19
Phawuloosi Efesoone Beedda
Aphiloosi Qoronttoosan de7ishshin, Phawuloosi qommo bagganna aadhdhiide, Efesoone beedda; itti itti kaalliyaawantta demmeedda. Phawuloosi unttuntta, <<Hinttenttu ammaneedda wode Geeshsha Ayyaanaa akkeedditee?>> yaagiide oochcheedda.
Unttunttu, <<Tuytti, akkibeykko; haray atto, Geeshsha Ayyaanay de7iyaawaakka sisibeykko>> yaageeddino.
Phawuloosi unttuntta, <<Yaatina, Ayaan xammaqetteedditee?>> * yaageedda.
Unttunttu, <<Nuuni Yohaannisa xinqqataani xammaqetteeddo>> yaagiide zaareeddino.
Phawuloosi, <<Yohaannisi bareppe guyyiyan yiyaa Yesuusi Kiristtoosan asay ammanana mala, asaassi odiidde, nagaraappe simmiyaa xinqqataani xammaqeedda>> yaageedda.
Unttunttu hewaa siseedda wode, Godaa Yesuusi Kiristtoosassi gidanaw xammaqetteeddino. Phawuloosi bare kushiyaa unttunttu bolla wotheedda wode Geeshsha Ayyaanay unttunttu bollan wodhdhina, dumma dumma qaalaan haaseyeeddino; qassi timbbitiyaakka odeeddino. Hewaan tammanne laa77u asatuwaa gidiyaawanttu de7iino.
Phawuloosi Ayihuda woosa golle geliide, Xoossaa kawutethaabaa palumettiiddinne akeekissiidde, asaanna heezzu agenaa gidiyaawaa keenaa yayyennaan haasayee. Shin unttunttuppe ittu ittuu makkaliide, cora asaa sinthan Godaa ogiyaa boriidde ammanennaan ixxina, Phawuloosi unttunttuppe shaaketti, barena kaalliyaawantta barenanna afeedda; Xiraanoosa giyaa timirtte golliyaan ubba gallassi palumettee. 10 Phawuloosi laa77u laythaa gakkanaw qaalaa odeedda; hewaa diraw, Iisiyan de7iyaa asay ubbay, Ayihudatuukka Ayihuda gidennawanttukka Godaa qaalaa siseeddino.
Xoossay Phawuloosa Kushiyan Ootheedda Oorathabaa
11 Xoossay Phawuloosa bagganna dumma malaataa ootheedda. 12 Hewaa diraw, asay A bollay bochcheedda maarabiyaa woy mayuwaa hargganchchatuwassi afee; hargganchchatuukka paxiino; iita ayyaanatuukka unttunttuppe kesiino.
13 Iita ayyaanatuwaa kessiidde yuuyyiyaa Ayihudatuwaappe ittu ittuu, <<Phawuloosi qaalaa odiyaa Yesuusa sunthan nuuni hinttentta kesite giide azazeetto>> yaagiide, iita ayyanatuu de7iyaa asatuwaa bollan Godaa Yesuusa sunthaa xeesi be7eeddino. 14 Qeesatuwaa kaappuwaa Asqqeewa giyaa itti Ayihuda bitaniyaassi hewaa ootheedda laappu naanay de7iino.
15 Iita ayyaanay unttunttoo zaariide, <<Taani Yesuusa eray; Phawuloosakka eray. Shin hinttenttu oonee?>> yaageedda.
16 Iita ayyaanay de7iyaa bitani unttunttu bolla guppi wodhdhina, unttunttu masunxxiide, he golliyaappe kallo woxxana gakkanaassi, wolqqaamiide xooneedda. 17 Efesoonen de7iyaa Ayihudatuunne Ayihuda gidennawanttu ubbay hewaa sisiide ubbay daro yayyeeddino; Godaa Yesuusa sunthaykka daro bonchchetteedda. 18 Ammaniyaawanttuppe cora asatuu barenttu ootheeddawaa paaxiiddinne qoncciyaan odiidde yiino. 19 Bitiyaawanttuppe coratuu barenttu maxaafatuwaa shiishshiide, asaa ubbaa sinthan guuddeeddino; he maxaafatuwaa gatiyaa heettiyaa wode, ishatamu sha77a Biraa santtimiyaa gideedda. 20 Hewaa mala wolqqaama ogiyaan Xoossaa qaalay dicceenne aakkee.
Efesoone Katamaan Walassay Denddeedda
21 Hewe poletteeddawaappe guyyiyan Phawuloosi, <<Taani Yeerusalaame baade Roomekka qassi be7anaw bessee>> yaagiide, Maqidooniyaannanne Akaayiyaanna aadhdhiide, Yeerusalaame baanaw qofaa qachcheedda. 22 Qassi barena maaddiyaawanttuppe laa77atuwaa Ximootoosanne Erasxxoosa Maqidooniyaa kiittiide, barew Iisiyan amareedda wodiyaa gami77eedda.
