6
Hintte nuunanna Xoossaa oosuwaa oothiidde, A aadho keekatethaa akkiide hanenna ogiyaan go77ettenna mala, nuuni hinttena woosseetto. Ayissi gooppe Xoossay,
<<Taani injje wodiyaan
neeni giyaawaa sisaaddi;
qassi atotethaa gallassi
neena maaddaaddi>>
yaagee. Be7ite, injje wodii ha77a. Be7ite, atotethaa gallassay hachcha. +
Nuuni nu oosuwaa ooninne boranawaa koyyokko; qassi oonanne dhubbanawaa koyyokko. Shin ubbabaani nuuni Xoossaa oosanchchatuwaa gidiyaawaa nu huuphiyan besseeddo; daro genccan, waayyiyaan, metuwan, wolqqaama tuggaan, lissuwan shocettiyaawaan, qashuwan, shabbirettussaan, daaburaan, gemi77ishuwaa dhayiyaawan, xoomaan, geeshshatethan, eratethan, danddayan, keekatethan, Geeshsha Ayyaanan, tumu siiquwan, tumuwaa haasayiyaawan, Xoossaa wolqqan nuuni Xoossaa oosanchchatuwaa gidiyaawaa nu huuphiyan besseeddo; qassi xillotethaa toraa ushechcha kushiyan, gonddalliyaa haddirssa kushiyan oyqqana. Nuuni bonchchetteeddonne tooshetteeddo; boretteedonne galatetteeddo. Qassi tumuwaa haasayeetto; shin asay nuuna wordduwaa giide qoppee. Nuuni asay erenna asaa mala; shin asay ubbay nuuna eree; nuuni hayqqeedda asaa mala; shin hintte be7iyaawaadankka de7eetto; muretteedda asaa mala; shin hayiqqibeykko. 10 Nuuni kayyottiyaawantta gidooppekka, ubba wode nashetteetto. Hiyyeesaa malateetto; shin daro asaa dureyeetto; qassi ayaynne baynna asaa malateetto; shin ubbabaykka nuwaa.
11 Qoronttoosan de7iya asaw, nuuni hinttenttoo qoncciyaan odeeddo; nu uluwaakka hinttena besseeddo; 12 Nuuni hinttenttoo dhibibeykko; dhibeeddawanttu hinttena. Nuuni nu uluwaa hinttenttoo genthibeykko; shin hintte uluwaa nuussi gentheeddawanttu hinttena. 13 Ha77i taani ta naanaw haasayiyaawaadan, hinttenttoo haasayay; nuuni hinttena nu uluwaa besseeddawaadan, hinttekka nuuna hintte uluwaa aassi dooyyiide bessite.
Ammanenna Asaanna Zuppetenna Mala Seeraa
14 Ammanenna asatuwaanna zuppetiide, giigenna oosuwaa oothoppite. Ayissi gooppe, xillotethawunne nagaraw ayaan gakethay de7ii? Poo7oonne dhumaw ayaan ittippetethay de7ii? 15 Kiristtoosanne Daabiloosa * ittippe gathiyaabay ayee? Qassi ammaniyaawenne ammanennawe koxxiyaawe ayee de7ii? 16 Xoossaa Geeshsha Gollewunne eeqaw aybe zuppetethay de7ii? Ayissi gooppe Xoossay,
<<Taani unttunttu giddon de7ananne
unttunttu giddon hamettana.
Taani unttunttu Xoossaa gidana;
qassi unttunttukka ta asatuwaa gidana>>
geeddawaadan, nuuni de7uwaa Xoossaa geeshsha golliyaa. +
17 Hewaadankka, qassi Goday,
<<Unttunttu giddoppe kesite;
unttunttuppe shaakettite.
Tunabaakka bochchoppite.
Taani hinttena mokka akkana. +
18 Qassi taani hinttenttoo aawuwaa gidana;
hinttekka taw attuma naanatuwaanne
macca naanatuwaa gidanita.
Taani Ubbaappe Wolqqaama Goday
hawaa oday>>
yaageedda. +
+ 6:2 Isa 49:8 * 6:15 Daabiloosa: Griikiyaa maxaafay <<Beliyar>> gee. Hewaa guussay Ibrayisxxiyaan <<Beliyal>> giyaawaa. Laa77uwaa bilethaykka <<Makkalanchchaa>> woy <<Maaddennawaa>> guussaa. + 6:16 Wog 26:12; Hiz 37:27; 1Qor 3:16; 6:19 + 6:17 Isa 52:11 + 6:18 2Sam 7:14; 1Od 17:13; Isa 43:6; Erm 31:9