17
Teselonqqen Denddeedda Walassaa
Phawuloosinne Sillaase, Amppipholiisaannanne Apholooniyanna aadhdhiide, Teselonqqe yeeddino; Teselonqqen Ayihuda woosa golli de7ee. Phawuloosi bare dooyaadankka yaa geleedda; hewaan heezzu Sambbata gallassatuwan Xoossaa Maxaafatuwaappe asaanna haasayeedda; Kiristtoosi waayyiyaa akkanawunne hayquwaappe denddanaw bessiyaawaa unttunttoo billiide odiiddinne tuma gideeddawaakka unttuntta erissiidde, <<Yesuusi ha taani hinttenttoo odiyaawe Kiristtoosa>> yaagee. Unttunttuppe ittu ittuu yewuu tuma gideeddawaa akeekiide, Phawuloosannanne Sillaasenna gaketteeddino; hawaadankka, Xoossaassi goyinniyaa cora Giriike asaynne cora bonchchetteedda maccawanttu, Phawuloosannanne Sillaasenna gaketteeddino.
Shin Ayihudatuu qanaatiide, itti itti oosuu bayinna iita asatuwaa qocaappe shiishshiide katamaa asaa walasseeddino; Phawuloosanne Sillaasa asaakko kessana mala koyyiide, Yaasoona golliyaa dooddeeddino. Phawuloosinne Sillaase unttunttoo beettennaan ixxina, Yaasoonanne itti itti ishatuwaa katamaa kaappatuwaakko afiide, <<Hawanttu gadiyaa ubbaa metootheeddawanttu, hawaakka yeeddino. Yaatina Yaasooni unttuntta bare soyin wotheedda; hawanttu ubbay, <Yesuusa giyaa hara kaatii de7ee> giide Qeesaare azazuwaa minissiino>> yaagiide, kooshshaa dhoqqisside haaseyeeddino.
Shiiqeedda asaynne katamaa kaappatuu hewaa sisiide metooteeddino. Kaappatuu Yaasoonanne haratuwaa waasiyan billeeddino.
Phawuloosinne Sillaase Beeriyaa Beeddino
10 Ammaniyaawanttu Phawuloosanne Sillaasa sa7ay qammiyaawaani ellekka Beeriyaa yeddeeddino. Yaa gakkiide, Ayihuda woosa golle geleeddino. 11 Beeriyaa asatuu Teselonqqen de7iyaa asatuwaappekka aadhdhi dooyetto wozanay de7iyaa diraw, <<Phawuloosi geeddawe tumenttonne>> yaagiide, ubba gallassi Xoossaa Maxaafatuwaa tamaariidde, qaalaa kumentha laamotaan akkeeddino. 12 Hewaa diraw, unttunttuppe coratuu, Giriikatuwappe bonchchetteedda cora maccawanttunne cora attuma asatuu ammaneeddino.
13 Shin Teselonqqen de7iyaa Ayihudatuu Phawuloosi Xoossaa qaalaa Beeriyankka odeeddawaa siseedda wode, Beeriyaa yiide, asaa aananna walasseeddino. 14 Hewaappe guyyiyan, ishatuu ellekka Phawuloosa abbaa mataan yeddii aggeeddino; shin Sillaasenne Ximootoose Beeriyan atteeddino. 15 Phawuloosa moyizzeedda asatuu Ateenaa gatheeddino; he asatuu Sillaasenne Ximootoose barenttoo danddayetteeddawaadan, ellekka barekko yaana mala, Phawuloosi kiitteedda kiitaa akkiide, Beeriyaa simmeeddino.
Phawuloosi Ateenaa Beedda
16 Phawuloosi Ateenaan Sillaasanne Ximootoosa naagiidde, katamaan eeqay kumeeddawaa be7iide yiloteedda. 17 Hewaa diraw, Ayihuda woosa golliyaan Ayihudatuwannanne Xoossassi goyinniyaa Ayihuda gidenna asatuwaanna palumettee; qassi ubba gallassi geyaan barenanna gakettiyaa asaannakka palumettee. 18 Qassi Eppiqoroosappenne * Isxxo7ikiyaappe yeedda itti itti eranchchatuu Phawuloosanna palumetteeddino; unttunttuppe ittu ittuu, <<Ha toofiinay ayaa haasayanaw koyyii?>> yaageeddino.
Haratuu Phawuloosa Yesuusabaanne hayquwaappe I denddeeddawaa barenttoo odiyaa diraw, <<Ooratha xoossatubaa odiyaawaa malatee>> yaageeddino.
