11
Tɑfiiti kɑwulɑɣɑ kpɑʋ
(Sɑmiyɛɛlɩ II 5:1-3)
Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ tǝnɑ kotɑ Tɑfiiti kiŋ kɛ Hepǝlɔŋ nɑ pɑ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Tǝ kɛ́ cɑlǝm kʋlʋmǝm nɑ tɔɣɔnʋɣʋ kʋlʋmʋɣʋ kɛ́. Hɑtoo wɑɑtʋ wei Sɑyuli kɑ kɛ́ wulɑʋ tɔ, nyɑɑ kɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ nyʋɣʋ tʋ. Hɑlɩ Tɑcɑɑ nyɑ́ Ɩsɔ tɔ́ sɩ, nyɑɑ tɔɣɔnɑ ɩ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔɔ kɛ́ kɑwulɑɣɑ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ sɔsɑɑ tǝnɑ polɑ Tɑfiiti kiŋ kɛ Hepǝlɔŋ nɑ pɑ́ nɑ-ɩ pɑ́ pɛɛlɩ nɔɣɔ kɛ Tɑcɑɑ kiŋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ kpɑ Tɑfiiti kɛ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ kɛ teitei ɩsɩɩ Ɩsɔ kɑ heeluɣu Sɑmiyɛɛlɩ nɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ tɔ.
Tɑfiiti lɛɛkʋɣʋ kɛ Yosɑlɛm
(Sɑmiyɛɛlɩ II 5:6-10)
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ pɑ polɑɑ sɩ pɑ nyɑlǝɣɩ Yosɑlɛm. Pɑ yɑɑkɑɣɑ ɩcɑtɛ ntɛ́ sɩ Yepusi, nɑ Yepusi nyǝ́mɑ kɑ wɛnnɑ tǝ tɑɑ. Ntɛnɑ pɑ́ tɔ́ Tɑfiiti sɩ: N kɑɑ sʋʋ tɑ́ ɩcɑtɛ tɑɑ.
Pɑɑ nɑ mpʋ nɑ Tɑfiiti nɑ́ɑ́ lɛɛkɩ Siyɔŋ koluŋɑ ɩcɑtɛ. Ɩlɛnɑ pɑ́ hɑ-tɛɣɛ hǝtɛ sɩ Tɑfiiti tɛ. Tɑfiiti kɑ yɔɣɔtɑɑ kɛ́ sɩ: Ye wei ɩ lɑɑlɑ Yepusi tʋ kɛ kʋɣʋ pʋntʋ kɑ́ lɑnɑ yoolɑɑ nyʋɣʋ tʋ. Ntɛnɑ Seluyɑ pǝyɑlʋ Sowɑpɩ lɑɑlɩ yoonɑʋ, nɑ ɩ́ pǝsɩ yoolɑɑ nyʋɣʋ tʋ.
Ɩlɛnɑ Tɑfiiti cɑɣɑ koluŋɑ ɩcɑtɛ tɑɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑ hɑ-tɛ sɩ Tɑfiiti tɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ ŋmɑwɑ nɑ ɩ́ cɔɔ ɩcɑtɛ kɛ pǝ kpɑɣɑʋ Milo tɔ nɑ pǝ́ cɔɔ nɑ pǝ tɑ. Ɩlɛnɑ Sowɑpɩ nɑ́ɑ́ tɑɣɑnǝɣɩ ɩcɑtɛ kɑkɑɑsɑɣɑ.
Ɩlɛnɑ Tɑfiiti toŋ sɔɔsǝɣɩ nɑ pǝ́ puki. Mpi tɔ, Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ kɑ wɛ ɩ wɑɑlɩ kɛ́.
Tɑfiiti yoolɑɑ
(Sɑmiyɛɛlɩ II 23:8-39)
10 Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ tǝnɑ kɑ kpɑnɑ Tɑfiiti kɛ wulɑʋ, ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ. Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ nɩɩnɑ-ɩ teu kɛ ɩ kɑwulɑɣɑ wɑɑtʋ tǝnɑ. Hɑlɩ ɩ yoolɑɑ sɔsɑɑ hǝlɑ ntɔ. 11 Ɩ yoolɑɑ ntɛ́: Yoolɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ kpekǝle nyʋɣʋ tʋ Hɑkǝmoni tʋ pǝyɑlʋ Ɩsepɑɑlɩ. Kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ ɩnɩ ɩ kɑ́ sulinɑ yǝlɑɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ (300) nɑ ŋmɑntɑɑɣɑ kɛ yoou kʋlʋmʋɣʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ kʋ́ pɑ tǝnɑ.
