5
Godaa Yuussaa Giigiide Naagite
Shin nuunaadan Xoossaa kaalliyaawanttoo, ha yewatuu awude hananentto, wodiyaanne agenaa hinttenttoo xaafanaw koshshenna. Ayissi gooppe, Godaa gallassay kayisuu qamma yiyaawaadan yaanawaa hinttenttu loythi eriita. Asay, “Ubbabay sara; ayaykka hanenna” giishshin, macca asaa yeluu oyqqiyaawaadan, bashshay unttunttu qoppennaan unttunttu bolla yaana. Unttunttu mulekka kessi akkikkino.
Shin nuunaadan Xoossaa kaalliyaawantto, he gallassay hinttenttoo kayisuu yiyaawaadan yaanaw hinttenttu dhumaani de7ikkita. Hintte ubbay poo7uwaa asanne gallassaa asaa; nuuni qammaa asaa woy dhumaa asaa gidokko. Hewaa diraw, nuuni haratuu gemi77ishiyaawaadan gemi77ishanaw bessenna. Nuuni beegottanawunne wogaan de7anaw bessee. Ayissi gooppe, gemi77ishshiyaawanttu qamma gemi77ishiino; mathottiyaawanttukka qamma mathottiino. Shin nuuni gallassaa asaa gidiyaawanttu wogaan de7anaw bessee. Nuuni ammanuwaanne siiquwaa tiraan wothiyaa olaa miishshaadan oyqqiide, nuuni hidootaan naagiyaa atotethaa, birataa qoobiyaadan, huuphiyan wothanaw bessee. + Ayissi gooppe, Xoossay nuuna nu Godaa Yesuusi Kiristtoosa bagganna atotethaa demmanaw dooreedawaappe attin, A hanqquwaa akkanaw dooribeenna. 10 Nuuni paxa gidina woy hayiqqeeddawantta gidina, Kiristtoosanna ittippe de7ana mala, Kiristtoosi nu diraw hayiqqeedda. 11 Hewaa diraw, hinttenttu qassi ha77i oothiyaawaadan, haratuwaa menthethitenne ittuu ittuwaa dichchite.
Wurssetha Zoriyaanne Sarotaa
12 Nuunaadan Xoossaa kaalliyaawanttoo, hinttenttu giddon oothiyaawantta, hinttena ammanuwaa ogiyaan kaalethiyaawanttanne zoriyaawantta, hinttenttu bonchchana mala, hinttena woosseetto. 13 Unttunttu oothiyaa oosuwaa diraw, unttuntta loythi bonchchitenne siiqite. Ittuu ittuwaanna sarotethaan de7ite.
14 Nuunaadan Xoossaa kaalliyaawanttoo, nuuni hinttena zoreetto; maaray bayinna de7uwaa de7iyaawantta seerite. Yayyiyaawantta menthethite. Wolqqi baynnawantta maaddite. Asa ubbaa danddayite. 15 Ooninne iitaa diraw iitaa zaarenna mala naagettite; shin ubba wode, ittuu ittoonne qassi asaa ubbaw lo77obaa oothanaw minnite.
16 Ubba wode nashettite. 17 Ubba wode qanxxennaan Xoossaa woossite. 18 Ubbabaani galatite. Ayissi gooppe, Kiristtoosa Yesuusa bagganna Xoossay hintteppe koyyiyaawe hewaa.
19 Geeshsha Ayyaanaa tamaa toyissoppite. 20 Timbbitiyaa qaalaa kadhoppite. 21 Ubbabaakka paaccite. Lo77obaa oyqqite. 22 Iita oosuwaa ubbaappe haakkite.
23 Sarotethaa Xoossay bare huuphew hinttena ubbabaani polo geeshsho; qassi nu Goday Yesuusi Kiristtoosi yiyaa wode, Xoossay hinttenttu ayyaanaa, shemppuwaanne asatethaa ittippe borettennawaanne polo udiide naago. 24 Hinttena xeesiyaawe ammanetteeddawaa; qassi hewaa I polana.
25 Nuunaadan Xoossaa kaalliyaawanttoo, nuussi Xoossaa woossite.
26 Ishatuwaa ubbaa geeshsha yeruwaa yeriide sarotite.
27 Hintte ha dabiddaabbiyaa geeshsha ishatuwaa ubbaw nabbabanaadan, Godaa sunthan hinttena woossay.
28 Nu Godaa Yesuusi Kiristtoosa aadho keekatethay hinttenanna ittippe gido.
+ 5:8 Isa 59:17; Efe 6:13-17