13
Wurssethaa Zoriyaanne Sarotaa
Hawe taw hinttekko yuussay heezzentho wode. Ay mootuukka laa77u woy heezzu markkay markkattina pirddettanaw koshshee. + Taani laa7enthuwaa hinttenanna gaketteedda wode, hinttena naagettite gaaddi; ha77ikka haakuwan de7ooppekka, hinttena naagettite gay. Taani qassikka hinttekko biya wode, nagaraa kase ootheeddawanttakka qassi haratuwaa ubbatuwaakka murennan aggikke.
Ayissi gooppe, Kiristtoosi ta bagganna haasayiyaawaa erissiyaawaa hintte koyyiita. I hinttenanna haasayiyaa wode A wolqqaappe attin beettiyaawe A daaburaa gidenna. Ayissi gooppe, Kiristtoosi masqqaliyaa bolla misimaariyan dhishettiide, daaburan kaqetteedda; shin Xoossaa wolqqan paxa de7ee. Ayissi gooppe, I daaburanchcha gideeddawaadan, nuunikka daaburanchcha; shin hinttenanna haasayiyaawan nuuni Xoossaa wolqqaan aananna de7ana.
Ammanuwan hintte minni de7intto ane hinttena paaccite; hinttena biddite. Kiristtoosi hinttenan de7iyaawaa hintte erikkitee? Hewe dhayooppe paaciyaan kunddeeddita guussa. Nuuni paaciyaan kunddibeennawaa hintte eriyaawaa ammanay.
Hintte iitabaa mulekka oothenna mala, nuuni Xoossaa woosseetto. Nuuni paaciyaa danddayiyaawantta gidiide beettanaassa gidenna; shin nuuni paaciyaa danddayennawantta malatiide beettooppekka, lo77obaa hintte oothanaassa. Ayissi gooppe, nuuni tumuwaa xalalaw oothanaappe attin, tumuwaappe haraa ayinne oothanaw danddayokko; nuuni daaburanchcha shin hintte wolqqaama gidoode nashetteetto. Hintte polo gidana mala nuuni Xoossaa woosseetto.
10 Taani hintteppe haakuwan de7aadde xaafeeddawe hewaa diraassa; taani hinttekko biya wode, Goday taw immeedda maataani zemppaade, hinttena metoothanaw taana waayyii koshshana. He maatay taani hinttena keexxanaw taw imetteeddawaappe attin, hinttena kolanaw imettibeenna.
11 Wurssethaan taanaadan Xoossaa kaalliyaawantto, saro de7ite; bali baynnaan de7ite; ta zoriyaa sisite; itti wozana gidiide de7ite; sarotethaan de7ite. Siiquwaanne sarotethaa Xoossay, hinttenanna ittippe de7ana.
12 Ittuu ittuwaanna geeshsha yeretaa yerettiidde sarotettite. 13 Xoossaa asaa ubbatuu hinttena saro saro giino.
14 Godaa Yesuusi Kiristtoosa aadho keekatethay, Xoossaa siiquu, Geeshsha Ayyaanaa ittippetethay hinttenanna ubbaanna gido. Amen77i.
+ 13:1 Zar 17:6; 19:15