4
Phexiroossinne Yohaannisi Ayihudatuwaa Shanggatuwaa Sintha Shiiqeeddino
Phexiroossinne Yohaannisi asaassi odishshin, qeesatuwaa kaappatuu, Geeshsha Golliyaa wottaaddaratuwaa azaziyaawenne Saduuqaawanatuu, unttunttu asaa tamaarissiyaa dirawunne hara asatuu hayquwaappe denddanawoo markka gidana mala, Yesuusi hayquwaappe denddeeddawaa odeedda diraw, darii yilotiide, unttunttukko yeeddino. Unttuntta oyqqiide, sa7ay omarssidiggo diraw wonttanaassi qasho golle gelisseeddino. Shin qaalaa siseeddawanttuppe coratuu ammaneeddino; attuma asaa payduu ichcheshu sha77a keena gideedda.
5-6 Wonttetha gallassi, unttuntta mooddiyaawanttu, Ayihuda asaa cimatuu, Muse higgiyaa tamaarssiyaawanttu, qeesatuwaa ubbatuwaa kaappatuu Haanni, Qayaafi, Yohaannisi Iskkinddirinne qeesatuwaa ubbatuwaa kaappatuwaa dabbatuu ubbay Yeerusalaamen shiiqeeddino. Yesuusi kiitteeddawantta barenttu gidduwan essiide, “Ayaa wolqqaan woy O sunthan hawaa hinttenttu ootheedditee?” yaagiide oochcheeddino.
He wode Phexiroosi barenan Geeshsha Ayyaanay kumina, unttuntta hawaadan yaageedda; “Asaa kaalethiyaawanttoo, Ayihuda asaa cimatoo, hachche ha hargganchcha bitaniyaassi oosetteedda lo77o oosuwaabaanne I waani paxeeddentto, hinttenttu nuuna oochchooppe, 10 masqqaliyaa bolla misimaariyan hinttenttu dhishiide kaqqina, Xoossay hayquwaappe dentheedda Naazireetiyaa Yesuusi Kiristtoosa sunthan ha bitani paxiide, hinttenttu sinthaan eqqeeddawe hinttenttu ubbaassinne Israa7eeliyaa asaa ubbaw eretto. 11 Golliyaa keexxiyaawanttu hinttenttu kadhiide ixxeedda tuussay golliyaa ubbaa tookkiyaa koshshiyaa tuussaa gideedda. + 12 Asay atotethaa Yesuusa bagganna demmanaappe attin, hara O baggannanne demmenna; nuuni A sunthan oothanaw bessee; ayissi gooppe, Xoossay saluwaappe garssan asaassi immeedda hara sunthay baawa” yaageedda.
13 Shiiquwaa asay Phexiroossinne Yohaannisi xaleedda xalaa be7eedda wode, unttunttu tamaaribeenna coo asaa gideeddawaa akeekiide maalaletteeddino; unttunttu Yesuusanna de7iyaawaakka ereeddino. 14 Qassi paxeedda bitani Phexiroossannanne Yohaannisanna eqqeeddawaa asay be7iide, giyaawaa dhayeeddino. 15 Shin Phexiroossinne Yohaannisi shiiquwaappe kare kesana mala asay azaziide, bare giddon zorettiide, 16 “Ha asatuwaa ayaa udanee? Ayissi gooppe, unttunttu kushiyan oosetteedda wolqqaama malaatatuu Yeerusalaamen de7iyaa ubbaw beetteedda. Nuuni hewaa erokko gaanaw danddayokko. 17 Shin yewuu asaw laalettenna mala, hawaappe sinthaw ha asatuu Yesuusa sunthaa oossinne odennaadan, minissiide unttuntta, ‘Hinttena erite’ goytte” yaageeddino.
18 Unttunttu xeesiide, Yesuusa sunthaa mulekka denthenaadaninne aabaa tamaarissennaadan azazeeddino. 19 Shin Phexiroossinne Yohaannisi zaariide, “Xoossaw eeno giyaawaa aggiide, hinttenttoo eeno giyaawe Xoossaa sinthan lo77enttonne ane hintte pirddite. 20 Ayissi gooppe, nuuni be7eeddabaanne siseeddabaa odennaan agganaw danddayokko” yaagiide shiiqeedda asaw odeeddino.
