21
Akɑpɩ yelɑɑ nɑ pɑ́ kʋ Nɑpɔtɩ
Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ, ɑpɑlʋ nɔɣɔlʋ ɩ kɑ wɛnɑ Sisilee, nɑ pɑ́ yɑɑ-ɩ sɩ Nɑpɔtɩ. Ɩ wɛnɑ tɩɩŋ wei pɑ yɑɑ sɩ lɛsɛŋ tɔ ɩ tɑɑlɛ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ tǝyɑɣɑ cɔlɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ wulɑʋ tɔmɑ Nɑpɔtɩ sɩ: Cɛlɛ-m nyɑ́ lɛsɛŋ tɑɑlɛ nte tǝ wɛ mɑ tǝyɑɣɑ cɔlɔ tɔ, nɑ mɑ́ hɑlɑ tuusi. Mɑɑ lɑɣɑsɩ-ŋ nte tǝ kǝlɑ mpʋ tɔ. Yɑɑ ye n tɩɩ sɔɔlɑɑ, mɑ fɛlɩ-ŋ pǝ liɣitee.
Ntɛnɑ Nɑpɔtɩ sɩ: Tɑcɑɑ ɩ́ ponɑ mpusi kɛ́ pooluŋ, nɑ mpi mɑɑ cɛlɛ-ŋ kpɑncoou ŋku mɑ cɑɑnɑɑ yelinɑ-m tɔ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Akɑpɩ lɑŋlɛ tɑ hɛɛnɑ Nɑpɔtɩ tɔm ntɩ, nɑ ɩ́ hɑɣɑ pɑ́ɑ́nɑ́, nɑ ɩ́ polo ɩ́ hǝntɩ ɩ kɑto tɔɔ, nɑ ɩ́ hɑ yǝlɑɑ kɛ siɣile nɑ ɩ́ kisi tɔɣɔʋ. Ntɛnɑ ɩ ɑlʋ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Pepe lɑpɑ nɑ ń kisi tɔɣɔʋ? Mpʋɣʋlɛ sɩ: Mɑ yɔɣɔtɑ Nɑpɔtɩ kɛ Sisilee kɛ́ sɩ ɩ́ cɛlɛ-m ɩ lɛsɛŋ tɑɑlɛ, nɑ mɑ fɛlɩ-ɩ liɣitee, yɑɑ ye ɩ cɑɑkɩ mɑ lɑɣɑsɩ-ɩ kʋfɑtɛ nɑ ɩ́ kisi.
Kɛlɛnɑ Sesɑpɛɛlɩ sɩ: Pʋwɛ, ntɔŋ n sɔɔkɩ sɩ ń kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ nɑ? Kʋlɩ nɑ ń tɔɣɔ. Mɑɑ cɛlɛ-ŋ Nɑpɔtɩ tɑɑlɛ.
8-10 Ɩlɛnɑ ɑlʋ ɩnɩ ɩ ŋmɑɑ Sisilee ɩcɑtɛ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ lɛɛtǝlǝnɑɑ nɑ Akɑpɩ hǝtɛ tɑɑ sɩ: Ɩ́ koti sɑmɑɑ kɛ nɔhɔkʋtʋ kotuɣu, nɑ ɩ́ tʋ Nɑpɔtɩ sɩ ɩ́ pɑɑsǝnɑ kotuɣu ŋkʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ ponɑ tɛtɛlɑtɑɑ nɑpǝlǝɣɩ ɩ kiŋ nɑ pɑ́ suu-ɩ tɔm sɩ, ɩ tǝŋsɑ Ɩsɔ nɑ wulɑʋ kɛ mpusi. Ɩlɛnɑ pɑ́ lɩɩnɑ-ɩ ɩcɑtɛ wɑɑlɩ nɑ pɑ́ kʋ-ɩ nɑ pɛɛ. Ɩ tɛmɑ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ tʋ wulɑʋ kʋyʋsʋm, nɑ ɩ́ tilinɑ Sisilee ɩcɑtɛ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, nɑ pǝ sɔsɑɑ sɩ pɑ́ pɑɑsǝnɑ-tɩ.
11 Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ lɑ́ teitei ɩsɩɩ Sesɑpɛɛlɩ tʋɣʋ-wɛɣɛ ɩ lɛɛtǝlǝnɑɑ tɑɑ tɔ. 12 Pɑ kotɑ sɑmɑɑ kɛ nɔhɔkʋtʋ kotuɣu nɑ pɑ́ tʋ́ Nɑpɔtɩ sɩ ɩ́ pɑɑsǝnɑ-kʋ. 13 Ḿpʋ́ɣʋ́ tɛtɛlɑtɑɑ nɑɑlɛ kɔmɑ kotuɣu tɑɑ tǝnɑ, nɑ pɑ́ tɔ́ sɩ: Nɑpɔtɩ tǝŋsɑ Ɩsɔ, nɑ wulɑʋ kɛ mpusi.