23 Godaa ogiyaa diraw, he wode daro walassay keseedda. 24 Ayissi gooppe, xagaraa biraa muushissiide tigi medhdhiyaa Dimexiroosa giyaa itti bitani Arxxemiisi Geeshsha Golliyaa misiliyaa biraappe tigi tigiide, oosanchchatuwaassi daro wodhiyaa demmee. 25 Hewanttanne unttunttuwaa mala oosuwaa oothiyaawantta ittippe shiishshiide, hawaadan yaageedda; <<Asaw, nu duretethay ha oosuwaanna gidiyaawaa hintte eriita. 26 Hewe Phawuloosi, <Asaa kushii medhdheeddawanttu xoossatuwaa gidikkino> yaagiide, Efesoone xalalaan gidennaan amareedda gadatuwaappe attin, Iisiyan ubbaan cora asaassi odi ammantheeddawaa hinttenttu be7eedditanne siseeddita. 27 Lo77ennabay, nu oosuu kadhettanawaa xalalaa gidenna; shin Iisiyan de7iyaa ubbatuunne sa7aa ubbaan de7iyaawanttu goyinniyaa wolqqaama xoossatto geetettiyaa Arxxemiisi geeshsha golli bonchchettennan attanawaanne, izi darotethay kunddanawaa>> yaageedda.
28 Asay hewaa siseedda wode loythi hanqqettiide <<Efesoone Arxxemiisa wolqqaama>> yaagiide cabbotteeddino. 29 Katamaa ubbaan walassay denddeedda; Phawuloosanna hamettiyaa Maqidooniyaa asatuwaa Gaayoosanne Arisxxirokoosa barenttunna oyqqi akkiide, ittippe kaassaa sa7aa woxxeeddino. 30 Phawuloosikka asay shiiqeeddasaa gelanaw koyyeedda. Shin kaalliyaawanttu A diggeeddino. 31 Iisiyaa gadiyaa kaappatuwaappe Phawuloosa laggethatuwaappe ittu ittuu Phawuloosaw kiittiide, kaassaa sa7aan qoncciyaa kesiide I beettenna mala, A woosseeddino.
32 Shiiquwaan walassay denddina, dariya bagga asay haray atto ayissi shiiqeeddentto erenna diraw, ittu ittibaw walaqettiyaa wode, yokkuu qay harabaw walaqettee. 33 Ayihudatuu Iskkinddira aathi bessina, itti itti asay I haasayana mala, asaa giddoppe sinthaw A aatheedda; asay co77u gaana mala, I bare kushiyan xorssi bessiide, asaassi mootettanaw koyyeedda. 34 Shin Iskkinddire Ayihuda asaa gideeddawaa asay ereedda wode, laa77u saate gidiyaawaa keenaa ubbay itti qaalaan, <<Efesoone Arxxemiisa wolqqaama>> yaagiide cabbotteeddino.
35 Katamaw xaafe gideeddawe asaa co77u oothiide, hawaadan yaageedda; <<Efesoone asaw, Efesoone katamay wolqqaama Arxxemiisissinne saluwaappe wodhdheedda eeqaa shuchchaassi eeqaa golliyaa naagiyaawaa gideeddawaa erenna asay oonee? 36 Hawaa kaddiyaa asay baynna diraw, hinttenttu woppu gaanawunne dirbbennan agganaw bessee. 37 Ayissi gooppe, hawanttu Geeshsha Golliyaa miishshaa wuu77ibeennawantta nu xoossatuwaakka boribeennawantta aheeddita. 38 Hewaa diraw, Dimexiroosinne aananna de7iyaa oosanchchatuu asaa mootanaw koyyooppe, pirdda golli dooya de7ee; qassi gadiyaa mooddiyaawanttukka de7iino; unttunttu barenttu giddon mootettiino. 39 Shin hintte hara yewuwaa koyyooppe, higgiyaa shiiquwaan yewuwaa qachchana. 40 Ayissi gooppe, hachche haneeddawaa shabbirethaa giide, Roome gadiyaa asatuu nuuna mootana; ha shiiqookka gaasuu bayinna diraw, nuuni gaasuwaa odanaw danddayokko>> 41 yaagiide shiiquwaa laaleedda.
* 19:3 Ayaan xammaqetteedditee? Hawaa guussay O sunthaan xammaqetteedditee, guussaa. 19:21 Phawuloosi hawaa Ayyaanaa Geeshshaan kaalesettiide hasayeeddawaa.