21 Shiiqeedda asay unttuntta muranaw gaasottiyaabay dhayina, laa7ethuwaa darissi palumettiide, haneeddabaw asay ubbay Xoossaa galatiyaa diraw, unttuntta billiide yeddeeddino. 22 He harggiyaappe pathiyaa malaatatuu aw oosetteedda bitani yelettoodeppe laythay aw oytamuwaappe aadhdheedda.
Yesuusi Kiitteeddawanttunne Hara Ammaniyaa Asatuu Dhuma Wode Woosseedda Woosaa
23 Phexiroossinne Yohaannisi bilettiide, barenttu dabbatuwakko biide, qeesatuwaa kaappatuunne Ayihuda cimatuu barentta geeddabaa ubbaa unttunttoo odeeddino. 24 Unttunttu hewaa siseedda wode, itti wozana gidiide, Xoossaa hawaadan yaagiide woosseeddino; “Ubbaa Mooddiyaa Godaw, saluwaa, sa7aa, abbaanne unttunttu giddon de7iyaa ubbabaa medhdheeddawoo, + 25 Neeni New oothiyaa nu aawuwaa Daawite doonaan Geeshsha Ayyaanan haasayaadde,
‘Ayihuda gidenna asay ayissi yiloteeddee?
Qassi asay ayissi danbbennabaw maqqetteeddee?
26 Sa7aa kaatatuu giigetteeddino;
gadiyaa mooddiyaawanttu Godaa bollaninne
I okkeedda Kiristtoosa bolla ittippe denddeeddino’
yaagaade haasayaadda. +
27 “Ayissi gooppe, Heeroodisinne Phenxxenaawiyaa Philaaxoosi Ayihuda gidenna asaannanne Israa7eeliyaa asaanna, neeni okkeedda Kiristtoosa ne Geeshsha Na7aa Yesuusa bolla denddanaw, ha katamaan shiiqeeddawe tuma. 28 Qassi neeni ne wolqqaaninne ne sheniyaan hanana gaade qoppa utteeddabaa ubbaa oothanaw shiiqeeddino. 29 Ha77ikka Godaw, unttunttu naasiyaa xeella; nuuni neena kaalliyaawanttu, ne qaalaa kumentha qonccetethaan odanaadan, nuuna danddayissa. 30 Pathanaw ne wolqqaa bessa; qassi ne Geeshsha Na7aa Yesuusa sunthan oorathabaanne malaataa oosissa” giide woosseeddino.
31 Unttunttu Xoossaa woosseeddawaappe guyyiyan, he unttunttu shiiqeeddasay qaaxxeedda. Unttunttu ubbaan Geeshsha Ayyaanay kumina, Xoossaa qaalaa qonccetethaan odeeddino.
Koyro Ammaneedda Asatuwaa Ittipetethaa De7uwaa
32 Ammaniyaawanttu ubbatuu qofaaninne wozanaan ittuwaa gideeddino. Unttunttu mehii ubbay ittippe de7iyaawaappe attin, barew de7eeddabaa ooninne barenttubaa gibeenna. 33 Yesuusi kiitteeddawanttu Godaa Yesuusi hayquwaappe denddeeddawaa wolqqaama wolqqaan markkattiino; qassi Xoossay unttunttoo ubbaw aadho keekatethaa darissiide immeedda. 34 Ammaniyaawanttu giddon metootanchchay ittuunne baawa; ayissi gooppe, biittay woy golli de7iyaawanttu ubbatuu zali77iide, akkeedda miishshaa ahiide, 35 Yesuusi kiitteeddawanttussi immiino; he miishshay asaw koshshiyaawaadan shaaketti, huuphiyan huuphiyan imettee.
36 Qophiroosa geetettiyaa saan yeletteedda Yooseefa giyaa Leewiyaa zarii ittuu de7ee; A sunthaa Yesuusi kiitteeddawanttu Barnaabaasa geeddino. Hewaa bilethay “Menthethiyaa Na7aa” giyaawaa. 37 Barnaabaasi barew de7iyaa gadiyaa zali77eedda miishshaa ahiide, Yesuusi kiitteeddawanttussi immeedda.
+ 4:11 Maz 118:22 + 4:24 Kes 20:21; Nah 9:6; Maz 146:6 + 4:26 2:1-2