13
Sɑmsɔŋ lʋlʋɣʋ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑsɑ lɑpʋ kɛ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ́lɛ́ ɩ tʋ-wɛɣɛ Filiisi nyǝ́mɑ niŋ tɑɑ kɛ́ pɩɩsɩ nɩɩlɛ tǝcu.
Tɑŋ lʋlʋɣʋ tɑɑ tʋ nɔɣɔlʋ ɩ kɑ wɛnnɑ Solɑ, nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-ɩ sɩ Mɑnʋwɑ. Ɩ ɑlʋ kɑ kɛ́ kɑɑlʋlɑɣɑ kɛ́ ɩ fɛɩ pǝyɑɣɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Tɑcɑɑ ɩsɔtɑɑ tillu lɩɩ ɑlʋ ɩnɩ ɩ tɔɔ, nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Mɑ nyǝ́mɑ sɩ n kɛ́ kɑɑlʋlɑɣɑ, ɩlɛ n fɛɩ pǝyɑɣɑ. Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ, n kɑ́ lɑ teu nɑ ń lʋlɩ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ. Mpʋ tɔ, pǝ kpɑɣɑʋ pǝnɛntɛ tɔ, tɑɑ nyɔɔ sʋlʋm yɑɑ kʋnyɔnyɔɔm kʋkʋkʋm nɑpǝlɩ. Pǝyele tɑɑ tɔɣɔ mpi Ɩsɔ kisinɑ-mɛ tɔ. Mpi tɔ, n kɑ lɑ teu nɑ ń lʋlɩ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ. Hʋnʋɣʋ kɑɑ kpɑ kɑ nyʋɣʋ tɑɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, hɑtoo kɑ too lotu tɑɑ kɛ́ kɑ kɛ́ Ɩsɔ nyǝŋkɑ, nɑ ŋkɛ kɑɑ cɑɑlǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ hɛtʋɣʋ kɛ Filiisi nyǝ́mɑ niŋ tɑɑ.
Ɩlɛnɑ ɑlʋ polo nɑ ɩ́ kɛɛsɩ ɩ pɑɑlʋ sɩ: Ɩsɔ yʋlʋ nɔɣɔlʋ ɩ lɩɩnɑ ntɛɣɛ mɑ tɔɔ, ɩ nyǝnʋɣʋ wɛ sɔɣɔntʋ kɛ́ ɩsɩɩ Ɩsɔ ɩsɔtɑɑ tillu. Mɑ tɑ pɔɔsɩ-ɩ timpi ɩ lɩɩnɑɑ tɔ. Pǝ́cɔ́ ɩ́lɛ́ ɩ tɑ tɩɩ heeli-m ɩ hǝtɛ. Hɑlɩ ɩ heelɑ-m sɩ mɑɑ lɑ teu, nɑ mɑ́ lʋlɩ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ. Ɩlɛ pǝ kpɑɣɑʋ pǝnɛntɛ tɔ, mɑ́ tɑɑ tɑsɑ sʋlʋm kɛ nyɔɔʋ, yɑɑ kʋnyɔnyɔɔm kʋkʋkʋm nɑpǝlɩ. Pǝ́cɔ́ mɑ́ tɑɑ tɔɣɔ mpi Ɩsɔ kisinɑ-tʋ tɔ. Mpi tɔ, pǝyɑɣɑ ŋkɛ kɑ kɛ́ Ɩsɔ nyǝŋkɑ kɛ hɑtoo kɑ too lotu tɑɑ kɛ́, hɑlǝnɑ kɑ sǝm.
Mpʋɣʋlɛ Mɑnʋwɑ sǝlǝmɑ Tɑcɑɑ sɩ: Hɑɩ, Tɑcɑɑ, mɑ wiinɑ-ŋ sɩ ń mǝlǝnɑ nyɑ́ yʋlʋ wei n tilɑ tɑ́ kiŋ tɔ nɑ ɩ́ sɛɣɛsɩ-tʋɣʋ nti nti tɩɩ tǝŋ pǝyɑɣɑ ŋkɑ ɩnɩ tɩɩ lʋlɩ tɔ kɑ tɔm tɑɑ tɔ.
Ɩlɛnɑ Ɩsɔ mʋ Mɑnʋwɑ kʋsǝlǝmʋtʋ, nɑ ɩ́ mǝlǝnɑ ɩsɔtɑɑ tillu kɛ ɑlʋ ɩnɩ ɩ kiŋ, nɑ pǝ́ pɑnɑ ɩ wɛ ɩ tike kɛ tɑɑlɛ, ɩ pɑɑlʋ fɛɩ. 10 Ɩlɛnɑ ɩ́ lɔɣɔ ɩ tǝɣɩ ɩ pɑɑlʋ kiŋ nɑ ɩ́ yɑɑ-ɩ sɩ: Kɔɔ lɔŋ, yʋlʋ wei ɩnɩ ɩ kɑ lɩɩwɑ mɑ tɔɔ kɛ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ tɔ, ɩ tɑɣɑnɑ mǝlʋɣʋ tɔtɔ.
11 Ɩlɛnɑ Mɑnʋwɑ tǝŋ ɩ ɑlʋ nɑ pɑ́ polo yʋlʋ ɩnɩ ɩ kiŋ nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Tete wɑɑlɩ nyɑ́ yɔɣɔtǝnɑ nɑ mɑ tɛ ɑlʋ nɑ? Ɩlɛnɑ ɩ́lɛ́ sɩ: Nn mɑɣɑ.