19-20 Phawuloosa oyqqiide, <<Ha neeni tamaarissiyaa ooratha yewuu ayentto nuuna erissaarikkii? Ayissi gooppe, neeni nuussi oorathabaa odaasa; simmi hawe ayentto nuuni eranaw koyyeetto>> yaagiide Phawuloosa Ariyosppaagoosa geetettiyaasaa afeeddino. 21 Ateenaa asay ubbaynne hewaan de7iyaa immathatuu oorathabaa haasayiiddinne sisiidde peeshiyaawaappe attin, harabaan peeshikkino.
22 Phawuloosi Ariyosppaagoosan de7iyaa shiiquwaa sinthan eqqiide, hawaadan yaageedda; <<Ateenaa asatoo, xoossatuwassi ubbabaani hinttenttu darii yayyiyaawaa taani be7ay. 23 Ayissi gooppe, taani hinttenttu goyinniyaawaa xeellaadde aadhdhishshin, <Erettenna Xoossaassi> geetettiide xaafetteedda yarshshuwaa sa7aa qassi demmaaddi; hewaa diraw, ha hintte erennaan goyinniyaawaa taani hinttenttoo oday.
24 <<Alamiyaanne alamiyaan de7iyaa ubbabaa medhdheedda Xoossay saluwaanne sa7aa Goday, asay keexxeedda Geeshsha Golliyan de7enna. + 25 Ayentto pacceedda asaadan, asaa kushiyaa I xeellenna; ayissi gooppe, I bare huuphew de7uwaa shemppuwaanne ubbabaa asaa ubbaw immeedda. 26 Xoossay asaa zariyaa ubbaa itti uraappe medhdhiide, gadiyaa ubbaan wotheedda; I bare huuphew unttunttu de7ana wodiyaanne sa7aa kase zawayeedda.
27 <<I hewaa ootheeddawe unttunttu oyqqi oyqqi xeelliide, barena koyyiidde, ooni eri demmanawantteeshsha giyaawaana; gidooppenne, Xoossay nuuppe oossinne haako gidenna. 28 Ayissi gooppe, hinttenttuppe itti itti eranchchatuu, <Nuuni A naanaa> geeddawaadan, nuuni aani paxa de7eettonne qaaxetteetto. 29 Simmi nuuni Xoossaa naanaa gideedda diraw, Xoossay asaa cinccatethaaninne qofaan worqqaappe woy biraappe woy shuchchaappe oosetteeddawaa malatee yaagiide, qoppanaw bessenna. 30 Hewaa diraw, Xoossay asay eribeenna wodiyaa aatheedda; shin ha77i ubbasan asay ubbay nagaraappe simmana mala azazeedda. 31 Ayissi gooppe, Xoossay wodiyaa keeri wotheedda; he wodiyaan bare dooreedda uraan sa7aan de7iyaa asaa ubbaa bolla xillo pirddaa I pirddana; asaa ubbaw hayquwaappe Yesuusa dentheeddawaan hewaa tumayeedda>> yaageedda.
32 Unttunttuppe itti itti asatuu hayquwaappe dendduwaabaa Phawuloosappe sisiide, A bolla qilliicceeddino; shin hara asatuu A, <<Nuuni hawaa neeppe gujjiide sisana koyyeetto>> geeddino. 33 Hewaa diraw, Phawuloosi unttunttu giddoppe keseedda. 34 Shin itti itti attuma asatuu Phawuloosanna gakettiide ammaneeddino; unttunttu gidduwan Ariyosppaagoosan de7iyaa pirdda golle daannay Diyoonaasiyoosi, Damaariiso geetettiyaa itti mishirattinna hara asatuu de7iino.
* 17:18 Eppiqoroosa: Hawe gadiyaa gidiide, ha gadiyaan de7iyaa asatuu nashechchiyaa asaa de7uwaassi koyro sa7aa oyqqeedda yaagi tamaarissiyaa Eppiqoroosa giyaa bitaniyaa timirttiyaa kaalliyaawantta. 17:18 Isxxo7ikiya: Hawekka gadiyaa gidiide, ha gaden de7iyaa asatuu, barena moodussaanne bare qofaan kaalesettiyaawaa asay tamaarana bessee, yaagiyaa timirttiyaa taamaarissiyaa Zeeno yaagettiyaa bitaniyaa timirittiyaa kaalliyaawantta. + 17:24 1Kat 8:27; Isa 42:5; Kit 7:48