4
Nuuni Xoossaa Naanaa Gidiyaawaa
Shin akeekite; bare aabbuwaa laattiyaa na7ay na7atethaan de7iidde, de7iyaawaa ubbaw godaa gidooppekka, ayllatuwaappe aw dummatiyaasay baawa. Shin bare aabbu geedda wodii wurana gakkanaw, A hadaraa akkeeddawanttu kushiyaaninne A miishshaa naagiyaawanttu kushiyan de7ee. Hawaadan nuunikka qassi na7atethaan de7iyaa wode, ha alamiyaa mooddiyaa ayyaanatuwassi aylleteeddo. Shin yaanaw bessiyaa wodii gakkeedda wode, Xoossay maccawunnippe yelettowaa, Muse higgew moodettiyaa asaa garssan yeletteeddawaa, bare Na7aa kiitteedda. Ayissi kiitteeddee gooppe, higgiyan moodettiide de7iyaawantta wozanawunne nuuna bare naanaa oothanaw kiitteedda.
Xoossay hintte A naanaa gidiyaa diraw, “Abbabboo, ta Aabboo” giide waassiyaa bare Na7aa Ayyaanaa, nu wozanaa giddo kiitteedda. Hewaa diraw, hawaappe sinthaw neeni Xoossaa na7aa gidiyaawaappe attin, aylle gidakka; qassi neeni A na7aa gidooppe, Kiristtoosa bagganna Xoossay qaalaa geleeddabaa laattiyaawaa.
Phawuloosi Galaatiyaa Asaabaa Hirggeedda
Shin hintte hawaappe kase Xoossaa erennaan de7iidde, tuma gidenna xoossatuwaassi aylle gidiide eeno geeddita. Shin ha77i Xoossaa eriide, ubbaakka Xoossaan erettiide, laafanne qassi kadhetteedda ha ayyaanatuwaakko waaniide simmiitee? Shiretti simmi, aylle gidiide, laa7ethuwaa unttunttoo eeno gaanaw koyyiitee? 10 Dummateedda gallassattuwaa, agenatuwaa, wodetuwaanne laythatuwaa hintte loythi naaguwaan aylleteeddita. 11 Taana hinttebay yashshee; taani hinttenttoo coo gaade mela daaburaadditaashsha?
12 Taanaadan ammaniyaawanttoo, taani hinttenttuudan haneedda diraw, “Hinttenttukka taanaadan hanite” gaade, hinttentta woossay; hintte taana aynne naaqqibeykkita. 13 Taani koyro hinttenttoo mishiraachchuwaa qaalaa odeeddawe taana harggissishshiina gidiyaawaa hintte eriita. 14 Taw paxatethay dhayiide, hinttenttoo paace gidinakka, taana kadhibeykkita; shenetikkabeykkita. Hewaa diraa ubba taana Xoossaa kiitanchchaa mokkiyaawaadan, woy Kiristtoosa Yesuusa mokkiyaawaadan mokkeeddita.
15 Yaatina, hekko hintte nashettiyaawe beettenna! Taana gidooppe, hinttenttoo danddayettiyaabaa gidina, taw hintte hinttenttu ayfiyaa wooci imminttonne ixxennawaa markkattay. 16 Yaatina taani hinttenttoo tumuwaa odiyaa diraw, hintte morkke gidaytaa?
17 Hara asatuu hinttenttoo qarettiyaawaa malatiino; shin unttunttu qofay lo77enna; ayissi gooppe, hintte unttunttoo qarettana mala, taappe hinttentta shaakkanaw koyyiino. 18 Shin taani hintte matan de7iyaa wode xalalaan gidennaan, ubba wodekka lo77obaan hintte koyettiyaawantta gidooppe lo77a.
19 Ta siiqo naatoo, Kiristtoosa medhetay hinttenttun beettana gakkanaw, maccawunno oythay sakkiyaa keenaa, taani hintte diraw sakettay. 20 Shin taani hinttenttoo hirggiyaa diraw, ha77i hintte mata baade hinttenttunna doonan haasayantto, darii dosay.
Aggaarinne Saari Leemisuwaa
21 Muse higgiyan moodettiide de7anaw koyyiyaawanttoo, higgii giyaawaa siskkitee? Ane taw odite. 22 Ayissi gooppe, Xoossaa Maxaafay, “Abraahaamossi danggaaxirattippenne godattippe yeletteedda laa77u naanay de7iino” yaagee. + 23 Shin danggaaxiratti na7ay asay na7aa yeliyaa maaraadankka yeletteedda; qassi godatti na7ay, Xoossay sinthappe immana giide qaalaa geleeddawaan yeletteedda.
24 Ha laa77u maccawanttu laa77u caaquwassi gidiyaa leemiso. Unttunttuppe ittinna, Musessi higgii imetteedda Siinaa Deriyaappe caaquu yeeddawunna, bare naanaa aylletethaw yelaaddu; izakka Aggaaro. 25 Ha Aggaara Arabiyaa geetettiyaa gadiyan de7iyaa Siinaa Deriyaan leemisettaw; qassikka ha77i de7iyaa Yeerusalaamen leemisettaw; ayissi gooppe, Yeerusalaame katamay bare giddon de7iyaa asaa ubbaanna Muse higgiyaa aylletethaan de7ee. 26 Shin saluwan de7iyaa Yeerusalaame aylletethaan de7ukku; iza nuussi aatto gideedda Saaro. 27 Ayissi gooppe, Xoossaa Maxaafay,
“Hannee, yelabeenna manthattee, nashetta;
yeluwaa oythay oyqqi erennawunnee,
ne kooshshaa dhoqqu oothaade ilila!
Ayissi gooppe, bare asinaanna
de7iyaa maccawunnippe,
barekka de7iyaa maccawunniw
cora naanay de7ana”
yaagee. +
28 Taanaadan ammaniyaawanttoo, nuunikka Saari na7aa Yisaaqaadan, Xoossay sinthappe immana giide qaalaa geleedda naanaa. 29 Shin he wode asaa maaraadan yeletteeddawe, Xoossaa Ayyaanay geeddawaadan yeletteeddawaa yederssi diggowaadan, ha77ikka hewaa mala. + 30 Shin Xoossaa Maxaafay waagii? “Danggaaxirtti na7ay godatti na7anna ittippe laattenna diraw, danggaaxiratto izi na7anna ittippe kessa yedda” yaagee. + 31 Hewaa diraw, taanaadan ammaniyaawanttoo, nuuni godatti naanaa gidiyaawaappe attin, danggaaxiratti naanaa gidokko.
+ 4:22 Dom 16:15; 21:2 + 4:27 Isa 54:1 + 4:29 Dom 21:9 + 4:30 Dom 21:10