12
Woosa Gollen Wolqqaama Iita Yedesay Doommeedda
Kaatiyaa Heroodise * he wode woosa golle asaappe amareeddawantta waayissuwaa doommeedda. Yohaannisa ishaa Yayiqooba mashshaan wodhisseedda. Hewe Ayihudatuwaa nashechcheeddawaa be7iide, gujji Phexiroosakka oyqqeedda; hewe Maagage Ukithaa Baalaa bonchchiya gallassatuwana. Phexiroosa oyqqiide qachcheedda. Paasigaa Baalaa Bonchchiya gallassatuwaappe guyyiyan, gade asaa sintha aathanaw qoppiide, oyddu oyddu wottaaddaratuu A naaganaadan, tammanne usuppun wottaaddaratuwaassi aathiide immeedda. + Hewaa diraw, Phexiroosi qasho golliyaan naagettee; shin woosa golle asay aw minissiide Xoossaa woossee.
Kiitanchchay Phexiroosa Qasho Golleppe Kesseedda
Heroodise Phexiroosa asaa sintha aathanaw qoppanaappe kase qamma, Phexiroosi laa77u santhalataan qashettiide, laa77u wottaadaratuwaappe gidduwan gemi77isheedda; naagiyaawanttukka qasho golle penggiyaan eqqiide naagiino. Akeekennaan de7ishshin, Godaa kiitanchchay hewaan eqqi aggeedda; qasho gollenkka poo7uu poo7ii aggeedda. Kiitanchchay Phexiroosa miyyiyaa dechchi beegothiide A, <<Elle dendda>> yaageedda; he man77iyankka santhalatay A kushiyaappe wodhdhii aggeedda. Kiitanchchay A, <<Ne suriyaa dancca; ne caammaakka wotha>> yaagina, Phexiroosi hewaadan ootheedda; kiitanchchay, <<Ne mayuwaa mayyaade taana kaalla>> yaageedda.
Phexiroosi qasho golliyaappe kesiide, kiitanchchaa kaalleedda; aw saxaa be7iyaawaa malateeddappe attin, kiitanchchay oothiyaabay tuma gideeddawaa eribeenna. 10 Kiitanchchaynne Phexiroosi koyro wottaaddaraappenne laa7entho wottaaddaraappe aadhdhiide, katamaa afiyaa birataa penggiyaakko gakkeeddino; penggiikka unttunttoo barekka dooyetti aggeedda; unttunttu kesiide itti ogiyaanna biishshin, kiitanchchay ellekka Phexiroosappe shaaketti aggeedda.
11 Phexiroosi barena gakkeeddabaa akeekiide, <<Taana Goday bare kiitanchchaa kiittiide, Heroodisa kushiyaappenne Ayihuda asay naagi utteedda ubbabaappe ashsheeddawaa ha77i tumu eraaddi>> yaageedda.
12 I hewaa akeekeedda wode, cora asay ittippe shiiqiide Xoossaa woossiyaasaa, Marqqoossa giyaa Yohaannisa dayi Mayraami soy 13 biide penggiyaan xeesina, itti Roodo giyaa ashikkaratta dooyyanaw yaaddu. 14 Rooda Phexiroosa qaalaa gideeddawaa ereedda wode, barena nashechchina, penggiyaa dooyyennan guyye woxxaadde, Phexiroosi karen eqqeeddawaa asaassi odaaddu.
15 Asay izo, <<Hanne, neeni gooyaa>> yaageedda. Rooda Phexiroosa gideeddawaa geeshshaade odaaddu. Unttunttu, <<Hewe A kiitanchchaa>> yaageeddino.
16 Shin Phexiroosi karen xeesiide aggennaan ixxina, asay kariyaa dooyyi, A be7iide maalaletteeddino. 17 Shin unttunttu co77u gaana mala, Phexiroosi bare kushiyan xorssiide, Goday qasho golliyaappe A wooti kesseeddentto, unttunttoo qonccissi odiide, <<Hawaa Yayiqoobassinne ishatuwaassi § odite>> giide, kesi harasaa beedda.
Heroodisa Hayquwaa
18 Sa7ay wontteedda wode, Phexiroosi haqa bidiggeeddentto giina wottaaddaratuwaa giddon daro walassay keseedda. 19 Heroodise Phexiroosa koyyishshin, I dhayeedda wode, naagiyaawantta qoriide, unttuntta wodhana mala azazeedda; hewaappe guyyiyan, Yihudaappe Qiisaariyaa wodhdhiide, hewaan amareedda wodiyaa utteedda.
20 Heroodise Xiiroosa asaassinne Sidoonaa asaassi loythi hanqqetteedda; unttunttu gade asay kathaa Heroodisa gade asaappe demmiyaa diraw, unttunttu ittippe gidiide, A golliyaa kaappuwaa Bilasxxoosa barenttu bagga oothiide, sigettana mala woossanaw Heeroodisakko beeddino.
21 Heroodise sunthetteedda gallassi, bare kawutethaa mayuwaa mayyiide, kawutethaa oydiyan uttiide, asaassi haasayeedda. 22 Asay, <<Hawe Xoossaa qaalaa; asaa qaalaa gidenna>> yaagiide kooshshaa dhoqqisside haasayeedda. 23 Heroodise Xoossaa bonchchibeenna diraw, he man77iyankka Godaa kiitanchchay A dechchina, guxuniyan meetettiide, hayqqi aggeedda.
24 Shin Xoossaa qaalay dicceenne dar dar bee.
25 Barnnaabaasinne Saa7ooli barenttu oosuwaa poliide, Marqqoossa giyaa Yohaannisa barenttunna akkiide, Yeerusalaameppe simmeeddino.
* 12:1 Heroodisa: Hawaa guussay Heroodise Agriiphpha koyruwaa gidiide, Paalestine giyaa gadiyaa ubbaa mooddiyaawaa. Hewenneekka wogga Heroodise heezzetha yeletaa. + 12:4 Kes 12:1-27 12:15 A kiitanchchaa: A naagiyaa kiitanchchaa gidennaan aggenna guussaa. 12:17 Yayiqooba: Godaa ishaa. § 12:17 ishatuwaassi: Ammaniyaa haratuwaassi.