2
Yesuusa Kaalliyaawanttu Bolla Geeshsha Ayyaanaa Wodhethaa
Phenxxeqostte * giyaa gallassay gakkeedda wode, ammaniyaawanttu ubbatuu ittippe gidiide, ittisaa shiiqi de7ishshin, + wolqqaama gotuwaadan guummiyaa gunthay wozanaa aathennaan saluwaappe yiide, unttunttu utteedda golliyaa ubbaa kumeedda. Qassi tamaa lacuwaadan poddugiyaawe unttunttoo beettiide, shaaketti shaaketti, unttunttu ubbaa bolla wodhdheedda. Unttunttu ubbaan Geeshsha Ayyaanay kumiide, dumma dumma qaalaan haasayana mala, unttuntta danddayissina, haasayaa doommeeddino.
Sa7aan de7iyaa asaa zerethaa ubbaappe yiide, Xoossaw yayyiyaa ittippe de7iyaa Ayihudatuu Yeerusalaamen de7iino. Ha gunthaa siseedda wode, asay ubbay shiiqeedda; unttunttu barenttu qaalaan qaalaan haasayishshin siseedda diraw, giyaawaa dhayeeddino.
Asay ubbay maalalettiiddenne hawe oorathabaa giidde, “Be7ite; ha haasayiyaawanttu ubbatuu Galiilaa asatuwaa gidikkinoo? Yaatina, nuuni nu yeletteedda gade qaalaan unttunttu haasayishshin waaniide siseettoo? Nuuni Phartte asatuu, Meedoone asatuu, Elaameexe asatuu, laa77u shaafatuwaappe gidduwan de7iyaawanttu, Yihudaan, Qaphphadooqiyan, Phanxxoossan, Iisiyan, 10-11 Pirggiyan, Phinifiliyan, Gibxen, Qereena baggan de7iyaa Liibiyaa woradatuwan de7iyaawanttu, Roomeppe yeedda immathatuu, Ayihudatuu, Ayihudatethaw laametteedda nuuppe amareeddawanttu, Qarixxeese asatuunne, Arabiyaa asatuu, Xoossay ootheedda wolqqaama oosuwaa nu qaalaan unttunttu haasayishshin siseeddo” yaageeddino. 12 Ubbaykka maalalettiide, yewuu barenttoo gelennaan ixxina barenttu giddon, “Laa hawe waagiyaawee?” yaageeddino. 13 Shin hara asatuu ammaniyaawanttu bollan Qilliicciidde, “Hawanttu ushiide mathotteeddino” yaageeddino.
Phexiroosa Haasayaa
14 Shin Phexiroosi, Yesuusi kiitteedda hara tammanne itti kiitettowanttunna denddi eqqiide, bare kooshshaa dhoqqu oothiide, unttunttoo hawaadan yaagi odeedda; “Ayihudatoo, qassi Yeerusalaamen de7iyaa ubbatoo, taani odiyaawaa sisite. Hawe hinttenttoo eretto; hinttenttu qoppiyaawaadan, hawanttu mathottibeykkino. 15 Ayissi gooppe, wonttaappe biro heezzu saate gidee. 16 Shin hawe Nabiyaa Iyu7eel haasayeeddawaa.
17 “I haasayiidde, ‘Xoossay hawaadan yaageedda;
wodiyaa wurssethaan hawaadan hananawaa.
Taani asaa ubbaa bollan ta Ayyaanaa gussana.
Hinttenttu attuma naanaynne hinttenttu macca naanay
timbbitiyaa odanawantta.
Hinttenttu wodalla naanaykka saxaa be7anawantta;
hinttenttu cimatuukka akumuwaa akumettanawantta. +
18 He gallassatun ta attuma qoomatuwaa bollaninne
ta macca ashikkaratuwaa bollan
Taani Ta Ayyaanaa gussana.
Hewaappe guyye unttunttu timbbitiyaa odanawantta.
19 Qassi Taani bolla saluwan oorathabaa,
garssa sa7ankka malaataa bessana.
Suuthay, tamaynne shaariyaadan
kammeedda cuway de7ana.
20 Wolqqaamanne bonchcho gideedda Godaa gallassay
gakkanaappe kase away dhumaana;
agenaykka suuthaa malatana.
21 He wode hawaadan hananawaa;
Godaa sunthaa xeesiyaa ooninne attana’
yaageedda.
22 “Israa7eeliyaa asatoo, ha qaalaa sisite; Naazireetiyaa Yesuusi hinttenttu giddon Xoossay barenan ootheedda wolqqaama oosuwan, oorathabaaninne malaatan hinttenttoo dhiishisseedda asa; hewaa hinttenttukka eriita. 23 Yesuusi hinttenttoo imettana mala, Xoossay kase bare sheniyaaninne bare eraan bare qofaa qachchi wotheedda; yaatina, A hinttenttu nagaranchchatuwaa kushiyan masqqaliyaa bolla misimaariyan dhishissiide, kaqissi wodhisseeddita. 24 Shin hayquu Yesuusa oyqqanaw danddayibeenna diraw, Xoossay hayquwaa seelaa aappe dhayissiide, A dentheedda. 25 Ayissi gooppe, Daawite Yesuusabaa hawaadan yaageedda;
‘Taani metootennaadan,
Goday ta ushechchaan de7iyaa diraw,
taani ubba wode Godaa ta matan be7ay. +
26 Hewaa diraw, ta wozanay nashetteedda;
ta inxxarssankka nashechchay kumeedda.
