5
Ɩsǝnɑ Timotee kɑ́ lɑkɩ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ tɔ
Tɑɑ kɑlǝɣǝnɑ kʋkpɑtǝlɑɑ, ɑmɑ yɔɣɔtǝnɑ-wɛ ɩsɩɩ n kɑ yɔɣɔtǝnɑ nyɑ́ cɑɑ tɔ. Ye ɩfepiyɑ ɩlɛ tɛɛkɩ pɛlɛ ɩsɩɩ nyɑ́ tɛɛtʋnɑɑ. Lɑ ɑlɑɑ sɔsɑɑ ɩsɩɩ nyɑ́ toonɑɑ. Nɑ ń lɑ ɑlɑɑ sǝkpemɑ ɩsɩɩ nyɑ́ tɛɛtʋnɑɑ tɔtɔ, nɑ ń lɑ́ lɑɑkɑlɩ nɑ tɛtɛlɑkɑsɩ.
Pɑɑsǝnɑ leelɑɑ sɔsɑɑ kɛ teu. Amɑ leelu wei ɩ wɛnɑ piyɑ yɑɑ sɑɑlǝnɑɑ tɔ, pǝ wɛɛ sɩ sǝlɛ sɩɩ kpɛlǝmǝnɑ sɩ nyǝ́mɑ kɛ tɔkʋɣʋ nɑ pǝ́ hʋ́lɩ́ sɩ ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ wɛ pɑ Ɩsɔsɛɛlɛ mpɑɑʋ tɑɑ. Nɑ pɩɩ hʋ́lɩ́ tɔtɔ sɩ pɑ cɑɑnɑɑ nɑ pɑ cɔsɔnɑɑ kɑ wɩɩwɑ mpɛ pɑ tɔɔ ɩlɛ kʋpɑntʋ ntǝɣɩ mpɛ pɑ lɛɛtǝɣɩ pɑ nyǝ́mɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, mpʋ ɩnɩ pǝ lɑpʋ wɛ Ɩsɔ kɛ́ teu kɛ́. Amɑ leelu wei ɩ kpɑtǝlɑɑ nɑ ɩ́ fɛɩnɑ pɑɑsǝnlʋ tɔ Ɩsɔ kɛ́ ɩ́lɛ́ ɩ tɛɛlǝɣɩ. Nɑ ɩ́ sǝlǝmǝɣɩ-ɩ tɑm, nɑ ɩ́ wiikinɑ-ɩ nɑ ɩsǝlɛ kʋsɛɛmlɛ sɩ ɩ́ temi-ɩ. Amɑ leelu wei ɩ wɛnɑ tǝkpɑɑlǝtʋ tɔ, pɑɑ ɩ wɛnɑ ɩ ɩsɛ tɔ ɩ sǝpɑɣɑ nɑ ɩ́ cɑɣɑɑ. Nti tǝ wɛɛ sɩ n kɑ́ tɔɔsɩ-wɛ tɔɣɔlɛ yoo, ɩlɛ pɑ kɑɑ nɑ ɩsɑɣɑtʋ nɑtǝlǝɣɩ pɑ kiŋ. Yʋlʋ wei ɩɩ pɑɑsǝɣǝnɑ ɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ pǝ́ tɩɩ kǝlǝnɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ tǝyɑɣɑ tɔ pʋntʋ kisɑ Ɩsɔ sɛɛʋ kɛ́, nɑ mɑ tɑ nyɩ Ɩsɔ lɑpɑ-ɩ nɑ sɑnɑ.
Leelu wei ɩ lʋlʋɣʋ pɩɩsɩ tɛɛ nɩɩtoso tɔ ɩ tike ɩ hǝtɛ kɛ n kɑ́ tʋ leelɑɑ hǝlɑ tɑɑ. Amɑ ɩ kɑ́ wɛɛ wei ɩ lɑɣɑnɑ ɑpɑlʋ kʋlʋm kɛ hɑtuu ɩ kʋlʋɣʋ tɔɣɔ. 10 Nɑ pɑ́ nyǝmɑ-ɩ nɑ tǝmɑ kʋpɑnɑ ɩsɩɩ ɩ piyɑ tɔkʋɣʋ nɑ mʋʋlɑɑ tɔkʋɣʋ nɑ Ɩsɔ yǝlɑɑ nɔɔhɛɛ kɔʋ nɑ kʋnyɔntɔɣɔlɑɑ sǝnɑʋ nɑ tǝmɑ kʋpɑnɑ tǝnɑ lɑpʋ.
11 Pǝ kpɑɣɑʋ leelɑɑ sǝkpemɑ tɔ, tɑɑ ŋmɑɑ pɑ hǝlɑ kɛ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, pɑ kʋnyɩɩlǝŋ kɔŋ ɩ́ kpɑ pɑ nyɔɔŋ tɑɑ tɔ pǝ tʋɣɩ-wɛɣɛ sɑɑʋ kɛ́. Nɑ mpʋ tɔ, pɑ hɑɑ Kilisiti kɛlɛ siɣile, 12 ɩlɛnɑ pǝ́ pǝsǝɣɩ-wɛɣɛ tɑsǝkǝlɛ nyǝ́mɑ. Mpi tɔ, pɑ tɑ tɔkɩ nɔɣɔ ŋkɑ pɑɑ sɩɩwɑ kɑncɑɑlɑɣɑ tɔ. 13 Nɑ tǝlɛ tǝ pɑɑsi pɑɑ cɔɔkɩ tɛɛsɩ tɑɑ kɛ́ nɑ felentu cɑŋ nɑ tǝ́ tɛɛlǝnɑ-wɛ tǝkpǝtɩɩ. Nɑ kʋkǝlǝtʋ ntɛ́ sɩ pɑ lɑkɩ yɔɣɔtǝlɑɑ kɛ́ nɑ kɑtɑɣɑsǝtʋnɑɑ, nɑ pɑ́ fɑɑkɩ tɔmnɑɑ kɛ yem. 14 Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ cɑɑ sɩ leelɑɑ sǝkpemɑ ɩ́ sɑɑ, nɑ pɑ́ lʋlɩ piyɑ nɑ pɑ́ pɑɑsǝnɑ pɑ tɛɛsɩ. Pǝlɛ ɩlɛ tɑ́ kolontunɑɑ kɑɑ hikinɑ timpi pɑɑ footiɣi-tʋ tɔ. 15 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, leelɑɑ lɛlɑɑ tɛmɑ mpɑɑʋ kʋpɑŋkʋ kɛ siɣile hɑʋ, nɑ pɑ́ sʋʋ Sɑtɑnɩ kɛ tǝŋʋɣʋ. 16 Amɑ ye ɩsɔ sɛɛlʋ wei ɩ lʋlʋɣʋ tɑɑ wɛ leelɑɑ, pʋntʋ kɑ́ mʋ Yesu sɛɛlɑɑ kpekǝle kɛ sǝɣǝlɑ kɛ́ nɑ ɩ́ sǝŋnɑ ɩ leelɑɑ, ɩlɛnɑ pǝ́ hɛtɩ Yesu sɛɛlɑɑ kpekǝle nɑ pɛlɛ pɑ́ sǝŋnɑ mpɑ pɑ kɛ́ leelɑɑ tǝkpem tɔ.