ዪሁዳይ
ፃፌዳ ኪታ
ጌሉዋ
ዪሁዳ ኪታይ ፃፌቴዳዌ፥ ኣማኔናን ዴዒዴ ኣማኒያ ኣሳ ማላቲዴ፥ ዎርዶ ቲሚርቲያ ላሊያ ኣሳቱዋፔ ኣማኒያ ኣሳይ ናጌታና ማላ፥ ኦዳናሳ። ሃ ቃንꬃ ኪታይ ባሬ ጊዶን ኦይቄዳዋን ላዔንꬆ ጴፂሮሳ ማላቴ። ፃፊ ናባቢያዋንቱሲ ኦዲዴ፥ «ላዔꬄና ሃኖታን ፆሳይ ባሬ ናናቱዋሲ ኢቲ ካላካ ኢሜዳ ኣማኑዋሲ ሚኒዴ ባፄታናዳን» ሚኒሲዴ ቆፊሴ።
ሼምፓቱዋ ኡባቱዋሲ ኢሜቴዳ ቃንꬃ ቆፋቱዋ
ጌሉዋ (1-2)
ዎርዶ ኣስታማራቱዋ ቲሚርቲያ ኤሻኔ ኩንዴꬃ (3-16)
ኣማኑዋ ናጋናዳን ኢሜቴዳ ዞሪያ (17-23)
ዉርሴꬃ ኣንጁዋ (24-25)
1
ታኒ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ቆማይ ዪሁዳይ፥ ያዪቆባ ኢሻይ፥ ፆሳይ ፄሴዳዋንቶ፥ ፆሳይ ኣዉ ሲቂያዋንቶ፥ ቃሲ ዬሱሲ ኪሪስቶሲ ናጊያዋንቶ፥ ሃ ዳቢዳቢያ ፃፋይ።
ማሮቴꬃይ፥ ሳሮቴꬃይኔ ሲቆቴꬃይ ሂንቴናን ኩሞ።
ዎርዶ ኣስታማራቱዋ
ታ ሲቃቶ፥ ኑኒ ኢቲፔ ሻኪ ኣካና ኣቶቴꬃባ ሂንቴንቶ ፃፋናው ታኒ ዳሮ ዳቡሪያ ዎዴ፥ ፆሳይ ባሬ ናናቶ ላዔꬄናን ኢቲ ጌዴ ኢሜዳ ኣማኖ ሂንቴ ባፄታና ማላ፥ ሂንቴና ዞራዴ ፃፋናው ኮሺያዋ ኣኬካዲ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳ ኤሬና ኢቲ ኢቲ ኣሳቱ ኦኒኔ ቤዔናን ሂንቴ ጊዶ ጌሌዲኖ። ሄዋንቱ ኑ ፆሳ ኣꬎ ኬካቴꬃባ ኦዲያ ኪታ ኢታ ቱናቴꬃው ጌላይ ታማሪሲኖ፤ ኡንቱንቱ ኑ ኢቲ ካቲያ፥ ኑ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ኤሮኮ ያጊኖ፤ ቃሲ ኡንቱንቱ ፒርዳ ኣካናዋ ፆሳ ማፃፋቱ ዳሮ ዎዲያፔ ካሴ ኦዴዲኖ።
ሺን ሂንቴ ሃ ኡባባ ኤሪያዋ ጊዶፔካ፥ ጎዳይ ኢስራዔሊያ ኣሳ ጊብፄ ጋዲያፔ ዎቲ ኣሼዴንቶኔ ቃሲ ኣማኒቤናዋንታ ጉዬፔ ዎቲ ꬋዪሴዴንቶ፥ ታኒ ሂንቴና ሃሳዪሳናው ኮያይ። + ቃሲ ባሬንቱ ዴዒያሳ ኣጊዴ፥ ባሬንቶ ኢሜቴዳ ካፖቴꬃ ናጊቤና ኪታንቻቱ ፒርዳ ኣኪያ ዎልቃማ ጋላሳይ ጋካናው ፆሳይ ኡንቱንታ ናጊያሳን፥ ꬉማፔ ጋርሳን ሜꬊናው ቃቺ ዎꬄ። + ሄዋዳን ሶዶማኔ ጋሞራ ጊያ ካታማቱዋኒኔ ኡንቱንቱ ሄራን ዴዒያ ካታማቱዋን ዴዒያ ኣሳይ ሄ ኪታንቻቱዋዳን ዎሹሜዲኖኔ ዎሹማናው ሎይꬂ ካጄሌዲኖ፤ ሄዋንቱ ሜꬊና ታማን ኤፂዴ፥ ሃራቶ ሌሚሱዋ ጊዴዲኖ። +