Qassi ta bollaykka lo77o de7ana giide,
nashechchaan naagee.
27 Ayissi gooppe, ta shemppuwaa
Si7ooliyan aggakka.
Qassi ne Geeshsha Na7aa anhaakka wooqethakka.
28 Neeni taana de7uwaa ogiyaa erssaadda.
Neeni taananna de7iyaawaan
taani darii nashettay’
yaageedda.
29 “Ishatoo, nu aawatuwa kaappuwaa Daawitebaa taani hinttenttoo geeshshaade odanaw bessee; Daawite hayqqiide moogetteedda; A duufuu hachche gakkanawukka nu matan de7ee. 30 Daawite Nabiyaa gideedda dirawunne Xoossay A naanaa zerethaappe ittuwaa A kawutethaa oydiyaan utissanaw aw caaqqeeddawaa ereedda diraw, + 31 Kiristtoosa dendduwaa sinthaw xeelliide, ‘A shemppuu Si7ooliyan attibeenna; A bollaykka wooqqibeenna’ giide odeedda.
32 “Xoossay Yesuusa hayquwaappe dentheeddawaassi nuuni ubbay markka. 33 Hewaa diraw, Xoossay bareppe ushechcha baggan A dhoqqu dhoqqu udiide, aw Geeshsha Ayyaanaa immana geeddawaadan, Geeshsha Ayyaanaa akkiide, hawaa hinttenttu ha77i be7iyaawaanne sisiyaawaa nu bolla gusseedda. 34-35 Ayissi gooppe, Daawite bare huuphew saluwaa kesibeenna; shin yaageedda;
‘Goday ta Godaa; “Taani ne morkketuwaa
neeni gediyaan yedhdha eqqiyaawaa oothana gakkanaw
hawaan taappe ushechcha bagganna utta” geedda’
yaageedda. +
36 “Hewaa diraw, Xoossay masqqaliyaa bolla misimaariyan ha hinttenttu dhishiide kaqqeedda Yesuusa Godanne Kiristtoosa ootheeddawaa Israa7eeliyaa asaa zerethay ubbay tumuppe ero” yaageedda.
37 Asay Phexiroosi geeddawaa siseedda wode, asaw wozanay daroppe boshettina, Phexiroosanne Yesuusi kiitteedda haratuwaa, “Nu ishatoo, yaatina nuuni ayaa udanee?” yaageeddino.
38 Phexiroosi unttuntta, “Hinttenttu nagaray atto geetettana mala, nagaraappe simmiide, hinttenttu huuphiyan huuphiyan Yesuusi Kiristtoosa sunthan xammaqettite. Xoossay immiyaa Geeshsha Ayyaanaa hinttenttu akkana. 39 Ayissi gooppe, Xoossay immana geedda qaalay hinttenttussa, hinttenttu naanatuwassanne Goday nu Xoossay barekko xeesiyaa haakuwaan de7iyaawanttu ubbaassa” yaageedda.
40 Phexiroosi unttunttoo qaalaa haraakka gujji markkattiide, “Ha wodiyaa geella asaappe hinttenttu huuphiyaa ashshite” yaagiide zoreedda. 41 Phexiroosi odeeddawaa akkeeddawanttu xammaqetteeddino; he gallassi heezzu sha77a gidiyaa asay ammaneeddino. 42 Unttunttu Yesuusi kiitteeddawanttu timirttiyaan, ittippetethaan ukithaa menthi miyaawaaninne Xoossaa woosan gencciino.
Ammaniyaa Asay Ishatethaaninne Ittippetethaan De7iyaa De7uwaa
43 Yesuusi kiitteeddawanttu kushiyan daro oorathabaynne malaatatuu oosettina, asaa ubbaa yashshay oyqqeedda. 44 Ammaneedda ubbatuu ittippe de7iino; qassi barenttoo de7iyaabaa ubbaakka ittippe shaakki akkeeddino. 45 Unttunttu barenttu gadiyaanne barenttoo de7iyaabaa zali77i zali77iide, oonanne koshsheedda keena miishshaa ubbaw shaakkeeddino. 46 Qassi ubba gallassi, itti wozanaa gidiide, Geeshsha Golliyaan paccennaan gakettiide, barenttu golle golle xeesettiide nashechchaaninne pashikka wozanaan qumaa miino. 47 Xoossaa galatiidde, asaa ubbaan sabetteeddino. Qassi Goday ammani attiyaawantta gallassi gallassikka unttunttu bolla gujjee.
* 2:1 Phenxxeqostte: Ayihudiyaa asay Paasigaa Baalaa bonchchoodeppe ishatamu gallassay aadhdhi simmina bonchchettiyaa zarggaa qoychchaa baalaa geetettiyaawaa. + 2:1 Wog 23:15-21; Zar 16:9-11 + 2:17 Iyu 2:28-32 + 2:25 Maz 16:8-11 + 2:30 Maz 132:11; 2Sa 7:12-13 2:33 ushechcha bagga: Guussay bonchchuwaanne wolqqaa bessiyaa sa7aa. + 2:34-35 Maz 110:1