12 Ɩsepɑɑlɩ wɑɑlɩ kɛ́ Ahʋwɑ tʋ Toto pǝyɑlʋ Ɩlɑsɑɑ. Ɩlɑsɑɑ kɑ kɛnɑ kpelikpekɑ nyǝ́mɑ tooso tɑɑ lɛlʋ. 13 Ɩnɩ ɩ kɑ wɛnnɑ Tɑfiiti kiŋ kɛ Pɑ-Tɑmim kɛ wɑɑtʋ wei Filiisi nyǝ́mɑ lɩɩwɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ yoonɑʋ nɑ pɛlɛ pɑ́ se kolontunɑɑ tɔ. Tɔɣɔnɑɣɑ pee tɑɑlɛ nɑtǝlɩ tɩɩ wɛ tǝnɑ. 14 Nɑ ɩ́ nɑ ɩ yoolɑɑ pɑ́ sǝŋ hɑlǝm hɛkʋ tɑɑ, nɑ pɑ́ yoonɑ Filiisi nyǝ́mɑ, nɑ Tɑcɑɑ yele nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kǝlɩ pɑ kolontunɑɑ.
15 Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ yǝlɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ kpekǝle yǝlɑɑ tooso polɑ Atulɑm kʋkpɑmʋɣʋ pʋ́ʋ́ɣʋ́ cɔlɔ, nɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ Tɑfiiti. Mpi tɔ, Filiisi nyǝ́mɑ kɑ pɩɩlɑ Lefɑyi nyǝ́mɑ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ kɛ́. 16 Nɑ Tɑfiiti nɑ́ɑ́ wɛ koluŋɑ ɩcɑtɛ tɑɑ kɛ́ ɩ tǝŋmɛllɛ nɑ Filiisi nyǝ́mɑ nyʋɣʋ tʋ sɔsɔ wɛ Pɛtǝlɛhɛm. 17 Ḿpʋ́ɣʋ́ lʋkɔtʋ kpɑ Tɑfiiti nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Awe kɔŋnɑ-m Pɛtǝlɛhɛm ɩcɑtɛ nɔnɔɣɔ lɔkɔ lʋm nɑ mɑ́ nyɔɔ?
18 Ntɛnɑ yoolɑɑ tooso fɑɣɑnɑ Filiisi nyǝ́mɑ yoolɑɑ tɑɑ nɑ pɑ́ polo pɑ́ cosi lɔkɔ ɩnɩ ɩ tɑɑ lʋm nɑ pɑ́ ponɑ Tɑfiiti. Amɑ ɩ kisɑ pǝ nyɔɔʋ, nɑ ɩ́ pǝlɩ-wǝɣɩ ɑtɛɣɛ Tɑcɑɑ. 19 Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ sɩ: Mɑ Ɩsɔ, mɑ fɛɩnɑ mpɑɑʋ sɩ mɑ́ nyɔɔ lʋm pǝnɛ.
Pǝ wɛ ɩsɩɩ mpɑ pɑ lɑpɑ pɑ weesiŋ kɛ ɑwusɑ nɑ pɑ polo pǝ luɣu tɔ pɑ cɑlǝm kɛ́.
Kookɑlɩ wei yoolɑɑ tooso ɩnɩ ɩ lɑpɑ tɔɣɔlɛ.
20 Yǝlɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ kpekǝle nyʋɣʋ tʋ Sowɑpɩ neu Apisɑyi. Kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ ɩnɩ ɩ yoonnɑ kolontunɑɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ (300) nɑ ŋmɑntɑɑɣɑ nɑ ɩ́ kʋ-wɛ. Tǝnɑɣɑ ɩ hikinɑ nyʋɣʋ kɛ yǝlɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ kpekǝle tɑɑ. 21 Tɔm nɑɑlɛɣɛ ɩ nyʋɣʋ kʋlɑɑ. Hɑlǝnɑ ɩ́ pǝsɩ pɑ nyʋɣʋ tʋ. Amɑ ɩ tɑ hɑŋnɑ yǝlɑɑ tooso kpekǝle kɛ́.
22 Nɑ Kɑpǝseli tʋ Yoyɑtɑ pǝyɑlʋ Penɑyɑ. Yoolɑɑ tɑɑ yoolu wei ɩ lɑpɑ kookɑlǝnɑɑ pɑɣɑlɛ tɔ ɩ sɑɑlɩ. Ɩnɩ ɩ kɑ kʋnɑ Mowɑpʋ yoolɑɑ sɔsɑɑ nɑɑlɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ lɛŋkʋ ɩ tii hite tɑɑ kɛ́ wɑtʋ wɑɑtʋ kɛ sɑɑ wei tɛʋ tɔmpɛɛ kpɑɑkpɑɑcɑʋ hotɑɣɑ tɔ nɑ ɩ́ kʋ tɔɣɔlɑɣɑ. 23 Ɩnɩ ɩ kɑ kʋnɑ Icipiti tooko nɔɣɔlʋ. Tooko ɩnɩ ɩ tɑɣɑlǝŋ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑlɛ nɑ hɔɣɔlʋɣʋ kɛ mpʋ. Ɩ ŋmɑntɑɑɣɑ yɑsǝlɑɣɑ wɛ ɩsɩɩ kpɑlɑntɑɑʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Penɑyɑ yoonɑ tooko ɩnɩ nɑ kpɑ́tʋ́ɣʋ́, nɑ ɩ́ lɛɛkɩ ɩ ŋmɑntɑɑɣɑ kɛ ɩ niŋ tɑɑ nɑ ɩ́ kʋnɑ-ɩ. 24 Kookɑlǝnɑɑ mpɑ Penɑyɑ lɑpɑ tɔɣɔlɛ nɑ ɩ nyʋɣʋ kʋlɩ yoolɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ tɑɑ. 25 Pɑɑ nɑ Penɑyɑ nyʋɣʋ kʋlɑ yoolɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ kpekǝle tɑɑ tɔ, ɩ tɑ hɑŋnɑ yǝlɑɑ tooso kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ kpekǝle. Ɩlɛnɑ Tɑfiiti sɩɩ Penɑyɑ kɛ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ tɑŋlɑɑ nyʋɣʋ tʋ.