Tete ɩsɩɩ sɑŋɑ tɔ, pɑ lɩɩnɑ-ɩ ɩcɑtɛ wɑɑlɩ nɑ pɑ́ yɑɣɑ-ɩ pɛɛ nɑ pɑ́ kʋ́. 14 Ḿpʋ́ɣʋ́ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ tilɑɑ nɑ pɑ́ heeli Sesɑpɛɛlɩ sɩ pɑ kʋwɑ Nɑpɔtɩ nɑ pɛɛ. 15 Wɑɑtʋ wei ɑlʋ ɩnɩ ɩ nɩɩ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ heeli ɩ pɑɑlʋ sɩ: Polo ń kpɑɣɑ tɑɑlɛ nte Nɑpɔtɩ kɑ kisɑ-ŋ pɛɛtǝnɑʋ tɔ. Ɩ sǝpɑ.
16 Ḿpʋ́ɣʋ́ Akɑpɩ polɑ kpɑkpɑɑ, nɑ ɩ kpɑɣɑ tɑɑlɛ ńtɛ́.
Akɑpɩ nɑ ɩ ɑlʋ pɑ sǝm tɔm
17 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Ilii wei ɩ kɛ́ Tisipe ɩcɑtɛ tʋ tɔ sɩ: 18 Polo Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ tɛɣɛ Sɑmɑlii. Ɩ wɛ Nɑpɔtɩ tɑɑlɛ nte ɩ lɛɛkɑɑ tɔ tǝ tɑɑ. 19 Ye n tɑlɑɑ ɩlɛ n tɔmɩ-ɩ sɩ: Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ n kʋ́ yʋlʋ ntɛ́, nɑ ń kɔɔ ɩ wontu tɔɣɔʋ nɑ? Timpi tɑɑ hɑsɩ niisɑ Nɑpɔtɩ cɑlǝm tɔ, tǝnɑɣɑ sɩɩ niisi nyɑ́ nyǝm tɔtɔ.
20 Ilii tɑlɑ Akɑpɩ kiŋ ɩlɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Mɑ kolontu n kɔmɑɣɑ? Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ sɩ: Yɛɛ mɑ kɔmɑ. Timpi nyɑ́ lɑŋlɛ hɛɛnɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ pǝ lɑpʋ tɔ. 21 Ɩ tɔmɑ sɩ: Mɑɑ kpiisi nyɑnɑ nyɑ́ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tǝnɑ. Pǝ kpɑɣɑʋ sɔsɑɑ nɑ piyɑ tɔ. 22 Mɑɑ lɑ nyɑ́ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ kɛ teitei ɩsɩɩ mɑɑ lɑpʋ Solopʋwɑm nɑ Pɑsɑ pɑ nyǝŋsɩ tɔ. Mpi tɔ, n kǝlɑ ɩ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ kʋsʋɣʋ. Pǝ́cɔ́ n tusɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ lɑɑtʋ tɑɑ. 23 Ḿpʋ́ɣʋ́ Ilii tɑsɑɑ sɩ: Nyɑ́ ɑlʋ Sesɑpɛɛlɩ nyǝntʋ wɛɛ tɔtɔ. Hɑsɩ kɑ́ tɔɣɔnɑ-ɩ Sisilee koloŋɑ kite. 24 Pǝlɛ pǝ pɑɑsi, ye nyɑ́ tǝyɑɣɑ tʋ wei ɩ́ sǝpɑ tǝyɑɣɑ, hɑsɩ kɑ tɔɣɔnɑ-ɩ. Nɑ wei ɩ́ sǝpɑ tɑɑlɛ, kpeliŋ tɔɣɔ ɩ́lɛ́.
25 Too tɔ, nɔɣɔlʋ tɑ lɑtɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ, ɩsɩɩ Akɑpɩ. Ɩ ɑlʋ Sesɑpɛɛlɩ tʋsǝnɑ-ɩ. 26 Ɩ́ nɑ nɔɣɔlʋ pɑ tɑ mɑɣɑ ɑcɑɑlǝtʋ. Mpi tɔ, ɩ lɑɑkɑɣɑ tɩɩŋ kɛ teitei kɛ́ ɩsɩɩ Amolii nyǝ́mɑ, mpɑ Tɑcɑɑ tɔɣɔnɑɑ nɑ pǝ́ fɛɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ.
Akɑpɩ lɑŋlɛ wɑkǝlǝnɑ ɩ yɑɑsi
27 Akɑpɩ nɩɩ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ lɑŋlɛ wɑkǝlɩ sɔsɔm. Nɑ ɩ́ cǝlɩ ɩ wontu nɑ lɑŋwɑkǝllɛ, nɑ ɩ́ suu fɔlǝtɔnɑɑ tɑkɑ nɑ ɩ́ hǝntǝɣǝnɑ. Nɑ ɩ́ hɔkɔ nɔɣɔ, nɑ ɩ́ tɔŋ nɔɔhǝlɛ nɔɔhǝlɛ. 28 Mpʋɣʋlɛ Tɑcɑɑ heelɑ Ilii sɩ: 29 Timpi ɑkɑpɩ lɑŋlɛ wɑkǝlɑ kɑtɑtǝlɑɣɑ kɛ ɩsǝntɔ tɔ. Mɑɑ tɑsǝɣɩ mpusi kɔnɑʋ kɛ ɩ tǝyɑɣɑ tɔɔ kɛ́ ɩ kɑwulɑɣɑ wɑɑtʋ. Amɑ ɩ pǝyɑlʋ wɑɑtʋ tɑɑ kɛ́ mɑɑ lɑ mpʋ.