11
Yɛfɛtɛ pǝsɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nyʋɣʋ tʋ
Yoolɑɑ tɑɑ yoolu nɔɣɔlʋ ɩ kɑ wɛnnɑ Kɑlɑɑtɩ, pɑ yɑɑ-ɩ sɩ Yɛfɛtɛ, nɑ ɩ cɑɑ sɩ Kɑlɑɑtɩ, ɩ too kɛ ɑpɑlɑɑ tǝnɑ ɑlʋ. Ɩ cɑɑ ɩnɩ ɩ ɑlʋ lɛlʋ kɑ lʋlɑ-ɩ ɑpɑlʋpiyɑ tɔtɔɣɔ. Sǝlɛ sɩ kɔmɑ nɑ sɩ́ lɑ́ yǝlɑɑ ɩlɛnɑ sɩ́ tɔɣɔnɩ Yɛfɛtɛ sɩ: N kɑɑ nɑ tɑ cɑɑ kpɑncoou. Mpi tɔ, n kɛ́ tɑ cɑɑ nyɩɩtʋ tɑɑ pǝyɑɣɑ kɛ́.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Yɛfɛtɛ sewɑ ɩ newɑɑ mpɛ nɑ ɩ́ polo nɑ ɩ́ cɑɣɑ Tɔpʋ tɛtʋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ yǝlɑɑ mpɑ pɑ wɛ ɩsɩɩ ɩnɩ tɔ pɑ́ koti ɩ kiŋ nɑ ɩ́ nɑ-wɛ pɑ́ lɩɩkɩ kʋlɩɩʋ.
Pǝ tɑɑŋɑɑ, ɩlɛnɑ Amoni nyǝ́mɑ kɔɔ nɑ pɑ́ yookinɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ. Yoou kɔmɑ nɑ kʋ́ hɑŋ ɩlɛnɑ Kɑlɑɑtɩ sɔsɑɑ polo Yɛfɛtɛ wɑɑlɩ kɛ́ Tɔpʋ tɛtʋ tɑɑ sɩ: Kɔɔ nɑ ń tɛɛ-tʋɣʋ nɔɣɔ nɑ tǝ́ polo tǝ yoonɑ Amoni nyǝ́mɑ.
Tǝnɑɣɑlɛ Yɛfɛtɛ sɩ: Mɑtɔŋ mǝ tɑɑ kpɑnɑ-m nɑ ɩ́ tɔɣɔnɩ-m mɑ tɛ? Ɩlɛnɑ lɑŋwɑkǝllɛ mɑɣɑnɑ-mɛ nɑ ɩ́ kɔŋ mɑ wɑɑlɩ suwe?
Ntɛnɑ sɔsɑɑ sɩ: Tǝ kɔmɑɣɑ sɩ ń kɔɔ nɑ ń tɛɛ-tʋɣʋ nɔɣɔ nɑ tǝ́ yoonɑ Amoni nyǝ́mɑ nɑ ń lɑ tɑ́ nɑ Kɑlɑɑtɩ nyǝ́mɑ tɑ́ nyʋɣʋ tʋ.
Kɛlɛnɑ ɩ́ cɔ-wɛ sɩ: Ɩ́ mǝlǝnɑ-m sɩ tǝ́ yoonɑ Amoni nyǝ́mɑ nɑ Tɑcɑɑ ɩ́ tʋ-wɛɣɛ mɑ niŋ tɑɑ, mɑɑ lɑ mǝ nyʋɣʋ tʋ nɑ?
10 Mpʋɣʋlɛ sɔsɑɑ sɩ: Yɛɛ, tɩɩ lɑ mpʋ. Tɑcɑɑ kɛlɛ tɑ́ ɑseetɑ tʋ.
11 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yɛfɛtɛ tǝŋɑ Kɑlɑɑtɩ sɔsɑɑ nɑ yǝlɑɑ kpɑ-ɩ pɑ nyʋɣʋ tʋ, nɑ pɑ́ tʋ yoolɑɑ tǝnɑɣɑ ɩ niŋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ Yɛfɛtɛ lɛlɩ tǝ tǝnɑ nti ɩ nɑ sɔsɑɑ pɑ yɔɣɔtɑɑ nɑ pɑ́ sɩɩ tɔɣɔ Tɑcɑɑ ɩsɛntɑɑ.