12 Ntɛnɑ Mɑnʋwɑ sɩ: Ye pǝ kɔmɑ nɑ pǝ́ lɑ mpʋ, pepe nɑ pepeɣe tɩɩ lɑ pǝyɑɣɑ ŋkɛ kɑ tɔm tɑɑ, nɑ tǝ yele we?
13 Kɛlɛnɑ Tɑcɑɑ ɩsɔtɑɑ tillu sɩ: Pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ nyɑ́ ɑlʋ ɩ́ kii mpi nɑ mpi mɑ kisinɑ-ɩ tɔ. 14 Pǝ fɛɩ sɩ ɩ́ tɔɣɔ lɛsɛŋ pʋlʋ. Pǝ́cɔ́ ɩ́ tɑɑ nyɔɔ sʋlʋm yɑɑ kʋnyɔnyɔɔm kʋkʋkʋm nɑpǝlɩ. Pǝyele ɩ́ tɑɑ tɔɣɔ mpi Ɩsɔ kisinɑ-mɛ tɔ. Ɩ́ tǝŋ pǝ tǝnɑ mpi mɑ tʋ-ɩ mpʋ tɔ.
15-16 Mɑnʋwɑ tɑɑ cɛkǝnɑ sɩ Tɑcɑɑ ɩsɔtɑɑ tillu, ɩlɛnɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Cɑɣɑ nɑ tǝ́ lɑ-ŋ pǝfɑtɛ kɛ mʋʋllɛ. Ntɛnɑ ɩ́lɛ́ sɩ: Pɑɑ mɑ cɑɣɑɑ mɑ kɑɑ tɔɣɔ tɔɣɔnɑɣɑ. Ɩlɛ ye n sɔɔlɑɑ n lɑ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ nyɑɣɑ kɑ tǝnɑ tɔ. 17 Ɩlɛnɑ Mɑnʋwɑ tɔmɩ-ɩ sɩ: Heeli-tʋɣʋ nyɑ́ hǝtɛ, nɑ pǝ́ kɔmɑ nɑ tɔm nti n heelɑ-tʋ tɔ tǝ́ lɑ, ɩlɛ tɩɩ sɑ-ŋ.
18 Kɛlɛnɑ ɩsɔtɑɑ tillu sɩ: Mɑ hǝtɛ wɛ piti kɛ́. Pepe tɔɔ kɛ́ n cɑɑ tǝ nyǝm?
19 Ḿpʋ́ɣʋ́ Mɑnʋwɑ kpɑwɑ pǝfɑtɛ nɑ ɩ kʋhɑʋ nɑ ɩ́ lɑ́ Tɑcɑɑ wei ɩ lɑkɩ piti tǝmɑ tɔɣɔ kɔtɑɣɑ kɛ kʋkpɑmʋɣʋ tɔɔ. Ɩ́ nɑ ɩ ɑlʋ pɑ tɔŋnɑ nyǝnʋɣʋ kɛ mpʋ, nɑ 20 kɔkɔ nɑ́ɑ́ mʋɣɩ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ, ɩlɛ pɑ nɑ́ Tɑcɑɑ ɩsɔtɑɑ tillu ntɛ́ nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ kɔkɔ ŋkɛ nɑ ɩ́ kpɑɑkɩ. Ɩlɛnɑ pɑ́ hoti ɑtɛɣɛ pɑ ɩsɛntɔɔ. 21 Wɑɑtʋ ɩnǝɣǝlɛ Mɑnʋwɑ nɑ ɩ ɑlʋ pɑ cɛkǝnɑɑ sɩ Tɑcɑɑ ɩsɔtɑɑ tillu. Ɩlɛ ɩ tɑ tɑsɑ pɑ tɔɔ kɛ́ lɩɩʋ tɔtɔ. 22 Ntɛnɑ Mɑnʋwɑ heeli ɩ ɑlʋ sɩ: Hei, Ɩsɔ kɛ́ tǝ nɑwɑ yoo, ɩsɩɩ tǝ sǝpɑ.
23 Mpʋɣʋlɛ ɩ ɑlʋ cɔ-ɩ sɩ: Ye Tɑcɑɑ kɑ cɑɑkɑɣɑ-tʋɣʋ kʋɣʋ, ɩ tɑɑ mʋ tɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ nyɑɣɑɑ tɔ nɑ tɔɣɔnɑɣɑ nyǝŋkɑ. Pǝyele ɩ tɑɑ hʋlɩ-tʋɣʋ pʋlʋ nɑ ɩ́ heeli-tʋɣʋ nɑtǝlɩ.
24 Ḿpʋ́ɣʋ́ Mɑnʋwɑ ɑlʋ lʋlɑ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ, nɑ ɩ́ hɑ-kɛɣɛ hǝtɛ sɩ: Sɑmsɔŋ. Pǝyɑɣɑ tɔŋnɑ pɩɩʋ nɑ Tɑcɑɑ kooliɣi-kɛɣɛ kʋpɑntʋ. 25 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Feesuɣu tiiwɑ ɩ tɔɔ kɛ́ tɔm kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝm kɛ wɑɑtʋ wei ɩ kɑ wɛ Tɑŋ tǝsikile kɛ Solɑ nɑ Ɩsǝtɑwɔlɩ pɑ hɛkʋ tɔ.