26 Ɩlɛnɑ pǝ́ kɑɑsɩ yoolɑɑ lɛlɑɑ, ɩsɩɩ Sowɑpɩ neu Asɑyɛɛlɩ nɑ Pɛtǝlɛhɛm tʋ Toto pǝyɑlʋ Ɩlɑnɑŋ 27 nɑ Hɑloo tʋ Sɑmɔtɩ nɑ Pɑlɔŋ tʋ Helɛsɩ, 28 nɑ Tekʋwɑ tʋ Ɩkɛsɩ pǝyɑlʋ Ɩlɑ. Nɑ Anɑtɔtɩ tʋ Apiyesɛɛ, 29 nɑ Husɑ tʋ Sipikɑyi, nɑ Ahʋwɑ tʋ Ɩlɑyi. 30 Nɑ Netofɑ nyǝ́mɑ Mɑlɑyi nɑ Pɑɑnɑ pǝyɑlʋ Helɛtɩ, 31 nɑ Pɛncɑmɛɛ tɛtʋ Kipeyɑ tʋ Lipɑyi pǝyɑlʋ Ɩtɑyi, nɑ Pǝlɑtɔŋ tʋ Penɑyɑ. 32 Nɑ Kɑɑsɩ lɔɔʋ tɑɑ tʋ Hulɑyi nɑ Pɛtɩ-Alɑpɑ tʋ Apiyɛlɩ, 33 nɑ Pɑhulim tʋ Asǝmɑfɛtɩ, nɑ Sɑɑlǝpɔŋ tʋ Ɩliyɑpɑ. 34 Nɑ Hɑsem pǝyɑlʋ Kisɔŋ, nɑ Hɑlɑɑ nyǝ́mɑ Sɑkee pǝyɑlʋ Yonɑtɑŋ, 35 nɑ Hɑlɑɑ tʋ Sɑkɑɑ pǝyɑlʋ Ahiyɑm, nɑ Uu pǝyɑlʋ Ɩlifɑlɩ. 36 Nɑ Mekelɑ tʋ Hefɛɛ, nɑ Pɑlɔŋ tʋ Ahiyɑ, 37 nɑ Kɑmɛɛlɩ tʋ Hɛsǝlo, nɑ Ɩsǝpɑyi pǝyɑlʋ Nɑɑlɑyi, 38 nɑ Nɑtɑŋ neu Sowɛɛlɩ, nɑ Hɑkili tʋ pǝyɑlʋ Mipɑɑ. 39 Nɑ Amoni tʋ Selɛkɩ, nɑ Pelɔtɩ tʋ Nɑlɑ wei ɩ tɔ́kɑɣɑ Seluyɑ pǝyɑlʋ Sowɑpɩ yoou wontu tɔ, 40 nɑ Yetɛɛ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ Ɩlɑ nɑ Kɑlɛpʋ. 41 Nɑ pǝ́ kɑɑsɩ Hiti tʋ Ulii nɑ Alɑyi pǝyɑlʋ Sɑpɑtɩ, nɑ 42 Lupɛŋ kpekǝle nyʋɣʋ nyǝ́mɑ tɑɑ lɛlʋ Sisɑ pǝyɑlʋ Atinɑ, nɑ pǝ́ sɔɔsǝnɑ yoolɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ. 43 Nɑ Mɑɑkɑ pǝyɑlʋ Hɑnɑŋ, nɑ Meteŋ tʋ Yosɑfɑtɩ, 44 nɑ Asǝtɑlɔtɩ tʋ Usiyɑ, nɑ Alowɛɛ tʋ pǝyɑlɑɑ Sɑmɑ, nɑ Yeiyɛlɩ. 45 Nɑ Simili pǝyɑlɑɑ Yetiyɑyɛlɩ, nɑ ɩ neu Tisɩ tʋ Yohɑ, 46 nɑ Mɑhɑfɑ tʋ Ɩliyɛlɩ, nɑ Ɩlǝnɑm pǝyɑlɑɑ Yelipɑyi, nɑ Yosɑfiyɑ, nɑ Mowɑpʋ tʋ Ɩtǝmɑ, 47 nɑ Sopɑ nyǝ́mɑ Ɩliyɛlɩ, nɑ Opɛtɩ, nɑ Yɑsiyɛlɩ.