19
Ilii ɑpɑlʋtʋ lɔʋ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Akɑpɩ kɛɛsɑ ɩ ɑlʋ Sesɑpɛɛlɩ kɛ pǝ tǝnɑ mpi Ilii lɑpɑ tɔ. Nɑ ɩsǝnɑ ɩ kʋwɑ Pɑɑlɩ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ tɔ. Ɩlɛnɑ Sesɑpɛɛlɩ tili nɑ pɑ́ heeli Ilii sɩ: Ye cele ɩsǝntɔ tɑkɑ mɑ tɑ kʋ-ŋ teitei ɩsɩɩ n kʋɣʋ Pɑɑlɩ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ mpɛ tɔ, tɩɩŋ ɩ́ hɔ mɑ ŋkpɑŋʋɣʋ nɑ wɑhɑlɑ sɔsɔ nɔɣɔlʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ sɔɣɔntʋ kpɑ Ilii, nɑ ɩ́ kpɑɣɑ ɩ tǝmlɛ tʋ nɑ pɑ́ se nɑ pɑ́ polo Pɛɛsepɑ kɛ Yutɑ tɛtʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ yele ɩ tǝmlɛ tʋ kɛ tǝnɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ kʋyɑkʋ kʋlʋmʋɣʋ kɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ nɑ ɩ́ cɑɣɑ tiikɑsɩ nɑsǝlɩ sɩ tɛɛ, nɑ ɩ́ sǝlǝmɩ sǝm sɩ: Hɑɩ, Tɑcɑɑ, pǝ nɩɩ-m, kpɑɣɑ-m mpʋ. Mpi tɔ, mɑ tɑ kǝlɩ tɑ cɑɑnɑɑ kɛ teu.
Ɩlɛnɑ Ilii hǝntɩ tǝnɑ nɑ ɩ́ too. Nɑ ɩsɔtɑɑ tillu nɔɣɔlʋ ɩ kɔɔ nɑ ɩ́ mɑ ɩ tɔɔ, nɑ ɩ́ feesi-ɩ sɩ: Kʋlɩ nɑ ń tɔɣɔ.
Ilii femɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ mɑɣɑnɑ pɛtɛpɛtɑɣɑ pɩɩwɑ pǝlɛ tɔɔ, nɑ lʋm fulɑɣɑ. Ɩ tɛmɑ tɔɣɔʋ nɑ nyɔɔʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ hǝntʋɣʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tillu kɔmɑ nɑ ɩ́ mɑ́ ɩ tɔɔ nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Kʋlɩ nɑ ń tɔɣɔ. Mpi tɔ, nyɑ́ mpɑɑʋ tɑɣɑlɑɑ kɛ́.
Ilii kʋlɑɑ nɑ ɩ́ tɔɣɔ, ɩlɛnɑ ɩ́ hiki ɑlɑɑfǝyɑ nɑ ɩ́ tɔ́ ilim nɑ ɑhoo kɛ kʋyɛɛŋ nɩɩlɛ tǝcu. Hɑlǝnɑ ɩ́ tɑlɑ Ɩsɔ pʋɣʋ Holɛpʋ.
Ilii ɑpɑlʋtʋ nyɔɔʋ
Ilii tɑlɑ Holɛpʋ pʋɣʋ tɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ sʋʋ kʋkpɑmʋɣʋ pʋʋɣʋ tɑɑ kɛ́ ɑhoo, nɑ Tɑcɑɑ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: N lɑkɩ weɣe cǝnɛ?
10 Ḿpʋ́ɣʋ́ Ilii sɩ: Hɑɩ, Tɑcɑɑ Ɩsɔ, Tomɑ tǝnɑ tʋ, mɑ sɛɛsɑ ɩsǝlɛ nɑ nyɑ́ tǝmlɛ kɛ́. Amɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ yɔkǝnɑ nyɑnɑ-wɛ mǝ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ. Nɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛnɑɑ, nɑ pɑ́ kʋ́ nyɑ́ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ. Mɑ tike kɛ pǝ sɔɔwɑ, nɑ pɑ tɩɩ tɔŋnɑ pɛɛkʋɣʋ sɩ pɑ́ kʋ-m. 11 Ntɛnɑ Tɑcɑɑ sɩ: Lɩɩ nɑ ń kpɑ pʋɣʋ tɔɔ nɑ ń sǝŋ mɑ ɩsɛntɑɑ, nɑ mɑ́ tɔ́ nɑ mɑ́ tɛɛ.
