13
Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ ponɑʋ kɛ Yosɑlɛm
(Sɑmiyɛɛlɩ II 6:1-11)
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti nɑ yǝlɑɑ iyɑɣɑ (1000) nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, nɑ nɩɩnʋwɑ (100) nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, nɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ pɑ lɑpɑ kotuɣu. Nɑ Tɑfiiti heeli pɑ tǝnɑ sɩ: Ye pǝ mɑɣɑ-mɛ, nɑ Tɑcɑɑ lɑŋlɛ hɛɛwɑ, ɩlɛ tǝ́ tili lɔŋ kɛ tɑ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ kɑɑsɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tɑɑ tɔ pɑ wɑɑlɩ. Ɩlɛnɑ pǝ́ tɩɩ kǝlǝnɑ kɔtǝlɑɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ hɔɣɔlǝŋ wei ɩ cɔɔnɑ-tʋ tɔ ɩ tɑɑ tɔ. Tǝ́ yɑɑ-wɛ nɑ pɑ́ kɔɔ. Ɩlɛnɑ tǝ́ kɔnɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kɛ́ tɑ́ tɛ. Mpi tɔ, tǝ tɑɑ pɑɑsǝnɑ ɩ tɔm kɛ Sɑyuli wɑɑtʋ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ tɔm ntɩ tǝ mɑɣɑ yǝlɑɑ tǝnɑ nɑ pɑ tǝnɑ pɑ tisi sɩ pɑ́ lɑ mpʋ. Ɩlɛnɑ Tɑfiiti koti Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tǝnɑ yǝlɑɑ kɛ pǝ kpɑɣɑʋ Icipiti tɛtʋ toŋɑ nɑ ilim mpǝtǝŋ tɔɔ tɔ. Hɑlǝnɑ Lepo-Hɑmɑtɩ kɛ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ sɩ, pɑ́ polo pɑ́ kpɑɣɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kɛ́ Kiliyɑtɩ-Yeyɑlim. Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ pɑ polɑ Pɑɑlɑ timpi pɑ cuɣusɑɑ sɩ, Kiliyɑtɩ-Yeyɑlim tɔɣɔ Yutɑ tɛtʋ tɑɑ sɩ pɑ kpɑkǝɣɩ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ. Atɑkɑɑ ɩnɩ ɩ tɔɔ kɑ wɛ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ lɛɛsǝŋ. Atɑkɑɑ ɩnɩ ɩ ɩsɛntɑɑ kɛ́ pɑ sɛɛkɑɣɑ Ɩsɔ. Apinɑtɑpɩ tɛɣɛ ɑtɑkɑɑ ɩnɩ ɩ kɑ wɛɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tʋ-ɩ kɛɛkɛ kʋfɑlʋ tɑɑ nɑ Usɑ nɑ Ahiyo pɑ́ hɔŋɩ-ɩ. Ɩlɛnɑ Tɑfiiti nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ pɑ hʋlɩ pɑ lɑŋhʋlʋmlɛ nɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ, nɑ pɑ́ yooki yontu nɑ cǝmǝŋ, nɑ sɑŋkʋnɑɑ, nɑ ɑkilimɑnɑɑ, nɑ kpɛŋkpɛŋnɑɑ, nɑ ɑkɑntɛɛ. Wɑɑtʋ wei pɑ tɑlɑ Kitɔŋ tǝfɑllɛ, ɩlɛnɑ nɑɑŋ cɛɛ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kɛ pɛtʋɣʋ. Tǝnɑɣɑ Usɑ siisɑɑ nɑ ɩ́ te Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ. 10 Mpʋɣʋlɛ Tɑcɑɑ mʋ Usɑ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ timpi ɩ mɑpɑ lɑŋlɛ nɑ ɩ́ tokinɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ tɔ, nɑ ɩ́ kʋ-ɩ tǝnɛ ɩnǝɣɩ kpɑkpɑɑ.
11 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti lɑŋlɛ tɑ hɛɛnɑ ɩsǝnɑ mpi Tɑcɑɑ kʋɣʋ Usɑ kɛ mpʋ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ hɑ lonte ntɛɣɛ hǝtɛ sɩ Pɛlɛsɩ-Usɑ. Usɑ tǝkʋlɛ kɛ pɑ yɑɑ mpʋ nɑ pɑ tɛ tɑɑ. Nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-tɛɣɛ ḿpʋ́ɣʋ́ hɑlǝnɑ sɑŋɑ. 12 Kʋyɑkʋ ŋkʋɣʋ Ɩsɔ tɔm lɑpɑ Tɑfiiti kɛ sɔɣɔntʋ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Pǝ fɛɩ sɩ mɑ́ ponɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kɛ́ mɑ tɛ.
13 Tɑfiiti tɑ ponɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kɛ́ ɩ tɛɣɛ kʋyɑkʋ ŋkʋ, Kɑtɩ tʋ Opɛtɩ-Ɩtɔm tɛɣɛ ɩ sɩɩ-ɩ. 14 Nɑ ɑtɑkɑɑ cɑɣɑ tǝnɑɣɑ ɩsɔtʋnɑɑ tooso. Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ kooli ɑpɑlʋ ɩnɩ nɑ ɩ tǝyɑɣɑ nɑ ɩ nyǝm tǝnɑɣɑ kʋpɑntʋ.