sete enseefi fu
du a wooko
We, mi manpikin Timotiyesi! I mu gi Jesesi Kelestesi pasi fu a teke en bun ati fasi wooko a ini yu. Meke i fende taanga anga kaakiti fu oli taanga go doo a ini a wooko. Leli taawan a hii tuutuu leli di mi be leli yu. Da yu mu teke a leli ya gi bunbun sama di i sa fitoow di abi koni sai fu leli taawan bunbun baka. Bika tyaipi taa sama seefi fende taki na a tuutuu leli fu Masaa Gadu mi gi yu.
I mu de kaba kaba fu tei ati teke banowtu fu Masaa Jesesi Kelestesi ede, leti enke fa wan bunbun suudati de kaba kaba fu teke banowtu fi en kondee ede a ini wan feti. Bika te suudati de a feti tapu, da den nái wooko moo enke wan kuwownu sama. Nono! Den e wooko fu a komandanti fu den mu piisii anga den na a fasi fa den e wooko. Da soseefi tu, te sama de a sitee lon e lon fu wini wan sani, da efu a á lon a lon na a fasi di a mu lon, da a ná o fende a paiman di wan winiman e fende. Da na soseefi wan sama di e wooko taanga paandi en goon tu. A fiti fu en fosi fende a nyanyan fu a goon nyan. Timotiyesi, pakisei den sani di mi e taki ya bun. Bika Masaa Gadu o yeepi yu fi i fusutan ala fa den de anga fa i mu du a wooko fi i.
Ma Timotiyesi, yu á mu feegete taki, Jesesi Kelestesi be dede koti boo pii, ma Masaa Gadu weki en puu a dede kon a libi ya baka. A be meke enke bakaten pikin fu Kownu Dafeti paansu tuu. Disi na a Bun Nyunsu fu mi, di mi e waka e bali na ala pe mi go. Da na fu a Bun Nyunsu ya ede meke i si banowtu e kon a mi tapu so. Den kisi mi bui poti a dunguu osu enke wan sama di du ogii. Bika na mi den kisi bui, ma a wowtu fu Masaa Gadu ná wan sama di poi bui en. 10 Na fu dati ede meke mi e tei ati e teke ala den banowtu di e kon a mi tapu ya anga pasensi. Bika mi e pakisei den sama di Masaa Gadu teke toon fi en seefi. Kelestesi Jesesi o tyai yeepi gi den puu den a ini a libi fu takuudu. Da Kelestesi Jesesi o gi den a libi fu tego na a gaan dyendee peesi pe Masaa Gadu seefi e tan.
11 Da Timotiyesi, den sani di mi o taigi yu ya now, na tuutuu sani fu teke:
Bika efu wi anga Kelestesi Jesesi dede makandii,
da wi anga en o libi makandii tu.
12 Da efu wi tei ati oli doo,
da wi anga en o tii ala sani makandii a bakaten.
Da efu wi piki taki, wi á sabi en,
da en seefi o piki a fesi fi en Tata tu taki a á sabi wi.
13 Awinsi wi á de fu fitoow seefi,
ma en dati naamo abi fitoow fasi.
Bika a á poi daai enseefi poti taa fasi.
Fa wan wookoman fu
Masaa Gadu mu de
14 We, Timotiyesi, i mu tan membee den taa sama di e gi leli anda taki, den á mu de ape e taki soso taki e ali go e ali kon. Bika den sowtu taki de, nái tyai yeepi gi sama, kweti kweti. Ma na poli den e poli den sama di e yee den kaba anga den a soso. 15 Da Timotiyesi, yu mu feti fu Masaa Gadu sa abi piisii anga yu. Wooko leti fu sen á kisi yu bakaten taki yu á wooko bun. I mu leli den sama a tuutuu bosikopu fu Masaa Gadu enke fa a fiti. 16 Ma yu á mu poti mofu a ini den soso taki de, kweti kweti. Bika den soso taki de á fiti Masaa Gadu. Bika moo anga moo den sama di e taki den soso taki de e diipi komoto a Masaa Gadu pasi. 17 Soseefi, da a falisi leli fu den sa poli wan sama hii libi enke fa soo sa booko poli wan sama hii sikin. Da na a wooko ya, Himeneyesi anga Feleites e waka e du. 18 Den komoto fika a tuutuu leli fu Masaa Gadu go e leli sama taki a weki baka a dede pasa kaba. Da anga sowtu leli de, den e fuduwali son sama te, den á sabi fa fu biibi moo.
19 Ma toku, dati á poi poli a tuutuu leli fu Masaa Gadu, kweti kweti. Bika a leli ya taki, Masaa Gadu sabi den sama fi en. Da sama di wani de fu Masaa mu daai baka fika ogii.
20 Ma luku wan gaan osu te a kaba. Somen sowtu a sowtu sani de a ini fu teke wooko. Gowtu sani de ape. Solufu sani anga udu sani seefi de ape tu. Ma soseefi sani di den meke anga tokotoko de ape tu. Son fu den sani ya na fu teke du wan lagi wooko. Taawan baka na fu teke du wan hei wooko. Na a sowtu fasi ya, biibisama de gi Masaa Gadu fu teke wooko tu. 21 Da wan sama, efi i fika den ogii sani di u taki a fesi de, ne i kon e libi enke fa Masaa Gadu wani, da i de enke wan fu den moo waiti sani fu wan osu di den sa teke du wan gaan wooko. Bika a de apaiti fasi gi a Masaa, da ala yuu na yuu fu a Masaa teke en du wan bunbun wooko.
22 We, Timotiyesi, lon wai a pasi gi den takuu losutu di e kon a yonkuu sama pasi. Ma feti fi i libi wan letiopu libi a Masaa Gadu fesi. I mu e biibi Masaa Gadu. I mu lobi Masaa Gadu anga libisama. Wooko switi makandii anga ibii taa sama. 23 Ná mosoo iseefi anga den sama di e sitee gaan sitee e taki soso wisiwasi toli di ná abi wini. Bika iseefi sabi, da na soso kwali, feti anga toobi den sowtu sani de e tyai kon. 24 Ma wan wookoman fu Masaa Gadu á mu lobi e sitee e meke gaan toobi. Ma a mu abi switi fasi anga ala sama. A mu sabi fa fu leli taawan. Da soseefi a mu wooko anga ala pasensi tu. 25 Da a mu kaasi den sama di e tyai falisi leli anga ala saafi saka fasi. Bika yu á poi sabi. Kande Masaa Gadu seefi sa opo den ain fu meke den daai libi, fu kon fusutan a tuutuu leli fu Masaa Gadu, enke fa a mu de. 26 Da na so den sa kisi fusutan fu lon komoto a ini a kisi di didibii be kisi den poti fu du san a wani anga den.