Tɔmnɑɑ mpɑ Yɛfɛtɛ heelɑ Amoni nyǝ́mɑ tɔ
12 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yɛfɛtɛ tilɑɑ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ Amoni wulɑʋ sɩ: Mɑ nɑ-ŋ suwe nɑ ń kɔɔ nɑ ń yookinɑ mɑ yǝlɑɑ?
13 Ntɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ́ cɔ sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɩɩʋ Icipiti tɔ pɑ lɛɛkɑ mɑ tɛtʋ kɛ pǝ kpɑɣɑʋ Alǝnɔŋ tɔ. Hɑlǝnɑ pǝ́ polo Yɑpɔkɩ nɑ Yɑɑtɑnɩ.
14 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yɛfɛtɛ tɑsɑ tiluɣu nɑ pɑ́ heeli Amoni nyǝ́mɑ wulɑʋ sɩ: 15 Pǝ tɑɣɑ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ nɑ Amoni nyǝ́mɑ tɛtʋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɛɛkɑɑ. 16 Mpi tɔ, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɩɩʋ Icipiti tɔ, wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ pɑ tɔmɑ, hɑlǝnɑ pɑ́ tɑlɑ Sǝsǝncɑɑsɩ Teŋku. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ pɑ mǝlǝnɑ Kɑtɛɛsɩ. 17 Tǝnɑɣɑ pɑ tilɑɑ nɑ pɑ́ sǝlǝmɩ Ɩtɔm wulɑʋ sɩ: Hɑ-tʋɣʋ mpɑɑʋ nɑ tǝ fɑɣɑnɑ nyɑ́ tɛtʋ tɑɑ. Amɑ ɩ́lɛ́ ɩ kisɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ sǝlǝmɩ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ nɑ pɛlɛ pɑ́ kisi mpʋ tɔtɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ sɑɑlɩ Kɑtɛɛsɩ. 18 Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ pɑ kpɑɣɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ mpɑɑʋ nɑ pɑ́ cɔɔlɩ Mowɑpʋ nɑ Ɩtɔm pɑ tɛtʋ nɑ pɑ́ lɩɩ Mowɑpʋ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ siki Alǝnɔŋ lɔɔʋ nɔɣɔ tǝnɑ, pɑ tɑ sʋʋ Mowɑpʋ tɛtʋ tɑɑ. Mpi tɔ, pɛlɛ pɑ tɛtʋ toŋɑ ntɛ́ pɔɣɔ ŋkɛ. 19 Ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tili nɑ pɑ́ heeli Amolii wulɑʋ Sihoŋ wei ɩ tɔkɑɣɑ kɑwulɑɣɑ kɛ Hɛsǝpɔŋ tɔtɔ tɔ sɩ ɩ́ yele-wɛ nɑ pɑ́ fɑɣɑnɑ ɩ tɛtʋ tɑɑ nɑ pɑ́ tɛɛ timpi pɑ puki tɔ. 20 Sihoŋ nɑ́ tɑ́ lɑ́ Ɩsɛɣɛlɩ kɛ nɑɑni sɩ ɩ́ yele-wɛ nɑ pɑ́ fɑɣɑnɑ ɩ tɛ́. Ɩlɛnɑ ɩ́ koti ɩ yoolɑɑ nɑ pɑ́ yoonɑ-wɛ. 21 Ɩlɛnɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ tʋ-wɛɣɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ niŋ tɑɑ nɑ pɛlɛ pɑ́ kǝlɩ-wɛ nɑ pɑ́ lɛɛkɩ pɑ tɛtʋ tǝnɑɣɑ hɔɣɔlʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɑɑ. 22 Pǝ kpɑɣɑʋ Alǝnɔŋ tɛtɛkǝlɛ nɑ pǝ́ polo Yɑpɔkɩ lɔɔʋ tɔ, nɑ pǝ́ kɛlɩ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ wʋlɑɣɑ tɛtʋ hɑlǝnɑ pǝ́ polo Yɑɑtɑnɩ. 