ሄዋዳን ቃሲ ሄ ኣኩሜቲያ ኣሳቱ ባሬንቱ ኣሳቴꬃ ቱኒሲኖ፤ ፆሳ ጎዳቴꬃ ካꬊኖ፤ ቦንቾ ሜꬌታቱዋካ ቦሪኖ። ሺን ኪታንቻቱዋ ካፑ ሚካዔሊ ሙሴ ኣኃባ * ፃላሂያና ፓሉሜቴዳ ዎዴ፥ «ጎዳይ ኔና ሴሮ» ጌዳዋፔ ኣቲን፥ ቦሪያ ቃላን ኣ ቦላ ፒርዳናው ኮዪቤና። + 10 ሺን ሄ ኣሳቱ ባሬው ኣኬኬናባ ኡባ ቦሪኖ፤ ቃሲ ኡንቱንቱ ዩሺ ቆፔና ዶዓቱዋዳን፥ ሜꬌታ ኤራቴꬃን ኤሪያ ዬዋቱ ኡንቱንታ ꬋዪሲያዋንታ። 11 ኡንቱንቶ ኣዬሮ! ኣዪሲ ጎፔ፥ ኡንቱንቱ ቃዬሊ ሃሜቴዳ ኦጊያ ሃሜቴዲኖ። ሻሉዋ ዲራው ጊዴ፥ ባላሚ ኦꬄዳዋ ማላ ባዪዙዋ ኦꬄዲኖ። ቃሲ ቆሬ § ጊያ ቢታኒ ማካሊዴ ꬋዬዳዋዳን፥ ኡንቱንቱካ ማካሊዴ ꬋዬዲኖ። +
12 ሄዋንቱ ሲቁዋን ሾቢያ ሂንቴ ሚያሳን ሂንቴናና ያሺ ባዪናን ሚያ ዎዴ፥ ቆሴቴዳ ꬉቡዋ ማላ። ኡንቱንቱ ባሬንቱ ፃላላ ናጊኖ። ኡንቱንቱ ጫርኩ ኣፊያ ኢራይ ባዪና ሻሪያ ማላ፤ ቃሲ ኡንቱንቱ ቦኒያን ኣይፊያ ኣዪፌና፥ ፃጱዋና ሾዴቲዴ፥ ሙሌካ ሜሌዳ ሚꬃ ማላ። 13 ኡንቱንቱ ባሬንቱ ፖኩዋ ጌንꬄና ሆሞቲያ፥ ኢታ ኣባ ቤታ ማላ። ኡንቱንቱ፥ ፆሳይ፥ ሜꬊናው ሳካና ꬉማኒ ሳዓ ጊጊሲ ዎꬄዳ ዩዪያ ፆሊንታቱዋ ማላ።
14-15 ሄኖኪ ኣዳማፔ ዶሚና፥ ላፑንꬃ ዬሌታ ጊዲያዌ፥ ዳሮ ዎዲያፔ ካሴ ኡንቱንቱዋ ቲምቢቲያ ኦዲዴ፥ ሃዋዳን ያጌዳ፤
«ኣኬኪቴ፤ ፆሳ ኤሬና ናጋራንቻ
ኣሳቱ ኦꬄዳ ኢታ ኦሱዋ ኡባዉኔ
ቃሲ ፆሳ ኤሬና ሄ ኢታ ኣሳቱ
ፆሳ ቦላ ሃሳዬዳ ኢታ ሃሳያ ኡባው፥
ጎዳይ ኡንቱንቱ ኡባ ቦላ ፒርዳናው፥
ባሬ ጮራ ሻዓ ጌሻቱዋና ኢቲፔ ያና»
ያጌዳ። + 16 ሄ ኣሳቱ ኡባ ዎዴ ዙዙሚኖኔ ሃራቱዋ ኣማሳሊኖ፤ ቃሲ ባሬንቱ ኢታ ኣሙዋ ካሊኖ፤ ባሬንቱ ሁጴው ጎዓ ዴማናው ሃራቱዋ ሳቢኖኔ ባሬንቱ ኮሻ ዎጋፔ ኣꬂዴ፥ ꬎቁ ኦꬂ ሃሳዪኖ።
ሚኖ ኣኬኪሱዋኔ ዞሪያ