Pǝ tɑsɑɑ ɩlɛ heelumuɣu nɑkʋlɩ kʋ hɔkɑɑ kɛlɛ nɑ kʋ fɑkɩ pɔɔŋ. Amɑ Tɑcɑɑ fɛɩ pǝ tɑɑ. Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ tɛtʋ selɑɑ, Tɑcɑɑ fɛɩ pǝ tɑɑ tɔtɔ. 12 Tɛtʋ seluɣu mpɩ pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ kɔkɔ nɑ́ hɔkɑɑ. Tɑcɑɑ fɛɩ kɛlɛ kɑ tɑɑ tɔtɔ. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ heelimɑɣɑ nɑkǝlɩ kɑ fɛtɑɑ, nɑ Ilii nɩɩ kɑ tɑŋ. 13 Ɩlɛnɑ ɩ́ tɑkɩ ɩ ɩsɛntɔɔ kɛ́ ɩ kpɑɩ nɑ ɩ́ lɩɩ nɑ ɩ́ sǝŋ kʋkpɑmʋɣʋ pʋ́ʋ́ɣʋ́ nɔɣɔ. Nɑ ɩ́ nɩɩ pǝ tɑsɑ-ɩ pɔɔsʋɣʋ sɩ: Ilii n lɑkɩ weɣe cǝnɛ?
14 Ntɛnɑ ɩ́ cɔ sɩ: Hɑɩ, Tɑcɑɑ Ɩsɔ, Tomɑ tǝnɑ tʋ, mɑ sɛɛsɑ ɩsǝlɛ nɑ nyɑ́ tǝmlɛ kɛ́. Amɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ yɔkǝnɑ nyɑnɑ-wɛ mǝ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ nɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛnɑɑ, nɑ pɑ́ kʋ́ nyɑ́ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ. Mɑ tike kɛ pǝ sɔɔwɑ, nɑ pɑ tɩɩ tɔŋnɑ pɛɛkʋɣʋ sɩ pɑ́ kʋ-m.
15 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Ilii sɩ: Mǝlɩ nyɑ́ nɔɔhɛɛ tɔɔ. Polo Tɑmɑsɩ nɑ ń kpɑ Hɑsɑyɛlɩ kɛ Silii nyǝ́mɑ wulɑʋ. 16 Ɩlɛnɑ ń polo nɑ ń kpɑ Nimsi pǝyɑlʋ Yehu kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ wulɑʋ. Nɑ ń kpɑ Sɑfɑ pǝyɑlʋ Ilisee kɛ Apɛɛlɩ-Meholɑ kɛ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ wei ɩ kɑ́ lɛɛtɩ nyɑ́ lonte tɑɑ tɔ. 17 Hɑsɑyɛlɩ ɩ́ kpisɑ mpɑ pɑ tɔm, ɩlɛ Yehu nɑ́ɑ́ kʋ́ pɛlɛ. Yehu ɩ́ kpisɑ mpɑ, ɩlɛ Ilisee nɑ́ɑ́ kʋ́ pɛlɛ. 18 Amɑ mɑɑ yele yǝlɑɑ iyisi nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ (7000) mpɑ pɑ tɑ luŋ tʋɣʋ Pɑɑlɩ nɑ pɑ́ mʋsɩ-kʋ tɔ, nɑ pɑ weesiŋ.
Ilii lǝsʋɣʋ kɛ ɩ wɑɑlɩ tǝŋlʋ Ilisee
19 Ilii kʋlɑ tǝnɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ polo ɩ́ mɑɣɑnɑ Sɑfɑ pǝyɑlʋ Ilisee nɑ pɑ hɑlǝɣǝnɑ nɑɑŋ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ. Nɑ Ilisee tɔkɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nyǝŋ. Ɩlɛnɑ Ilii kpǝtǝnɑ-ɩ nɑ ɩ́ lɔɣɔ ɩ tɔɔ kɛ́ kpɑɩ. 20 Ḿpʋ́ɣʋ́ Ilisee lɔ ɑkuɣu tǝyɑ, nɑ ɩ́ kpɑɣɑ Ilii wɑɑlɩ kɛ́ ɑsewɑ nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Hɑɩ, yele-m, nɑ mɑ́ polo nɑ mɑ́ lɑ́ mɑ cɑɑ nɑ mɑ too kɛ pǝ lɑpɑ wulee. Ɩlɛnɑ mɑ́ kɔɔ nɑ mɑ́ tǝŋɩ-ŋ. Ntɛnɑ Ilii sɩ: Polo. Mɑ tɑ tɑŋɩ-ŋ se. Ń kɔɔ.
21 Ɩlɛnɑ Ilisee mǝlɩ ɩ nɑɑŋ kʋhɑlǝŋ cɔlɔ, nɑ ɩ́ kpɑ-ɩ nɑ ɩ́ lɑ kɔtɑɣɑ, nɑ ɩ́ kpɑɣɑ ɑkuɣu kpɑtǝŋ nɑ ɩ́ tɑɣɑnǝnɑ kɔkɔ nɑ ɩ́ tǝsɩ nɑntʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ hɑ ɩ cɔlɔ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ tɔɣɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tǝŋ Ilii, nɑ ɩ́ pǝsɩ ɩ pǝyɑlʋ.