23 Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ hɑnɑ ɩ yǝlɑɑ tɑɣɑ nɔɣɔ sɩ tǝ́ lɛɛkɩ Amolii nyǝ́mɑ tɛtʋ. Ɩlɛnɑ nyɑɑ cɑɑkɩ sɩ n tɑɣɑnɩ-tǝɣɩ lɛɛkʋɣʋ nɑ? 24 Tɛtʋ nti nyɑ́ tʋɣʋ Kɛmɔsɩ hɑ-ŋ tɔ nyɑ́ kisɑ-tɩ? Mpʋ tɔtɔɣɔ tɑ́ wɛnɑ mpɑɑʋ sɩ tǝ́ tɔɣɔ tɛtʋ nti tɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ hɑ-tʋ tɔ. 25 Sipɔɔ pǝyɑlʋ Pɑlɑkɩ wei ɩ kɛ́ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ wulɑʋ sɔsɔ tɔ, ɩ́lɛ́ ɩ wɛnnɑ toŋ. Pǝyele ɩ tɑ yoonɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ. Nɑ ɑweɣe nyɑɣɑ tǝnɑ. 26 Pɩɩsɩ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ (300) kɛlɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ cɑɣɑ Hɛsǝpɔŋ nɑ Alowɛɛ nɑ pǝcɔlɔ ɑcɑlɛɛ tɑɑ nɑ ɑcɑlɛɛ nnɑ ɑ wɛ Alǝnɔŋ lɔɔʋ nɔɣɔ tɔ ɑ tɑɑ. Ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ tɑɑ lɛɛkɩ-wɛɣɛ tɛtʋ ntǝɣɩ wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ? 27 Pǝ tɑɣɑ mɑ́ pǝntǝnɑnɑ-ŋ. Amɑ nyɑ́ wɑkǝlǝnɑ nɑ mɑ́, hɑlǝnɑ ń yookinɑ-m. Tɑcɑɑ wei ɩ hʋʋkǝnɑ yǝlɑɑ kɛ tɔm tɔ, ɩ́ hʋʋ tɑ nɑ-mɛ tɑ tɔm kɛ sɑŋɑ.
28 Pɑɑ nɑ mpʋ Amoni wulɑʋ tɑ yɑɑ Yɛfɛtɛ tɔm ntǝɣɩ pʋlʋ.
Yɛfɛtɛ sɩɩ nɔɣɔ
29 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Feesuɣu tii Yɛfɛtɛ tɔɔ, nɑ ɩ́ cɔɔ Kɑlɑɑtɩ nɑ Mɑnɑsee tɛtʋ. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ polɑ Misipɑ kɛ Ɩsɔ kiŋ kɛ Kɑlɑɑtɩ tɛtʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ tɛɛ Amoni nyǝ́mɑ kɛ yoonɑʋ. 30 Ɩlɛnɑ ɩ́ sɩɩ Tɑcɑɑ kɛ nɔɣɔ sɩ: Ye n tʋ Amoni nyǝ́mɑ kɛ mɑ niŋ tɑɑ, 31 kɑncɑɑlɑɣɑ yʋlʋ wei ɩ kɑ́ lɩɩ mɑ sǝŋʋɣʋ tɔɣɔ mɑɑ lɑ-ŋ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ nyɑɣɑ kɑ tǝnɑ tɔ.
32 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yɛfɛtɛ ŋmɑɑ Amoni nyǝ́mɑ toŋɑ nɑ ɩ́ yoonɑ-wɛ nɑ Tɑcɑɑ tʋ-wɛɣɛ ɩ niŋ tɑɑ. 33 Ɩlɛnɑ ɩ́ kǝlɩ-wɛ nɑ ɩ́ lɛɛkɩ ɑcɑlɛɛ hiu kɛ pǝ kpɑɣɑʋ Alowɛɛ, nɑ pǝ́ cɔɔ Mini tɔ. Hɑlǝnɑ Apɛɛlɩ-Kǝlɑnim. Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kʋ-wɛɣɛ sɔsɔm kɛ́, ɩlɛnɑ pɑ́ tii tǝfɛ.