17 ሺን ታ ሲቃቶ፥ ኑ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሲ ኪቴዳዋንቱ ሂንቴንቶ ቤኒ ሃሳዬዳ ቃላ ኣኬኪቴ። 18 ኡንቱንቱ ሂንቴንቶ፥ «ዉርሴꬃ ዎዲያን፥ ባሬንቶ ፆሳይ ባዪናዋንቱ፥ ባሬንቱ ኣሙዋ ካሊያዋንቱ፥ ቃሲ ሂንቴ ቦላ ቂሊጪያዋንቱ ያና» ያጌዲኖ። 19 ሄዋንቱ ኣሳ ጊዶን ሻኮቴꬃ ሜꬊያዋንታኔ፥ ባሬንቱ ኢታ ኣሞ ሞዴቴዳዋንታ፤ ቃሲ ጌሻ ኣያናይ ባይናዋንታ።
20 ሺን ታ ሲቃቶ፥ ኡባፔ ኣꬊያ ጌሻ ኣማኑዋን ሂንቴ ሁጲያ ኬፂቴ፤ ቃሲ ጌሻ ኣያና ዎልቃን ፆሳ ዎሲቴ። 21 ቃሲ ኑ ጎዳይ ዬሱሲ ኪሪስቶሲ ባሬ ማሮቴꬃን ሂንቴንቶ ኢማና ሜꬊና ዴዑዋ ናጊዴ፥ ሂንቴ ሁጲያ ፆሳ ሲቁዋን ዎꬂቴ።
22 ኢቲ ኢቲ ሲꬊ ዴዒያ ኣሳቶ ቃሬቲቴ። 23 ኢቱዋ ኢቱዋ ታማፔ ዳፊ ኬሲዴ ኣሺቴ። ቃሲ ሃራይ ኣቶ ኡንቱንቱ ኢታ ኣሙዋን ቱኔዳ ማዩዋ ኢፂዴካ፥ ኢቶ ኢቶ ያሻቴꬃን ቃሬቲቴ።
ጋላታ ዎሳ
24-25 ሂንቴ ኩንዴናዳን፥ ሂንቴና ናጋናዉኔ ፖኩ ባይናዋንታ ኡዲዴ፥ ባሬ ቦንቹዋ ሲንꬃ ዎልቃማ ናሼቻን ሺሻናው ዳንዳዪያ ኑና ኣሺያ ኢቲ ፆሳው፥ ኑ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ባጋና ቦንቹ፥ ጊታቴꬃይ፥ ዎልቃይኔ ማታይ፥ ኣꬌዳ ዎዴ ኡባፔኔ ሃዒኔ ሜꬊና ጋካናው ጊዶ። ኣሜንዒ።
+ 1:5 ኬስ 12፡51፤ ፓይ 14፡29-30 + 1:6 ዶም 6፡2 + 1:7 ዶም 19፡1 * 1:9 ሚካዔሊ ሙሴ ኣኃባ፡ ሃዌ ቤሲያዌ፥ ቤኒ ኮይሮቲዴ ኣዪሁዳቱዋ ማፃፋን ሙሴባሲ ፃፌቴዳዋ። + 1:9 ዳን 10፡13፣ 21፤ 12፡1፤ ሳፅ 12፡7፤ ዛር 34፡6፤ ዛክ 3፡2 1:11 ቃዬሊ ሃሜቴዳ ኦጊያ፡ ቃዬሊ ባሬ ኢሻ ኣቤላ ዎꬌዳ። ዶም 4፡3-8 ፄሊቴ። 1:11 ባላሚ ኦꬄዳዋ፡ ጌሻ ቃላ ፓይዱዋ ማራዳን፥ ቦላ ጉጃ ዴማና ጊዴ ኢስራዔሊያ ኣሳ ሼቂኬ ጊዴ ኢፄዳ ጋሱዋን ኡንቱንቱ ፆሳው ኣዛዜቴናዳን ዴዓና ኦጊያ ታማሪሴዳ። ፓይ 22፡18፤ 24፡13፤ 25፡1-3፤ 31፡16 ፄሊቴ። § 1:11 ቆሬ፡ ዳታኔና ኢቲፔ ጊዲዴ ሙሴዉኔ ኣሮኔው ማካሌዳዋዳን፥ ማካላ ኣሳ ታማሪሴዲኖ። ፓይ 16፡1-35፤ 26፡9፥ 10 ፄሊቴ። + 1:11 ዶም 4፡3-8፤ ፓይ 22፡1-35፤ 16፡1-35 + 1:14-15 ዶም 5፡18፣ 21-24