34 Wɑɑtʋ wei Yɛfɛtɛ mǝlɑɣɑ ɩ tɛ Misipɑ, ɩlɛnɑ ɩ pɛɛlɔ lɩɩ ɩ sǝŋʋɣʋ nɑ ɩ́ mɑkɩ ɑkilimɑ nɑ ɩ́ pɑɑkɩ. Ɩ tike kɛ ɩ kɑ lʋlɑɑ, ɩ fɛɩnɑ ɑpɑlʋpiyɑ yɑɑ ɑlʋpiyɑ lɛnsɩ tɔtɔ. 35 Ɩ loosɑ-ɩ, ɩlɛnɑ ɩ lɑŋlɛ wɑkǝlɩ. Hɑlǝnɑ ɩ́ cǝlɩ ɩ wontu nɑ ɩ tɔ sɩ: Hɑɩ, mɑ pu, n kɔŋnɑ mɑ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́ mpusi nɑ ń pǝsǝɣɩ mɑ lɑɑkɑlɩ suwe? Mɑ tɛmɑ mɑ nɔɣɔ sɩɩʋ kɛ Tɑcɑɑ, pǝ fɛɩ sɩ mɑɑ tuli tɑpǝŋ.
36 Mpʋɣʋlɛ ɩ pɛɛlɔ cɔwɑ sɩ: Ye n kɑ sɩɩ Tɑcɑɑ kɛ nɔɣɔ, lɑnɑ-m ɩsɩɩ n kɑ sɩɩʋ tɔ. Mpi tɔ, Ɩsɔ nɑ́ lɑpɑ ɩ́lɛ́ ɩ nyǝntʋ nɑ ɩ́ lɛɛtɩ nyɑ́ kolontunɑɑ Amoni nyǝ́mɑ nɑ nyɑ́ nɔɣɔ. 37 Ɩlɛnɑ ɩ́ sǝlǝmɩ ɩ cɑɑ sɩ: Yele nɑ mɑ́ nɑ mɑ tɑɑpɑlɑɑ tǝ́ kpɑ́ pulɑɣɑ tɑɑ kɛ́ ɩsɔtʋnɑɑ nɑɑlɛ nɑ mɑ́ wii. Mpi tɔ, mɑ sǝkɩ nɑ mɑ́ tɑ sɑɑtɑ.
38 Ɩlɛnɑ Yɛfɛtɛ tisi sɩ ɩ́ polo nɑ ɩ́ lɑ ɩsɔtʋnɑɑ nɑɑlɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ́ nɑ ɩ tɑɑpɑlɑɑ pɑ kpɑ pulɑsɩ tɑɑ nɑ ɩ́ wii. Mpi tɔ, ɩ sǝkɩ nɑ ɩ́ tɑ sɑɑtɑ. 39 Ɩsɔtʋnɑɑ nɑɑlɛ tɛmɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ mǝlɩ ɩ cɑɑ kiŋ nɑ ɩ́lɛ́ ɩ lɑnɑ-ɩ ɩsɩɩ ɩ́ kɑ́ sɩɩʋ nɔɣɔ tɔ, nɑ ɩ́ sɩ́ nɑ ɩ́ tɑ nyǝntɑ ɑpɑlʋ. Pǝ kpɑɣɑʋ wɑɑtʋ ɩnɩ tɔɣɔ Ɩsɛɣɛlɩ ɑlɑɑ sʋʋ wulɑ kɛ 40 pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑɣɑ kʋyɛɛŋ liɣiti liɣiti kɛ́ Kɑlɑɑtɩ tʋ Yɛfɛtɛ pɛɛlɔ tɔɔ.